ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 14c գ. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ. (գրի վրիպակաւ եւ ԱՄՊԱՀԱՒԱՃՈՒԹԻՒՆ.) ἁλαζονία, τώφος, ὐπερφανία, ὐπεροψία fastus, ostentatio, jactantia, arrogantia, superbia, despectus Անձնահաճութիւն. փքացումն. յանձնապաստանութիւն. բարձրավզութիւն. սնապարծութիւն. սիգութիւն. մենծսրտութիւն. ... *Անկանէին ʼի խորհուրդս ամբարհաւաճութեան. Իմ. ՟Ժ՟Բ. 7: *Հետեւեալ լինի անիրաւութեան ... ամբարհաւաճութիւն. Արիստ. առաք.: *Տրուպքն ʼի վեհագոյնսն ոչ կարեն անցանել՝ վասն եւ ոչ պարտ իսկ գոլոյ նոցա յայսպիսի անպարհաւաճութիւն ձեռնարկել. Դիոն. եկեղ. ՟Ե: *Զբարձրավզութիւնն ասեմ եւ զամբարհաւաճութիւնն (փարիսեցւոյն). Ոսկ.: *Ամբարհաւաճութիւն, այս ինքն որ միշտ իւր բարուցն հաւանի, եւ ոչ կամի յառաջ քան զինքն կամ հաւասար ինքեան. Կիր. երզն.: *Դաւող ամպարհաւաճութիւն: Ամպարհաւաճութիւն եւ բազում այլոց չարեաց գործա՛կ է: Մի՛ բարձրասցի փքացեալ յամպարհաւաճութենէ: Մի՛ գուցէ թագաւոր ոք զգեղջուկ արհամարհեսցէ՝ լցեալ ամբարտաւանութեամբ եւ ամպարհաւաճութեամբ. Փիլ.: *Կամիմ ասել զամբարհաւաճութիւն մերոյ ազգիս. Խոր. ՟Բ. 89: *Խրոխտ ամբարհաւաճութիւն (ձիոյ): Սնոտի պարծանք ամբարհաւաճութեան: Ամբարհաւաճութեամբ ʼի բանսն. Պիտ.: *Փառամոլ ամբարհաւաճութիւն: Խրոխտումն եւ ամբարհաւաճութիւն. Յհ. կթ.: *Վանեցին զհպարտն ամբարհաւաճութիւն: Փշրեսցին ամբարհաւաճութիւնք հպարտացելոցն: Խոնարհութիւն յամպարհաւաճութեան. Նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃՈՒՄՆ — (ճման.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date գ. φρόνημα elatio, vel impetus animi, fastus Ամբարհաւաճելն. ամբարհաւաճութիւն. *Քանզի Աստուծոյ ընդդէմ էր ամբարհաւաճումն (հսկայից առ աշտարակաւ). Կոչ. ՟Ժ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ὐπερηφανία, ὔβρις, ἕπαρσις , ἁλαζονεία superbia, fastus, elevatio, tumor, arrogantia, insolentia, jactantio, gloriatio Հպարտութիւն. անկարգ բաղձանք գերազանցելոյ զայլովք. ախտ բանսարկուին, եւ արմատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0194 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c գ. ԱՆՁՆԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՆՁՆՀԱՃՈՒԹԻՒՆ αὑταρεσκεία sibi placere Ինքնահաւանութիւն. ամբարհաւաճութիւն. հպարտութիւն. ինքնակամութիւն. անսաստութիւն. ... *Անձնահաճութիւն Պերոզի: Պերոզի իմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՅՕՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 464 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. Ամբարհաւաճութիւն, բարձրամտութիւն, փքացումն. հպարտութիւն. ... *Բնութիւն ունելով զբարձրայօնութիւն. Խոր. ՟Բ. 89: *Բարձրայօնութեամբ խօսիմք. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա: *Հի՞մ առնես յամօթ զեղբայրն բարձրայօնութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՎԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 465 Chronological Sequence: Unknown date, 7c գ. ἁπονία arrogantia եւն. որ եւ ԲԱՐՁՐԱՊԱՐԱՆՈՑՈՒԹԻՒՆ. Ամբարտաւանութիւն. ամբարհաւաճութիւն. գոռոզութիւն. փքացումն. հպարտութիւն. ... *Զմայր չարեացն զամբարտաւանութիւն եւ զբարձրավզութիւն ունէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՊԱՐԾ — ( ) NBH 1 0546 Chronological Sequence: 6c, 14c ա. ԳԵՐԱՊԱՐԾ եւ ԳԵՐԱՊԱՐԾԵԱԼ. Կարի պարծելի, մանաւանդ Պարծեցօղ, պարծեցեալ. *Ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց, եւ գերապարծ հրճուանօք. Պիտ.: *Գերապարծ ամբարհաւաճութիւն. Փիլ. ել.: *գերապարծեալ պատուով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱՊԱՐԾԵԱԼ — ( ) NBH 1 0546 Chronological Sequence: 6c, 14c ԳԵՐԱՊԱՐԾ եւ ԳԵՐԱՊԱՐԾԵԱԼ. Կարի պարծելի, մանաւանդ Պարծեցօղ, պարծեցեալ. *Ծաղկազարդ երանգօքն պաճուճանաց, եւ գերապարծ հրճուանօք. Պիտ.: *Գերապարծ ամբարհաւաճութիւն. Փիլ. ել.: *գերապարծեալ պատուով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐԾԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0574 Chronological Sequence: 6c ա. δημιουργός, ποιητικός auctor, effector Գործօղ. գործիչ. հեղինակ. առիթ. պատճառ. ... *Ամբարհաւաճութիւն եւ բազում այլոց չարեաց գործակ է: Գործակքն ցանկութեան՝ ոսկի, արծաթ, փառք, պատիւք: Անպաճոյճն առ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴՎԶԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 1052 Chronological Sequence: 6c գ. Ընդվզելն. ըմբոստութիւն. *Ամբարհաւաճութիւն եւ ընդվզանքն՝ ʼի վերայ դիմաց երեւեալ լինին. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐՈԽՏՈՒՄՆ — (աման.) NBH 1 0995 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. Խրոխտանալն. խրոխտանք. խիզախումն. համարձակութիւն. յանդգնութիւն. եռացումն սրտի. անվեհեր բերումն. ... *Խրոխտումն երիվարաց. Լմբ. պտրգ.: *Խրոխումն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.