ԲՈՂՈՔ

(ոյ, ով, աց.) NBH 1-504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Սաստկականն ձայնիս Ողոք. (լծ.եւ յն. վօ՛ի). βοή, κραυγή , πρόκλησις clamor, vociferatio, compellatio, appellatio, lamentatio Գանգատ՝ աղաղակաւ. խնդիր իրաւանց. դատախազութիւն. վկայութիւն դնելն. ամբաստանութիւն. կականումն. ճիչ. ողբ. ... *Ածել զնովաւ զաղաղակ տնանկի, եւ զբողոք աղքատաց լուիցէ. Յոբ. ՟Լ՟Դ. 28: *Կցեցաւ բողոք սահմանաց մովաբացւոյն ընդ բողոքս գաղիմացւոյն. Ես. ՟Ժ՟Բ. 8: *Բողոք հնձողացն եհաս յականջս տեառն զօրութեանց. Յկ. ՟Ե. 4: *Լուեալ այնպիսի բողոք: Ուսուցիչ լեալ եմ բողոքոյն Պօղոսի: Այլ ինձ հոգողապէս բողոքոյս հատուսցէ Քրիստոս: Ասէին բազում անգամ համարձակապէս բողոքով: Եւ ըստ բռնութեան չլսեալ բողոքոյն մերոյ. Փարպ.: *Եւ ընթացան ʼի գուժ բողոքաց. Գանձ.: *Մեծ է ձայնս գուժի, եւ անբերելի բողոքս աղաղակի: Ոչ զգաստացայ ʼի բողոք գուժի՝ հրափորձական աւուրն ընտրութեան. Նար.: *Բարի բողոք զԱստուած ʼի բարի խնամս շարժէ. Յճխ. ՟Ի: ԲՈՂՈՔ ԱՐԿԱՆԵԼ, կամ ՀԱՐԿԱՆԵԼ, կամ ԲԱՌՆԱԼ, կամ ՈՒՆԵԼ, կամ ԿԱՐԴԱԼ. Տ. ԲՈՂՈՔԵԼ. βοάω, κράζω, διαμαρτυρέω եւն. *Բողոք արկի առ ձեզ, եւ ո՛չ փրկեսցէք զիս ʼի ձեռաց նոցա: Եւ մի՛ բողոք հարկանիցէ զքէն առ տէր: Բողոք բարձին ասկաղոնացիքն: Բողոք բարձցեն մարդիկ, եւ աղաղակեսցեն ամենայն բնակիչք երկրին: Զի՞նչ իրաւունք կան իմ այսուհետեւ բողոք ունել միւսանգամ առ արքայ: Բողոք կալան առաջի փարաւոնի: Բողոք կալեալ առ քաջ արանցն: Որդի՛ մարդոյ՝ բողոք կալ ժողովրդեանդ այդմիկ, թերեւս ʼի միտ առցեն. եւ այլն: *Առաւել եւս բողոք կալեալ առ արքայի: Մինչեւ առ Շապուհ եւս ունել նոցա բողոք. Խոր. ՟Բ. 59: ՟Գ. 27: *Անլուռ բերանով բողոք բարձեալ. Փարպ.: *Բողոք ʼի դուռն կարդային, կամ կարդացին. Եղիշ. ՟Է:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱՌՆԱՄ — (բարձի, բարձ.) NBH 1 440 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. αἵρω tollo, porto կր. Բառնիլ, եւ բառնալ, եւ բարձեալ լինել. Տանիլ. ʼի վեր առնուլ, եւ ʼի վերայ առնուլ. վերացուցանել, եւ կրել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԺ — (գուժի, ից. գրի եւ ԳՈՒԺ, գուժոյ. եւ այլն.) NBH 1 0571 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c գ. ԳՈՅԺ գրի եւ ԳՈՒԺ. ἁγγελία, ἁκοή եւն. nuncium (molestum), rumor, auditus եւն. Բօթ. լուր աղէտից. համբաւ չար. բան տխուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿԱՆԵՄ — (հարի, հա՛ր.) NBH 2 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. τύπτω, πατάσσω, βασανίζω percutio, caedo, verbero եւն. Արմատն ո՛չ է Հարկ, այլ Հար (որոյ սաստկականն է Զարկ), եւ Վէր. եւ Ուռն. ուստի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԻՉ — (ճչոյ, ով, ովք, եւ ի, իւ, իւք.) NBH 2 0180 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. γόος, κραυγή luctus, emitus, clamor. Ճիկ մեծաձայն. ողբ. բողոք. կական. գոչիւն. կանչիւն. գուժումն. հեծութիւն. աղաղակ կանացի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒՌ — ( ) NBH 1 0157 Chronological Sequence: 5c, 9c, 12c ա. Որ ոչ լուռ կայ, կամ ոչ լռէ. ... *Որք անլուռ բերանով բողոք բարձեալ յանդիմանէին. Փարպ.: *Զանլուռ բերան բազմախօսին. Յիսուս որդի.: *Աշակերտքն անլուռ լեզուօքն քարոզեցին. Համամ առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Բ — ( ) NBH 1 399 Chronological Sequence: 6c, 12c Առաջինն ի բաղաձայն տառս՝ որք կարօտին ձայնակցութեան միոյ ի ձայնաւորաց առ ի յօդել զհնչիւն. եւ ի բաղաձայնս անդ կոչի անձայն, զի պարզ շրթամբք կազմի՝ որք իսկոյն փակին, եւ հեղձուցանեն զկարծեցեալ ձայնն: Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԴԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 427 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c ա. συγκριτικός comparativus Համեմատական. ընտրողական. զուգակշիռ. *Զբաղդատականին եւս փորձ համեմատութեան տեսանել. Պիտ.: *Բաղդատական տրոհմամբ զիւրաքանչիւրոցն յատուկ ըստ տեսակի. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՐԵՄ — (բերի, բե՛ր.) NBH 1 484 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φέρω, ἅγω, ἥνεγκα կամ ἥγαγον fero, tuli; porto եւն. Ածել անտի այսր. մատուցանել. մերձեցուցանել. բառնալ եւ կրել ʼի հեռուստ մօտ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂՈՔԵՄ — (եցի.) NBH 1 504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c չ. βοάω, ἁναβοάω, ἑπικαλέομαι , κράζω, κραυγάζω clamo, reclamo, advoco, appello որ եւ Բողոք արկանել՝ ունել՝ բառնալ, եւ այլն. Գանգատել՝ քանքարտալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂՈՔԻՉ — (քչի, չաց.) NBH 1 504 Chronological Sequence: 10c ա. Բողոքօղ. որ բողոք արկանէ. դատախազ. *Մնասցէ սա անեղծ ... աշխարհալուր բողոքիչ. Նար. ՟Ձ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.