ԱՄԲԱՍՏԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ա. κατήγορος accusator Դատախազ, համայն՝ իրաւացի կամ անիրաւ փաստ բերելով յատենի ընդդէմ այլոյ. չարախօս. ոսոխ. ... *Վասն որոյ մատուցեալ ամբաստանքն՝ եւ ոչ մի ինչ վնաս (այս ինքն փաստ) չարութեան ʼի մէջ բերէին. Գծ. ՟Ի՟Ե. 18: *Զի թէ չէր զամբաստանն սպանեալ, նաեւ յայտնէր իսկ ոչ այնչափ յանդգնութիւնն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 23: *Մի՛ զամբաստանի կամ զդատախազի միայն լուիցէ զբան: Սովորութիւն կալան ամբաստանք եւ դատախազք ʼի վարձու խօսել նոցա: Ամբաստանաց եւ դատախազաց եւ տէր իսկ խրատ տայ. Մխ. դտ.: *Զարիւն մեծին Աստուծոյ ամբաստան իմն իրաւացի առաջի իմ տարածանեն. Նար. ՟Հ՟Թ: Եւ իբր ամբաստանական. *Մատուցանէր եւս (Վահան) ամբաստան գրգռութիւն զարքայէն հայոց Արշակայ. Բուզ. ՟Դ. 50: գ. ԱՄԲԱՍՏԱՆ տանք գ. Տ. ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՒԹԻՒՆ. κατηγορία accusatio *Զիա՞րդ ապա նա մեզ դատախազ կայ ամբաստանի. Ոսկ. ես. ՟Խ: *Եդաք վասն այնոցիկ՝ որ սիրեն զամբաստանս. Եւս. պ. ՟Զ. 34: *Հնարէին՝ թէ գուցէ յայսմիկ տեղի գտցուք ամբաստանաց. Ոսկ. ՟բ. կոր.: *Ցածուցանել զամենայն բարկութիւն եւ զվնասակար շարժմունս, որ ամբաստանօք լի է. Յճխ. ՟Ժ: չ. ն. ԱՄԲԱՍՏԱ՛Ն ԵՄ, ԼԻՆԻՄ. Տ. ԱՄԲԱՍՏԱՆԵՄ. չ. ն. ἑντυγχάνω, κατηγορέω, καταλογέω accuso, maledico *Եթէ զքէն ամբաստան լիցին դոքա, դատաստան յիրաւի կալցուք: Մի՛ ոք իշխեսցէ ամբաստան լինել վասն դորա: Թէպէտ եւ բազումք էին յանօրինաց անտի ամբաստան զնմանէ: Վասն սորա ամենայն ժողովք հրէից ամբաստան եցեն ինձ յԵրուսաղէմ: Ամբաստան լինի Աստուծոյ զԻսրայէլէ: Ամբաստան եղեն զժողովրդենէն: Ամբաստան լինէին զնմանէ ընկերքն իւր առ Անտիոքոս: Զորոց սոքա ամբաստան լինին զինէն. եւ այլն: *Ամբաստան առ արքայի լինի. Յհ. կթ.: *Անողորմածութեան նորա ամբաստան լինիցի. ՃՃ.: Կամ հյց. խնդրով. *Արդ նոքա զայս պատճառս մահապարտ առնելոյ ամբաստան եղեն. Իգն.: *Զոր եւ Յովհաննէս ամբաստան լինի. Գէ. ես.: *Ամբաստան լինել զառիթ երկայն կենացս. Իսիւք.: *Եթէ ամբաստան լինիս զմեղս քո, ունիս մխիթարութիւն. Ոսկ. ՟ա. կոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՍՏԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c չ.ն. Ամբաստան լինել. դատախազել. յանդիմանել կամ բողոքել յատենի. չարախօսել. մեզ դնել. վնասակար առնել. ... κατηγορέω, ἑγκαλέω, καταμαρτυρέω accuso, incuso …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՂՈՐՄԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ἁνελεημοσύνη, τὸ ἁνηλεές, ἁπανθρωπία immisericordia, inhumanitas Անողորմած կամ անողորմն գոլ. անմարդութիւն: *Անողորմածութեան նորա այնուհետեւ հիւրասիրութիւն նորա յոյժ ամբաստան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌ — I. ( ) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր. πρός ad, ar որ եւ Առ ʼի. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. մերձ ʼի, ընդ. դէպ ʼի, քովը. (լտ. եւս՝ ըստ նախնեաց՝ առ. որ եւ սովորաբար ասի ատ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿԱՆԵՄ — (արկի, արկն.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. βάλλω, ἑμβάλλω, ἑπιβάλλω, προβάλλω եւն. jacio, injicio, projicio, mitto եւն. Ձգել, ընկենուլ. եւ Դնել. նետել. ... *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԳԻՉ — (գչի, չաց.) NBH 1 0673 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա.գ. ᾅδων, ᾅδουσα cantor, cantatrix Երգեցիկ. երգեցող. երգակ. երգաբան. երաժիշտ. ... *Երգիչք սաղմոսաց նոցա՝ արք եւ կանայք. ՟Բ. Եզր. ՟Բ. 65: *Ըստ բանի հոգեւոր երգչին (դաւթի). Ագաթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՐՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0754 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. συκοφαντία calumnia ἑπήρια injuria, mulcta Զրկանք՝ զուր պարտաւորութեամբ. հարստահարութիւն. անիրաւութիւն. լլկանք. զուլմ. *Զրպարտութիւն տնանկի, եւ զյափշտակութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՏՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0970 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c գ. δισπέτημα adversitas, perversitas παρεκτροπή aberratio. Խոտորեալ կամ խոտորնակ գոլն. եւ Խոտորումն (ըստ ամենայն առման). *Տեղին ինքն ժառանգեաց զազգին խոտորութիւն. ՟Բ. Մակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՇՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0048 Chronological Sequence: Early classical ն. ἑξιλέομαι placo, paco. պրս. ասուտէն. Հաշտ առնել. խաղաղել. հաճել. ʼի հեզութիւն դարձուցանել. ցածուցանել ʼի բարկութնէ. կակըղցընել, խաթրրը առնել. *Անձամբ զանձանց ամբաստան լիցուք, եւ այնպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՍՏԻ — (տւոյ, տեաւ, տիք, տեաց.) NBH 2 0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. σαφής certus, manifestus, perspicuus ἁκριβής accuratus, diligens, exploratus, requisitus. (ʼի ձայնիցս Աստի, հաստատ. յստակ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՕՐՈՒ — (ի, ից կամ ոց.) NBH 2 0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. μητρυιά noverca. Խորթ մայր. փոխանակ մօր. ... *Մեր օրէնքս՝ եւ ոչ որդւոյ առնել զմօրուն կին՝ թողացոյց. վասն զի մօր եւ մօրուի անուն ազգակից են ... վասն զի որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.