ԱՂՕԹԱԿԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. δεητικός precatorius Սեպհական աղօթից. որ ինչ հայի յաղօթս. մաղթողական. *Պարգեւէ աղօթական բանիցն զվճիռ մահուն. Փիլ. յովն.: *Աղօթական է բանս, եւ յուսոյ. Լմբ. առակ.: *Աղօթական զբանն՝ նոցա առաջի դնէ. Սարգ. յուդ. ՟Ա: *Ճոխացուցանէ պայծառապէս զամենայն աղօթական ժամակարգութիւնս. Յհ. կթ.: Իսկ Բրս. ՟խ. մկ. *Զայս աղօթականս միմեանց տայինʼʼ. յն. παρακλητικός որ է՝ մխիթարական՝ միանգամայն եւ աղաչողական: ա. գ. ԱՂՕԹԱԿԱՆ. ա. գ. εὑχόμενος, ἰκέτης orans, supplex որ եւ ԱՂՕԹԱՐԱՐ, ԱՂՕԹԱՒՈՐ. Այն՝ որ յաղօթս կայ. աղօթօղ. պարապեալն յաղօթս եւ ʼի խնդրուածս, եւ ուխտաւոր. աղօթք ընօղ. ... *Ձեռն իսկ է լեզու աղօթականաց, եւ նովաւ բուռն հարկանեմք զոտիցն Աստուծոյ: Ո՛չ զաղօթականաց զգեցեալ զկերպարանս. Ոսկ. մտթ.: յորմէ եւ Մանդ. ՟Դ: *Աղօթականքն անդադար լինէին յաղօթս իւրեանց. Եղիշ. ՟Գ: *Պէտք են աղօթականին՝ աներկմիտ հաւատով զաղօթսն Աստուծոյ նուիրել: Յօրինակ աղօթականաց. Խոսր.: *Աղօթական անխրախոյս. Նար. ՟Ծ՟Զ: *Ի ձեռն աղօթական եղբարցդ ուխտաւորաց. Շ. թղթ.: *Հոգի աղօթական ունէր եւ Աննա մարգարէուհի. Լմբ. հանգ.: *Դրդուեաց զաղօթականն զԻսահակ առ ʼի օրհնել զԵսաւ ո՛չ ողորմ, այլ՝ կարծիք ապաշխարութեան առ լաւն. քանզի ետես զնա՝ զի լայր. Փիլ. լին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՉԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: 10c ա. Աղաչօղ. աղօթական. աղօթօղ. *Աղաչաւոր կռապաշտեալ (Սողոմոն): Աղաչաւորս բազմապատկառ. Նար. ՟Խ՟Ը.: Նար. կ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Մաղթողական. խնդրողական, աղերսալի. աղե՛րս. *Զայս ձայն աղերսական. Նար. ՟Ձ՟Է: *Զաղերսական բանս նորին: Աղերսական բանիւ. Յիսուս որդի.: Մագ. ՟Դ: *Աղօթս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱՀԱՅՑ — ( ) NBH 1 0047 Chronological Sequence: 10c ա. Ուր իցէ հայցուած աղօթիւք. աղօթական. մաղթողական. *Աղօթահայց ապաշխարութեամբ: Աղօթահայց պաղատանացն առ Աստուած. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: 5c, 14c ա. Աղօթասէր. ջերմեռանդն աղօթական. ջերմեռանդ. ... *Ամենայն աղօթասէր անձինք. Փարպ.: *Որպէս զի երեւեսցին ասէ մարդկան, թէ աղօթասէրք իցեն. Երզն. մտթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c ա. Որ առնէ աղօթս. աղօթական. աղօթամատոյց. աղօթաւոր, եւ ուխտաւոր. աղօթք ընօղ. ... *Եհաս առ նուաստս աղօթարար սուրբ թագաւորութեանդ: Խոնարհ եւ աղօթարար: Աղօթարար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹՔ — (թից.) NBH 1 0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՀ — ( ) NBH 1 0100 Chronological Sequence: 7c, 10c, 13c ա. Որ ոչն ագահէ. անարծաթասէր. առատ. եւ որ չէ անյագ, այլ չափաւոր. *Այր անագահ, եւ պատերազմասէր, եւ աղօթական. Վրդն. պտմ.: *Անագահ բարս ունել. Վահր. յայտն.: *Զի ծանիցես զանագահ պարզութիւնն զիմոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆՉԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c ա. Որ չունի սէր ընչից. սիրօղ անընչութեան. ստակ չսիրօղ. *Վասն անընչասէր լինելոյ: Հանդարտ եւ անընչասէր, որպէս վայել է սրբոց. Ոսկ. ՟բ. կոր. եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Լե՛ր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՐԱԽՈՅՍ — ( ) NBH 1 0164 Chronological Sequence: 10c ա. ԱՆԽՐԱԽՈՅՍ ԱՆԽՐԱԽՈՒՍԵԼԻ Որում չիք խրախոյս կամ քաջալեր. անվստահ. սրտաբեկ. լքեալ. անսիրտ, սիրտը դող. ... *Աղօթական անխրախոյս. Նար. ՟Ծ՟Զ: *Պակուցեալս անխրախուսելի ʼի բոլորեցուն: Պակուցումնն անխրախուսելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՐԱԽՈՒՍԵԼԻ — ( ) NBH 1 0164 Chronological Sequence: 10c ԱՆԽՐԱԽՈՅՍ ԱՆԽՐԱԽՈՒՍԵԼԻ Որում չիք խրախոյս կամ քաջալեր. անվստահ. սրտաբեկ. լքեալ. անսիրտ, սիրտը դող. ... *Աղօթական անխրախոյս. Նար. ՟Ծ՟Զ: *Պակուցեալս անխրախուսելի ʼի բոլորեցուն: Պակուցումնն անխրախուսելի. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.