ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0054 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Ամբաստանելն, իլն. κατηγορία, ἕγκλημα acusatio, incusatio ... Տե՛ս եւ ՉԱՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ. ՍՏԳՏԱՆՔ, ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ, ՅԱՆԴԻՄԱՆՈՒԹԻՒՆ: *Որդեակս ունիցի հաւատացեալս, եւ ոչ յանդիմանութիւն անառակութեան: Ամբաստանեալն տեղի պատասխանւոյ առնուցու վասն ամբաստանութեանն: Վասն ամենայն ամբաստանութեան հրէից զինէն. եւ այլն: *Ըստ մարգարէին որ զԻսրայէլէ ամբաստանութեան. Նար.: *Զամենայն ամբաստանութիւն արկանէին զանօրէնն Վասակաւ. Եղիշ.: *Զի մեծապէս յամբաստանութիւն ինքեան զփափաքելին մատուցանիցէ երկիր: Յամենայն կողմանց հաւաքելով զամբաստանութեանցն բան: Էառ զինքեամբ զյանդիմանական ամբաստանութեան պարսաւանս. Պիտ.: Անպէտ թարգմանութիւն է դնել ԱՄԲԱՍՏԱՆՈՒԹԻՒՆ իբր ստորոգութիւն՝ ըստ հոմաձայնութեան յն. κατηγορία categoria, praedicamentum *Այն՝ որ ʼի բնութեանն ասին ամբաստանութիւնք, տասն միայն ասեն գոլ. նիւթ (այս ինքն գոյացութիւն), որպիսութիւն, քանիութիւն, առինչ, եւ այլն. Փիլ. ՟ժ. բան.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՍՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ա. κατήγορος accusator Դատախազ, համայն՝ իրաւացի կամ անիրաւ փաստ բերելով յատենի ընդդէմ այլոյ. չարախօս. ոսոխ. ... *Վասն որոյ մատուցեալ ամբաստանքն՝ եւ ոչ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0150 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ ԱՆՍՏԳՏԱՆԵԼԻ Անստգիւտ. որ ինչ ոչ ստգտանի յայլոց կամ ʼի խղճէ անձին. *Զայս հարցեալ փորձեալ Աղէքսանդրու, եւ գտեալ անըստգտանելի զբժիշկն Փիլիպպոս. Պտմ. աղեքս.: *Ամուսնութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԾԱՄԻՏ — (մտի, տաց.) NBH 1 492 Chronological Sequence: 10c ա. Բծաւոր մտօք. չարախորհուրդ. եւ Պարսաւադիր. *Գրէ ... ամբաստանութիւն յոյժ՝ բծամիտ իմն զկաթողիկոսէն. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՂՈՔ — (ոյ, ով, աց.) NBH 1 504 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. Սաստկականն ձայնիս Ողոք. (լծ.եւ յն. վօ՛ի). βοή, κραυγή , πρόκλησις clamor, vociferatio, compellatio, appellatio, lamentatio Գանգատ՝ աղաղակաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՌՈԶԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0572 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 14c չ. ἑπαίρομαι efferor, effero me, περπερεύομαι perperam vel temere ago, ostento Փքանալ. բարձրամտիլ. խրոխտալ. ամբարհաւաճիլ. պերճանալ իշխանութեամբ. բան կամ մեծութիւն ծախել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0600 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. ἁντιδικία, κατηγορία contra litigatio, accusatio Ամբաստանութիւն. բողոք. հակառակութիւն. ... *Որ ունի ընդ ումեք դատախազութիւն. Մխ. դտ.: *Զկնի դատախազութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0859 Chronological Sequence: 5c, 12c, 13c գ. αὑταρεσκεία sibi ipsi placere Ինքնահաճն լինել. ինքնահաւանութիւն. ամբարտաւանութիւն. հպարտութիւն. ... *Ոմանք զսնափառութիւն եւ զամբարտաւանութիւն ինքնահաճութիւն կամին սահմանել. Կլիմաք.: *Որ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ὀμολογία, ἑξομολόγησις confessio. Խոստովան լինելն. որպէս Դաւանութիւն հաւատոյ եւ ճշմարտութեան. ... *Ուղղափառ, կամ ճշմարիտ խոստովանութեամբ. Յճխ.: Շար. եւայլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌԱՊԱՇՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 1127 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c չ. ԿՌԱՊԱՇՏԵՄ ԿՌԱՊԱՇՏԻՄ. Կռապաշտութիւն առնել. պաշտօն մատուցանել կռոց. կռապաշտ լինել. *Արարին որթ, եւ կռապաշտեցին: Կռապաշտեցան մինչեւ ցգերիլն ʼի սաղմանասարայ: Ամբաստանութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿԻՆ — (կրկնոյ, ով. ʼի կրկնում.) NBH 1 1134 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. διπλόος, διπλοῦς, διπλάσιος , δισσός duplex, duplus, geminus. Երկպատիկ. երկրորդեալ. երկրորդ. երկեակ. զոյգ. որ ինչ դարձ առնէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.