ԲԵՐԱՆԱԲԱՑԵԱԼ

(-) NBH 1-483 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 12c - Նոյն ընդ վ. (=ԲԵՐԱՆԱԲԱՑ) *Այնպէս բերանաբացեալ կայ ʼի սնոտիս. Սարգ. յկ. ՟Է: *Որ քան զքեզ գեր ʼի վերոյն են բնութիւնք՝ քննես, եւ բերանաբացեալ ես յանչափսն. Առ որս. ՟Է: *Որսասցես զբերանաբացեալ եւ զարձակ զվայրենի ախտիցն տրամադրութիւն. Փիլ. լին.: *Սեւերիանոս անչափապէս բերանաբացեալ, եւ խրեալ ʼի բնաւորականսն, զմարդկային կիրս ապականութիւն ասաց. Խոսրովիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՑԱԲԵՐԱՆԵԱԼ — ( ) NBH 1 470 Chronological Sequence: Early classical այսինքն Բերանաբացեալ. κεχηνώς hians բերանը բաց. *Ի կարօտութենէ անտի իւրեանց (ʼի սովոյ) բացաբերանեալ էին իբրեւ շունք. Եւս. պտմ. ՟Գ. 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԱՆԱԲԱՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 483 Chronological Sequence: 7c, 15c ն. Բայ անսովոր, իբր Անդուռն բերանով ասել. *Զիա՞րդ արդեօք զՅիսուսէ որդոյն Աստուծոյ իշխեսցէ ոք զայս բերանաբացեալ. Թէոդոր. մայրագ.: Կամ Բանալ զծակ ինչ որպէս զբերան. *Արբ զաղբիւր ջրոյ կողին, զոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԱՆԱՆԱՄ — (ացայ, ացեալ.) NBH 1 483 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 12c, 13c չ. στομόομαι, χέω hio, aperior sicut os, fundo Իբրեւ զբերան լինել. որպէս բերանաբացեալ գտանիլ. եւ Հեղուլ, հոսել. բերնի պէս բացուիլ ու թափել, վազցընել. *Իսկ գետն բերանացեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐԱՒԱՆԴ — (ի, աց.) NBH 1 0604 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c գ. φατνώματα lacunaria (գրի եւ ԴԱՐԵՒԱՆԴ. որպէս եւ վրիպակաւ ԴԱՐԱՆԱՒԱՆԴ.) որպէս թէ Դար եւ անդր. այսինքն Դար կամ գահ երկայնեալ ի դուրս. գահաւանդ. սարաւանդ. արտեւան գետափին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԹԵՐԹԻ — ( ) NBH 1 0692 Chronological Sequence: 8c, 14c ա. Որոյ են իբր երկու թերթք. ... *Գետն բերանաբացեալ դարաւանդօք ափանց զերկթերթիսն նշանակէ շրթունս. Խոր. ՟Բ. 39: *Բերան իմ եւ լեզու եւս երկթերթի. Կեչառ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԻԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0096 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c չ. (լծ. հյ. ահի, վհի, ի՛հ, հի՛մ.) Բերանաբացեալ կալ զարմացմամբ եւ ահիւ. ապշիլ. պակնուլ. սքանչանալ. յակճիռս կալ. թմբրիլ. ընդարմանալ. պաղիլ մնալ արմննալով ու վախնալով. ... Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԿՇՈՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c ձ. ἁσωτεύομαι, ἁσώτως ζόω, ἁκουλαστέω , ἁσελγέω luxurior, libidinosus sum, petulanter ago χαίνω hio, inhio. Պակշոտ լինել. անառակիլ. շուայտիլ. յիմարիլ տռփանօք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՀ — (վիհի, վհաց կամ վհից.) NBH 2 0821 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. χάος, χάσμα chaos, hiatus, vorago βόθηνος fovea, fossa βυθός profundum, profunditas, gurges βάραθρον barathrum եւ այլն. Խորխորատ. խորք ահագին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.