ԱՂՔԱՏ

(ի, աց. եւ ոյ, ով.) NBH 1-0045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. եւ գ. πτωχός, πένης, πενιχρός pauper, inops, mendicus Չքաւոր յաղխից կամ յաղցից. անինչ. տնանկ. ցականեալ. կարօտեալ. տառապեալ. մուրող. ախքատ, մուրացկան. ... *Աղքատ ասէ զթափուրս յամենայն գոյից. Սարգ. յկ. ՟Զ: *Ակն աղքատի մի առնուցուս, եւ մի՛ երեսաց աչառիցես կարօտի: Ոչ չոգար զհետ երիտասարդաց՝ զաղքատաց կամ զմեծամեծաց: Ոչ ոք մնաց բաց յաղքատաց երկրին: Զաղքատս անյարկս տա՛ր ʼի տուն քո: Մի՛ դարձուցաներ դու զերեսս քո յամենայն աղքատոյ: Որ կատակէ զաղքատով, բարկացուցանէ զԱրարիչն նորա. եւ այլն: *Մեծատանց տալ պատիւ, եւ զաղքատօքն զանց առնել: Գարշեցա՞ր յաղքատէն, գարշեսցի ʼի քէն՝ որ յաղագս աղքատին աղքատացաւ. Սարգ. յկ. ՟Զ: *Աղքատ հպարտ. Նար. ՟Ծ՟Զ: *Որ ողորմի աղքատոյն՝ այս ինքն փոխ տայ. Բրս. վաշխ.: Որպէս յետնեալ. պակասեալ. անբաժ. անմասն. կարօտ. զուրկ. ... *Եթէ աղքատ իցէ ʼի գնոցն. Ղեւտ. ՟Ի՟Է. 8. (յն. խոնարհ, կամ ʼի վայր): *Իբրեւ զայր ոք աղքատ ʼի մարդասիրութենէ. Ոսկ. ես. ՟Ծ՟Դ: *Թէպէտ եւ յանօթոց աշխարհիս աղքատ իցէ: Ճոխ բոլորովին ընդ լաւագունին, եւ աղքատ ʼի հակառակէն. Գր. հր.: *Ոչ քահանայութեան աղքատ այն որ յամենայն իսկ քահանայութենէ առնոյր զպաշտօն. Սեբեր. ՟Բ: *Այլ միշտ փարթամ կամ ʼի նոսին, աղքատ բարեաց ամենեւին. Յիսուս որդի.: Իբր աղքատին. յետին. նուաստ. ... *Յաղքատ տանէ ելով: Յաղքատ չքաւորութենէ փախչել. Պիտ.: Եւ իբր տկար. չնչին. դուզնաքեայ. ... *Ի ձեռն մեր աղքատս բանի. Լմբ. թղթ.: *Ըստ աղբիոնի (աբիոնի) աղքատ մտածութեանն. Խոսրովիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԲԻՈՆ — ( ) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Early classical, 13c ԱԲԻՈՆ, որ եւ ԱԲԻՈՆԱՑԻ. Բառ եբր. ապիօն. յն. ἅπορος, πένης Աղքատ. Հին բռ.: Տ. ՏՆԱՆԿ: *Աբիոնն աղքատ կոչի ʼի լեզու հեբրայեցի ... Զնոսա (զԵբիոնիտ աղանդաւորս) առաջինքն յիրաւի կոչեն աբիոնացիս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԲԻՈՆԱՑԻ — ( ) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Early classical, 13c ԱԲԻՈՆ, որ եւ ԱԲԻՈՆԱՑԻ. Բառ եբր. ապիօն. յն. ἅπορος, πένης Աղքատ. Հին բռ.: Տ. ՏՆԱՆԿ: *Աբիոնն աղքատ կոչի ʼի լեզու հեբրայեցի ... Զնոսա (զԵբիոնիտ աղանդաւորս) առաջինքն յիրաւի կոչեն աբիոնացիս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԿԱՂԿ — (ի, աց.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c, 13c ա. πένης, πτωχός inops, pauper, egens Աղքատ. տնանկ. չքաւոր. կարօտ. ցականեալ. անկած. տառապեալ. ... *Յաղագս թշուառութեան աղքատին, եւ հեծութեանց աղկաղկին այժմ յարեայց ասէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԻԿ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date ա. Յետին կամ տառապեալ աղքատ՝ արժանի գթալոյ. խեղճ աղքատ, աղքըտիկ. ... *Աղքատիկն այն՝ զոր ʼի դրանէն հալածէիր: Զի՞նչ արարեր ո՛վ աղքատիկ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Այն աղքատիկն՝ որ Ղազար կոչեալ. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՆԱՆԿ — (ի, աց.) NBH 2 0883 Chronological Sequence: 5c ա. ՏՆԱՆԿ πένης, πενόμενος, πτωχός , πενιχρός inops, egens, egenus, pauper, mendicus. գրի եւ ՏՆԱՆԳ. Անկեալն ʼի մեծութենէ տան կամ նախնեաց մեծատանց. տառապեալ աղքատ. չքաւոր. կարօտեալ. ցանկանեալ. *Տանգ է՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱԿԱՆԵՄ — (եալ.) NBH 2 0905 Chronological Sequence: 6c, 8c, 13c չ. ՑԱԿԱՆԵԼ կամ ՑԱԿԱՆԻԼ. ἅπορος կամ ἁπορώτατὸς εἱμι , πτωχεύω inops, indigus, egenus, perplexus sum, pauper sum, indigeo. գրի եւ ՑԱՆԿԱՆԵԼ. Կարօտիլ. չքաւորիլ. տնանկ եւ տառապեալ լինել. վարանիլ առ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՆԻՄ — I. (ագայ, ագի՛ր, ագեալ կամ ագուցեալ.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c περιβάλλω, ἑνδιδύσκομαι induor Զգենլի ինչ առնուլ զանձամբ, յոտս, կամ յայլ մասն մարմնոյ. հագնիլ, հագնըւիլ. կիյմէփ, կիյինմէփ. *Եղիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԺԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: 5c, 6c, 12c գ. ԱԽՏԱԺԵՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԱԽՏԱԺԷՏՈՒԹԻՒՆ. μαλακία, ἁρρώστημα infirmitas, languor, morbus, aegritudo Խօթութիւն. հիւանդութիւն. ախտ. ցաւ. ցաւագարութիւն. ... *Ի մարմնանալն զամենայն հիւանդութիւնս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. συμπάθεια, το συμπαθές commiseratio, humanitas, eadem pati Կարեկցութիւն. վշտակցութիւն. չարչարակցութիւն. ցաւակցութիւն. *Ախտակցութեանն յուզումն ... Մարդ՝ առ ʼի նմանապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c, 10c, 12c ա. ῤυπαρός sordidus Շաղախեալ կամ ներկեալ աղտովք. անմաքուր. աղտոտ, կեղտոտ. ... *Զգեցեալ էր հանդերձս աղտեղիս: Մտանիցէ անդր եւ աղքատ ոք ʼի հանդերձս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.