ԱՄԲԱՐՏԱԿ

(ի, աց.) NBH 1-0055 Chronological Sequence: 8c, 10c գ. ԱՄԲԱՐՏԱԿ որ եւ ՀԱՄԲԱՐՏԱԿ. Շինուած ամբարձեալ յերկրէ յերեւելի բարձրութիւն. որպէս բուրգն. աշտարակն Բաբիլոնի. ... πύργος turris *Ի ժամանակէ անկարգ ամբարտակին շինուածոյ. Խոր. ՟Ա. 2: *Գործեալ զբարձրաբերձ ամբարտակին շինուածս. Յհ. կթ.: Որպէս պատուար. պատնէշ. թումբ. հողաբլուր. քարկոթող. եւ այլն. ... χῶμα agger եւն. *Զամբարտակ գետոյն մեծամեծ վիմօք շինել՝ անբաւ լայնութեամբ եւ բարձրութեամբ: Ընդ բազում ասպարէզս անցուցեալ զամբարտակս. Խոր. ՟Ա. 15: *Քարինս կոփել չորեքկուսի, եւ չորեքկուսի ʼի վերայ յարուցանել ամբարտակս՝ սակաւ ինչ բարձրագոյն յերկրէ. Խոր. ՟Բ. 53:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԿԱՐԳ — ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. Օտար ʼի կարգէ եւ ʼի կանոնէ. անտեղի. անիրաւ. խառնակ. անպատշաճ. (յն. եւ լտ. պէսպէս լինի). ... *Զլեզու մարդկան՝ զչարն եւ զանկարգն. Յկ. ՟Գ. 8: *Յանկարգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. πύργος turris Ամբարտակ. բուրգն. դիտանոց. մարտկոց. մահարձան. ամրութիւն պարսպաց, եւ տեղի պահապանաց ʼի բարձր վայրի. ... *Շինեսցուք մեզ քաղաք եւ աշտարակ: Աշտարակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԱՐԱԿԱՔԱՐԿՈՒԹ — ( ) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Early classical գ. (եթէ չիցէ գրելի, ԱՇՏԱՐԱԿԱՔԱՐԿՈԹՈՂ, կամ ԱՇՏԱՐԱԿՍ ՔԱՐԿՈԹՈՂՍ). Ամբարտակ քարեղէն. որպէս դնի ի յն. ἁνάλημμα λιθίνον *Յարքունիսն աշտարակաքարկութս բարձրաբերձս հանդերձ մահարձանօք շինեալ յօրինէր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՐԱՍԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0274 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἁφηνιαστής effrenis, habenasnon admittens, ἁμείλικτος, αὑθάδης, ὡμός implacabilis, insolens, immanis որ եւ ԱՊԵՐԱՍԱՆ. Աներասան. անսանձ. սանձակոտոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՓՈՒԼ — (ի, ից.) NBH 1 1079 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c գ. Տեղի՝ ուր լինի կափուցանել ուլամբ կամ փակիլ, խփիլ, որպէս հաղբ. ծողակ. որոգայթ. թակարդ. եւ Արգելոց. փակարան. (լծ. թ. գափան, գափանճա. լտ. գա՛փիօ, ըմբռնել). *Ի փոքր եւ ʼի տկար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՊՐԱՇԱՂԱԽ — ( ) NBH 1 1126 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Կպրով շաղախեալ՝ շաղեալ, ծեփեալ. *ի կպրաշաղախ աշտարակն ապաւինեալք. Ագաթ.: *Ամբարտակ եւ աշտարակ շինեալ ... եւ զկռապաշտութիւնն՝ զկպրաշաղախ մեղսն. Մեկն. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԲԱՐՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0026 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c գ. ՀԱՄԲԱՐՏԱԿ χῶμα agger πύργος , turris եւն. որ եւ ԱՄԲԱՐՏԱԿ. Համբարձեալ ʼի յատակէ ʼի վեր՝ հողաբլուր, պատնէշ կանգնեալ, պարիսպ, աշտարակ, բուրգն. կամ ըստ Հին բռ. Ընդդէմաշտարակ. *Պարսպելով եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՀԱՐՁԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0197 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἕπαλξις, ἁνάλημμα, χάραξ , προτείχισμα propugnaculum, altitudo, agger, antemurale եւն. Արձան՝ այսինքն սիւն կամ կոթող կանգնեալ ʼի վերայ գերեզմանի մեռելոց. ... եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՐԱՅԱՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0996 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. λιθόστρωτος, ον lapidibus stratum. Սալայատակ. որոյ յատակն է քար, կամ գետինն քարամբք շարեալ. ... *Ի քարայատակ տեղւոջն: Ի աղւոջն՝ որ կոչէր քարայատակ, եւ եբրայեցերէն կապպաթա (ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.