ԱՃԵՄ

(եցի.) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c չ. αὑξάνομαι cresco, augeor Զարգանալ. մեծանալ եւ առաւելուլ իրաց իրաց, տնկոց եւ կենդանեաց՝ քանակաւ կամ հասակաւ. աճիլ, մենծնալ, երկննալ. ... *Սերմանիքն բուսանիցին եւ աճիցեն: Յորժամ աճիցէ, մեծ է քան զամենայն բանջարս: Աճեաց մանուկն: Աճեցին մանկունքն: Մինչեւ աճեսցեն մօրուք ձեր. եւ այլն: *Ծառք յարմատոց աճեն, եւ փառք ʼի հեզութենէ. Եղիշ. ես.: *Թէ չէր ʼի քէն աճեալ ուղէշն երկնային. Նար. կուս.: *Աճեցելոյ բոլորին՝ եւ մասունքն աճեն. Անյաղթ յ Արիստ.: *Աճէ եւ զարգանայ հասակաւ. Ագաթ.: *Յաճել լինել մանկան. Ոսկ. ես.: *Մայրեացն աճելոց. Ագաթ.: *Զʼի խոր աճեցեալ արմատս: Քոյովդ ցօղով յոգի աճեցեալ. Նար.: *Որդն յառաւել աճելն՝ թռուցեալ վերանայ ʼի բարձունս. Կլիմաք.: *Աճել պատառոյ ʼի բերանն. Կանոն.: Թուով առաւելուլ. բազմանալ. սերիլ. շատնալ. ... *Աճեցէ՛ք եւ բազմացարո՛ւք: Եւ որդիքն Իսրայէլի աճեցին, զի բազմացուցանէր զնոսա երկիրն: Աճեաց ժողովուրդն. եւ այլն: *Ի բազմութիւն աճեցեալք (էրէքն՝) լցին զանտառն. Խոր. ՟Բ. 38: *Ոչ վասն ցանկութեան առաւել քան թէ ըստ աստուածային ձայնին զաճեցէ՛քն կատարելով. Պիտ.: *Ընդարձակեա՛, ասէ, եւ աճեցի՛ր. Գէ. ես.: Ուռճանալ. զարգանալ. յառաջադէմ լինել. յորդել. ... *Աճեցէ՛ք շնորհօք եւ գիտութեամբ. ՟Բ. Պետ. ՟Գ. 18: *Որ ʼի նմայն աճելոց էին արութիւնք. Խոր. ՟Բ. 7: *Յորմէ սովորեցին սիրելութեանն աճել բարիք: Իմաստութեանցն աճեն հնարագիտութիւնք: Ամենայն ինչ բնական ստացումն՝ կրթութեամբ աճէ: Իմաստասիրացն աճեալ գիտութեամբ. Պիտ.: *Մեծն աստուածասէր պաշտօն ʼի հաճոյակատարն բարութիւն ... աճել բազմացաւ. Բուզ. ՟Գ. 3: *Որդեա՛կ աճեցեալ Յովսէփ, որդեակ աճեցեալ նախանձելի. Ծն. ՟Խ՟Թ. 22: Դուն ուրեք՝ իբր աճեցուցանել. *Օրհնել՝ աճել եւ բազմացուցանել զզաւակ նոցա. Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՃԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Unknown date առաւել ռմկ. Տ. ԱՃԵՄ. *Գոլով յորդւոց տանս Յաբեթի, որ ʼի Հայկայ սերեալ աճի. Գանձրն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.