ԳԱՀ

I. (ու, կամ ոյ, ուց, եւ ի, ից.) NBH 1-0522 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. καθέδρα, θρόνος cathedra, thronus, sedes Բարձրադիր վայր քան զմերձակայ տեղիս, իբր բեմ, բեմբ. որպէս Աթոռ պատուոյ. բազմոց. եւ նմանութեամբ՝ Բարձ, պատիւ, իշխանութիւն. կեահ, թախտ, քիւրսի, սէրիր, սէտիր. *Զայր այր յիւրաքանչիւր գահ հրամայէր մատուցանել. ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 8: *Ի ժամ գահուն պատրաստութեան: Արութեամբ եւ գահու ʼի վեր: Գահ երկրորդական: Գահուց հայրենականաց: Թագաւորական գահ: Որ էին ʼի գահուդ յայդմ: Աւագ գահուն եւ աւուրբք: Գահ թագաւորութեան, կամ զօրավարութեան, կամ վարդապետութեան. Եղիշ.: Խոր.: Փարպ.: Պիտ.: *Յաջակողմն գահուն (այ). Ագաթ.: *Ի բազմականս ամենապատիկս գահուց: Առ իշխանս երկրաւոր գահից: Ի բարձրութեան գահի բազմեալք. Նար.: *Գահ նահապետութեան կամ կուսակալութեան: Առ ʼի նմանէն մեծավայելուչ գահիւ պատուի առաւել քան զամենայն գահերէցս. Յհ. կթ.: *Ըստ գահոյ էր ոք ʼի վեր. Փարպ.: *Յառաջամասինն գահոյէ (կամ գահուէ). Խոր. ՟Գ. 65: II. ԳԱՀ 2 (ի, ից.) NBH 1-0522 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 11c, 13c - κρημνός praecipitium, locus praeruptus Դար. դարահայեաց տեղի. վախք. գահաւանդ. բարձրաւանդակ. սէթ, ուչուրում. *Դիմեաց երամակն ʼի գահէ անտէ ʼի ծովակն. Ղկ. ՟Ը. 33: *Ի վերուստ իբրու թէ ʼի բարձուէ ուստեք ʼի գահից վիժի: Ի գահիցն վիժել, եւ ʼի վիհս անկանել. Փիլ. ել. եւ Փիլ. այլաբ.: *Ի բարձրագոյն հոսիլ բարյանց գահից. Պիտ.: *Ի գահից եւ ʼի քարանձաւաց գահավէժ առնէին. Լաստ. ՟Ժ՟Գ: *Ի գահից ընկեցին, եւ ոչ վնասեցաւ. Հ. կիլիկ.: *Եկ ողորմելի որդեակ, զոր գահից եւ լերանց եւ անապատից սնուցի. Ածաբ. աղքատասիր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱԶՄԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 407 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. κλητός, συνανακείμενος, ἁνακείμενος invitatus, discumbens, convictor Կոչնական՝ բազմեալն ʼի սեղան. բարձակից. ... *Ադոնիա, եւ ամենայն բազմականք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁ — I. (ի, ից.) NBH 1 461 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. προσκεφάλαιον cervical, pulvinus, pulvinar Պարկ լցեալ կակուղ իրօք, եւ եդեալ ʼի սնարս ընդ գլխով ʼի ննջել կամ ʼի հանգչել. որպէս ինչ մի բարձր, կամ բարձօղ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0385 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 9c, 11c գ. προεδρία, ρεια, ριον, πρωτεία, πρωτοκλησία praesidentia, principatus, principalis sedes. Ունելն զառաջին գահ. գահերիցութիւն. աւագութիւն. գլխաւորութիւն. իշխանութիւն. բարձր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵԼԷՍ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ՍԵԼԷՍ ՍԵԼԻՆ. Բառ լտ. յորմէ եւ յն. սէլլա. σέλλα sella, subselium. Աթոռ. գահ. *Այս գահ փղոսկրէս, ակներով պէսպէս, հարսն քեզ սելէս. Գանձ.: *Ետու դնել սելին ոսկի եւ նստայ ʼի վերայ. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵԼԻՆ — ( ) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ՍԵԼԷՍ ՍԵԼԻՆ. Բառ լտ. յորմէ եւ յն. սէլլա. σέλλα sella, subselium. Աթոռ. գահ. *Այս գահ փղոսկրէս, ակներով պէսպէս, հարսն քեզ սելէս. Գանձ.: *Ետու դնել սելին ոսկի եւ նստայ ʼի վերայ. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐ — I. (առն, յառնէ, արամբ. արք, արանց, արամբք.) NBH 1 0097 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Արու մարդ. չափահաս կամ կատարեալ. յարբունս հասեալ, երիտասարդ. եւ լի աւուրբք. էրիկ մարդ ... (ծ. եւ յն. լտ. անէր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԱԿԱՆ — (ի.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c ա. (գտանի գրեալ եւ ԱՆԲՈՎԱԿԱՆ). Որ չէ բաւական անձամբ անձին. անձեռնհաս. անկարօղ. ... *Անբաւականքն այլովք խնամիցին. Մխ. դտ.: Եւ որ ինչ չէ բաւական. որ հերիք չէ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔՈՒՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c βασιλικός, βασιλικώτατος regius, nimis regius Արքունի. արքայական. թագաւորական. *Զօրէնսն կատարիցէք զարքունականս ըստ գրոց. Յկ. ՟Բ. 8. (իբր երկնաւոր թագաւորի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԲԱԽԻՄ — (եցայ) NBH 1 399 Chronological Sequence: Unknown date ձ. καταπίπτω labor Բախիլ. հարկանիլ զքարի. չարաչար անկանիլ. զարնըւիլ ինկնալով. վուրուլմագ, չարփըլմագ. *Գահէ ի գահ կործանեալք անկեալք բաբախին. Կոչ. ՟Զ. 21 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.