ԱՃԵՑՈՒՑԱՆԵՄ

(ցուցի.) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ն. αὑξάνω, αὕξω crescere facio, incrementum do, augeo, amplifico, cumulo, πολυωρέω mutiplico, τρέφω nutrio, alo Տալ աճել՝ ըստ ամենայն առման. զարգացուցանել աճմամբ. ուռճացուցանել. եւ ճոխացուցանել. բազմացուցանել. որ եւ ասի՝ մեծ առնել, բազում առնել. աճեցնել, մեծցընել. ... *Իբրեւ զերկիր՝ որ աճեցուցանէ զծաղիկս իւր: Ես տնկեցի, Ապողոս ջուր ետ, այլ Աստուած աճեցոյց: Աճեցուցից զքեզ յոյժ: Օրհնեցից զնա, եւ աճեցուցից զնա, եւ բազմացուցից զնա յոյժ: Յաւուր յայնմիկ աճեցոյց Տէր զՅեսու առաջի ամենայն ազգին: Եւ Տէր աճեցոյց զ Յովբ.: Աճեցուսցէ զքեզ Տէր Աստուած քո յամենայն գործս ձեռաց քոց՝ ծննդովք որովայնի քոյ, եւ արդեամբք երկրի քոյ, եւ ծննդովք անասնոց քոց: Աճեցուցեալ զվարսս. եւ այլն: *Եւ աճեցո՛ յիս վերըստին՝ զանապական սերմըն բանին. Յիսուս որդի.: *Աճեցուցանել զսահման. զցանկ պարտիզին. զիւղոյն եւ զալերն նուազութիւն. կամ զվաստակս արդարութեան. զհոգւոյն իմաստութիւն. Յհ. իմ.: Վրք. հց.: Պիտ.: Յճխ.: Յհ. կթ.: *Այսպիսի բանիւք զբանս դրուատեաց նոցա աճեցուցանէ. Նախերգ. փիլ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.