ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ


ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ
(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0774 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. δεκτός, προσδεκτός, εὑδόκιμος acceptus, acceptabilis, gratus Արժանի ընդունելոյ. հաճոյական. հաւանելի. ... *Զընդունելիս ձեր զոհեսջիք: յողջակէզ ընդունելի առ ʼի ձէնջ: Զի ոչ լինիցի ընդունելի առ ʼի ձէնջ: Կշիռ արդար ընդունելի է նմա: Օր ընդունելի: Ընդունելի պատարագ: Ամ տեառն ընդունելի: Ժամանակ ընդունելի: Ընդունելիք նորա իբրեւ զամպ անագան. եւ այլն: *Աղօթիւք ընդունելւովք Աստուծոյ. Սարկ. քհ.: *Շնչոյ զգալի, եւ լսելեաց ընդունելի. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 25: ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ. ἁντιπλήκτωρ susceptor որպէս Ընդունօղ. ընդունիչ. ապաւէն. օգնական. *Ընդունելի իմ է: Ընդունելի է մեր Աստուած Յակովբայ: Աստուած ընդունելի փրկութեան իմոյ. Սղ. ՟Ժ՟Է. ՟Խ՟Ա. ՟Խ՟Ե. ՟Ձ՟Ը. ՟Ղ: *Ընդունելի իմ է. ո՛չ թէ ես ընդունիմ զնա, այլ թէ նա զիս ընկալաւ յինքն. քանզի ʼի յոյնս յայտնի նշանակէ Անտիլիփտօռմու, այսինքն զօրավիգն իմ. Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0774 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 13c գ. (իբր ներգ.) ἁνάληψις, ἁντίληψις, ἁποδοχή reeptio, admissio Ընդունելն. հաճիլն. սիրով եւ պատուով ժողովելն առ ինքն. եւ Յինքեան կրելն. ընդունակութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԿԱԼՈՒՉ — (լչի, չաց.) NBH 1 0779 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. Ընդունօղ. ընդունիչ. ընդունակ. *Տաղաւարի նահապետին արդարոյ Աբրահամու՝ ընկալուչ եղելումն հիւրութեանն Աստուծոյ. Ճ. ՟Ժ.: *Չեհաս ʼի քաղաք ընկալչին իւրոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ — (րմի, մաց.) NBH 2 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. πιστός fidelis, fidus. Մտերիմ ʼի հաւատս առաջի աստուծոյ, կամ մարդկան. արժանահաւատ. իրաւամբք եւ յապահովի հաւատալի. հաւաստի. վստահելի. ընդունելի. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՅՏՆԻ — (նւոյ կամ նոյ, նեաց.) NBH 2 0322 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. φανερός, ἑμφανής, δῆλος , προδήλος, σαφής, γνωστός, εὕγνωστος եւն. manifestus, patens, perspicuus, notus եւն. Յայտ եղեալն. ծանուցեալ. ծանօթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁξίωμα preccatio, preces Խնդրուած. աղերս. աղօթք, պաղատանք, մաղթանք. ... *Աղաչանք իմ եւ խնդրուածք իմ այս են: Բան աղաչանացս իմոյ ընդունելի քեզ լիցի: Զի՞նչ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉԵՄ — (եցի.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ն.չ. Աղերսել. պաղատիլ. մաղթել. աղօթել. աղաչանս մատուցանել. ... δέομαι, ἰκετεύω, παρακαλέω, ἁξιόω, εὕχομαι rogo, peto, deprecor, oro *Արհամարհեցաք, յորժամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՃՈՅ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ա. πανάριστος omnino placens, optimus Ամենայն իրօք հաճոյ, հաճոյական, հաճելի Աստուծոյ եւ մարդկան. ընդունելի. ցանկալի. գովելի. քաջ. ամենալաւ. *Ահա ամենեքին ամենահաճոյքն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκεῖσε illuc եւն. Յայն տեղի. յայն ինչ վայր. հոն, դէպ ʼի հոն. ... *Փոխեա՛ց աստի անդր: Անդր մուծին: Եւ անդր մօտ ես: Երթիցուք մինչեւ ցանդր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.