ԱՐԴԱՐԵՒ


ԱՐԴԱՐԵՒ
(-) NBH 1-0348 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. (որպէս թէ արդարիւ, արդարութեամբ. տե՛ս եւ ԱՐԴԵՕՔ, եւ ԱՐԴԵԱՄԲՔ.) ἁληθῶς vere, ἑπ’ ἁληθείαν, ἑν ἁληθεία in veritate, certe, ὅντως revera Ճշմարտիւ. Ճշմարտութեամբ. Ճշմարտապէս. ստուգիւ. յիրաւի. ամէն. իսկապէս. հաւաստեաւ. անշուշտ. այո. իրօք. իրաւ, իրաւցընէ, ըղորդ. ... *Արդարեւ քոյր իմ է՝ ʼի հօրէ, եւ ոչ ʼի մօրէ: Արդարեւ որդի Աստուծոյ ես դու: Արդարեւ Աստուած է ʼի ձեզ: Այո՛ արդարեւ ես մոլորեցայ: Արդարեւ աւերեցին զաշխարհս, եւ հրձիգ տյաին զկուռս նոցա, քանզի չէին աստուածք: Արդարեւ յարեաւ տէր, եւ երեւեցաւ սիմոնի: Արդարեւ ասեմ ձեզ: Ժողովեցան արդարեւ ʼի քաղաքիս յայսմիկ. եւ այլն: *Է արդարեւ լուեալ մեր զայդ ամենայն. Փարպ.: *Որ եղեւն իսկ արդարեւ: Հանգչին արդարեւ. Խոր.: *Զտունն արդարեւ ես աւերեցի. Եղիշ.: *Շանց նմանելով արդարեւ ʼի միտս: Աստուածային արդարեւ արմաւենի. Յհ. կթ.: *Տղայոց մտաց արդարեւ այս կարծիք. Լմբ. ատ.: Իսկ Խոր. ՟Ա 2 եւ 16. *Այլ ոչ արդարեւ այսոքիկ կարծեցեալ լինին: Ամենեւին հաւատաց նմա արդարեւ զիւր իշխանութիւնʼʼ. իմա՛ հաւաստի՝ իբր ա. կամ մ: ա. ԱՐԴԱՐԵՒ. ա. Ճշմարիտ. իսկական. հարազատ, ստոյգ, կամ տիրապէս այս եւ այսպիսի. ըստ յն. էապէս. ὅντως revera, verus *Զքեզ պատուով իւրեանց. Խոր. ՟Գ 57: *Զսուրբն Յովսէփ զարդարեւ զկաթուղիկոսն հայոց. Փարպ.: *Դիմեցից իբրու յարդարեւ կարապետ ուրախութեան. Պիտ.: *Զմիոյն եւ զարդարեւ էին: Գիտութեան արդարեւ էին Աստուծոյ: Զարդարեւն փրկիչ. Փիլ. ստէպ: *Դառնայր յարդարեւն Աստուծոյ: Երիցս միակի՝ արդարեւ էին: Փոխանցելի է մեզ այժմ յարդարեւ գոյ՛ն արդարեւ էին աստուածաբանական գոյանունութիւն. Դիոն.: *Դաշինս ընդ նմա դնէին որպէս (ընդ) արդարեւ ընդ թագաւորական զարմի. Յհ. կթ.: *Քեզ շնորհ հատուցանեմ որպէս արդարեւ սիրելւոյ. Շ. թղթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՆԻ — ( ) NBH 1 0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c մջ. ԵՐԱՆԻ՛ (տր. խնդրով, որ ներգործութեամբ կամ զօրութեամբ.) μακάριος, ιοι beatus, ti որպէս թէ՝ Երանելի՛ ասելի է, երանութեան է արժանի. երնե՛կ, երնե՛կ անոր՝ որ ....… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0759 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c մ.ա. ὅντως reipsa, erto, sane, plane, vere եւ verus Իսկապէս. գոյացապէս. տիրապէս. ճշմարտապէս. արդարեւ. իրօք. արդեամբք. եւ Էական. իսկական. ճշմարիտ. ... *Էապէս է բանական (մարդ բարի): Արդարեւ էապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԷ — ( ) NBH 1 0810 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c շ. εἱ, εἵτε, ἅν, ἥν, ἑάν si Եթէ, որպէս թէական. թէ որ. *Թէ միայն մերձենամ ʼի հանդերձս նորա, փրկիմ: Թէ հնար ինչ իցէ: Եւ թէ կամիս: Թէ որդի ես Աստուծոյ: Ոչինչ է մեծ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇՄԱՐՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0183 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 13c մ. ἁληθῶς vere. Ճշմարտութեամբ. առանց ստութեան. ստուգութեամբ. իսկապէս. ճշմարտաբար. ճշմարտիւ. ճշմարի՛տ. արդարեւ. յիրաւի. *Ճշմարտապէս, եւ ո՛չ կարծեօք (կամ կարծիս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՌՆ 2 — ( ) NBH 2 0708 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c ա. γνήσιος genuinus ἅκρατος, ἁμιγής purus, merus, simplex, sincerus. Որ ինչ է ʼի բու՛ն սեռի՝ անմասն յօտար խառնուածոյ. հարազատ. անխառն. պարզ. յստակ. զուտ անապակ. ջինջ. բու՛ն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՅԳ — (ստուգի, գաց.) NBH 2 0747 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c ա. Հակառակն ստոյ. (որպէս թէ՝ յար եւ նման ըստ ոգելոյն. լծ. եւ յստակ, եւ շիտակ. կամ ըստ եբր. արաբ. սատըգ, որ է արդար.) որպէս յն. ἁληθής, ἁληθινός verus, certus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՄԱՐ — (ի, աց) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. ԱԽՄԱՐ որ եւ ՏԽՄԱՐ. ἱδιώτης, σκαιός, εὑήθης idiota, rudis, imperitus Տգէտ. ռամիկ. գռեհիկ. անուսումն. թանձրամիտ. պարզամիտ. տղայամիտ. ... աարաբ. եզ. ղումր, յոքն. աղմար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԵՒՔ — (եւաց.) NBH 1 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԲԵՒՔ որ եւ ԱՂԲԻՒՍՔ, եւ ԱՂԲԻՍ կամ ԱՂԲԵՒՍ. κοπρία sterquilinium, fimetum, stercus Աղբկուտոց. կոյտ աղբոյ, կամ կուտոց յաւելուածոց տանց. տեղի հաւաքման իրաց՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.