ԱՄԱՉԵՄ

(եցի.) NBH 1-0052 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c չ. αἱσχύνομαι, καταισχύνομαι, ἑντρέπομαι pudefio, erubeso, perturbor Ամօթ կրել. զամօթի հարկանիլ. պատկառիլ. շառագունիլ. խռովիլ. ամըչնալ, խպնիլ, կարմրիլ. ... *Էին երկոքեան մերկ, եւ ոչ ամաչէին: ՅԵգիպտոսէ ամաչեսցես, որպէս ամաչեցերն յԱսորեստանւոյն: Կացին մնացին ամաչեցեալք: Որպէս խորշիցի զօր ամաչեցեալ: Թէպէտ եւ նախատի վատ, ոչ ամաչէ: Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին: Ամաչեսցեն անօրէնք յունայնութեան իւրեանց: Մի՛ ամաչեսցեն վասն իմ՝ որ համբերեն քեզ: Դարձցին առ ժամայն ամաչեցեալ. եւ այլն: *Յիւրեանց բանիցն իսկ ոչ ամաչիցեն. Եզնիկ.: *Ամաչէր ընդ նոյնն, եւ տրտմէր. Գր. տղ. թղթ.: *Ամաչեմ ընդ քո, թագաւոր: Ամաչեմ ʼի վերայ անզգամութեանդ ձերոյ. ՃՃ.: *Ամաչեսցէ սատանայ ʼի գործս չարեաց: Ո՞վ ոք զազրացաւ, եւ ոչ ամաչեաց: Ամաչեցելոց դիմաց. Նար.: *Ե՛ս եմ ասէ, ոչ ամաչեալ յառաջագոյն կուրութենէն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11: *Յոյժ ամաչեալ եղեւ ընդ այնոսիկ եղբայրն. Վրք. հց.: *Ամաչելի գործ՝ անխրատաբար ունելով առ մարդկայինս. Բրս. գոհ.: Նմանութեամբ եւ ոճով ասի. *Կարի յոյժ ամաչեաց նովաւ շուայտութիւն. Եղիշ. ՟Ը: *Յայնժամ շտեմարանք զեղեալք, իսկ այժմ դատարկացեալք եւ ամաչեցեալք. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱՂԱՆԴ — (ի, ից կամ աց կամ ոց.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c Տ. ԱՅԼԱԿՐՕՆ. *Իմաստունն ոչ միայն զհամազգիս մարդիկ եւ զբարս, այլ եւ զայլազգիս եւ զայլաղանդս ապրեցուցանէ. Փիլ. լին. ՟Գ: *Ամաչեմ ʼի հեթանոսաց եւ ʼի հրէից եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱՏՕՆՔ — ( ) NBH 1 0979 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ὅργια orgia, sacra Bacchi, mysteria. Հեթանոսական տօն գիշերային՝ յերիս ամս միանգամ. *Ոչ արժանի համարեալ զայդոսիկ որ յայսպիսի քաղաքավարութիւն գրեցին զինքեանս, խորհրդատօնս առնելʼʼ. յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌՈՆՈՍ — (նոսի կամ Նայ, նեայ.) NBH 1 1128 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c, 13c ԿՌՈՆՈՍ կամ ԿՐՈՎՆ. Բառ յն. գռօնոս. Κρόνος Saturnus. (լծ. χρόνος tempus. ժամանակ, տարի.) գրի եւ ԿՐՕՆՈՍ. Բարձրագոյնն յեօթն մոլորակաց, որ ʼի մեզ Երեւակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒՐԱՄ — (ացի, ա՛.) NBH 2 0301 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c, 14c Տ. ՄՈՒՐԱՆԱՄ. *Վասն կարօտելոց մուրայր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: *Եւ ոչ մուրալ յորոց ունին, զի ամաչեմ յոչ տալ նոցին. Յիսուս որդի.: *Մուրաց զձեւն նիւթն յարարածոց. Լմբ. իմ.: *Անարգ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒՐԱՆԱՄ — (ացայ, ցի՛ր.) NBH 2 0301 Chronological Sequence: 6c, 12c ն. որ եւ ՄՈՒՐԱԼ. ἑπαιτέω, προσαιτέω mendico, stipo ζητέω (լծ. ժտել). quaero προσδέομαι supplex sum, rogo ( րիճա էթմէք ). Մոյր խնդրել. ողորմութիւն հայցել. առ կարօտութեան խնդրելով հայթայթել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 2 0338 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ն. ἁποστέλλω mitto, porrigo. որ եւ παρακύπτω (որ թարգմանի եւ Կարկառիլ). (Ի ձայնէս Առ, կամ Յարել. լծ. եւ յեռուլ, եւ կարկառել.) Մերձ կացուցանել. ձգել, ձգտել. կցել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀԱԿԱՓՈԽ — ( ) NBH 2 0586 Chronological Sequence: Unknown date ա. ՊԱՀԱԿԱՓՈԽ ԼԻՆԵԼ. Փոխանորդել ʼի տեղի պահակին կամ պահակապանին. յն. յաջորդել. διαδέχομαι succedo, excipio. ... *Իբրեւ եկն պահակափոխ եղեւ յարութիւնն՝ մահուն, ոչ եւս ամաչեմ խոստովանել զխաչն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎՍՏԱՀԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0831 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c πείθω securum reddo, persuadeo. Վստահ եւ անկասկած առնել. յուսացուցանել. քաջալերել. յապահովել. հաւանեցուցանել, քաջալերս տալ. հաւանեցուցանել. *Վստահացուսցէ զմեզ ձեռնագրով իւրով. Ճ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.