ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆ

(ի, ից.) NBH 1-0055 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ὐπερήφανος, ἁλαζών, μετέωρος superbus, jactabundus, inflatus, sublimis Ամբարձեալն ինքնահաւանութեամբ կամ արտեւանամք. հպարտ. բարձրամիտ. մեծամիտ. բարձրայօն. փառասէր. սնափառ. խրոխտ. սէգ. փքացեալ. ... *Ի կորնչել սկայիցն ամբարտաւանից: Որ ամբարտաւան էր աչօք: Կարծօղն եւ արհամարհօղն այր ամբարտաւան է: Ցրուեաց զամբարտաւանս մտօք սրտից իւրեանց. եւ այլն: Իբր ամբարտաւանական. *Ծնունդ չար՝ ամբարտաւան աչս ունի: Աչք ամբարտաւանի խոնարհեսցին: Սկսաւ բեկանել ʼի հպարտ եւ յամբարտաւան խստութենէ անտի. Առակ. ՟Լ. 13: Ես. ՟Ե. 15: ՟Բ. Մակ. ՟Թ. 11: *Հնազանդեցուցանէր զամբարտաւան եւ զբիրտ ապստամբութիւն նոցա: Զամբարտաւան կամս կամեցուցեալ իւր. Յհ. կթ.: *Ամբարտաւան ախտ. Լմբ. սղ.: *Հպարտութեամբ շինեալ քարամբք՝ ամտաւան ամբարտակին. Յիսուս որդի.: *Գրեցեր ինձ թուղթ ամբարտաւան: Գեղեցկութիւն ամբարտաւան ստացեալ ունէր. Պմփ. աղ: ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆ. Սեպհականեալ անուն սատանայի, այս ինքն Սադայելի. *Որ առ ʼի քէն մարմնովն ընկէց զամբարտաւանն յաթոռոյ. Շար.: Որպէս եւ զայլոց ասի. *Նմանեալ ամբարտաւանին առաջնոյ. եւ այլն: գ. եւ մ. ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆՍ. գ. եւ մ. Բանս կամ խորհուրդս ամբարտաւանութեան. եւ ամբարտաւանութեամբ. ὐπεροχή, ὐπέρογκα superbia եւ superba, praetumida *Մի՛ խօսիք զամբարտաւանս: Ի վերայ Աստուծոյն աստուծոց խօսեսցի ամբարտաւանս. ՟Ա. Թագ. ՟Բ. 3: Դան. ՟Ժ՟Ա. 36: *Բերանք նոցա զամբարտաւանս բարբառին. Յուդ. 16: *Մի՛ ամբարտաւանս ինչ խորհեսցուք. Ոսկ. եբր.: *Ամբարտաւանս եւ բարձրայօնս փքայր. Յհ. կթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՀՊԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0126 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 10c ա. ὐπερήφανος, ὐβριστής, ἁλαζών superbus, arrogans, jactabundus. (լծ. հյ. Պարծօղ. յն. էբէ՛րթիս կամ իբէ՛րդադօս. ամբարձեալ, եւ վերագոյն. ուստի լտ. սուբէրպուս ). Ամբարտաւան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԷԳ — (սիգի, գաց.) NBH 2 0712 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ա. ἁλάστωρ, γαῦρος superbus, jactabundus եւ gloriosus, magnificus. (յորմէ Սիգալ. լծ. եւ սոնք. շուք. շքեղ). Ամբարտաւան. խրոխտ. եւ սնապարծ. աղաջուր. պերճ. գեղապանծ. *Այ սէգ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ — (ի, ից.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ԱՄԲԱՐՀԱՒԱՃ կամ ԱՄՊԱՐՀԱՒԱՃ. Բարձրամիտ, որ ամբարձեալ մտօք՝ հաւան եւ հաճ է ընդ ինքն. ամբարտաւան եւ փառասէր, փքացեալ. անձնահաճ. անձնացոյց. սէգ. սնափառ. եւ գեղապանծ, այս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐՏԱՒԱՆ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՂԱՆԿԱՐ — ( ) NBH 1 0320 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ունօղ զնկարս ʼի նմանութիւն աստեղաց. մակդիր թեւոց եւ տտան սիրամարգի. *Հաւն ամբարտաւան եւ պարսկաբարոյ՝ սփռելով զթեւն ոսկեճաճանչ եւ աստղանկար. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐ — (բարձու, ʼի բարձուէ, ձամբ, կամ ձու. բարձունք, ձանց, ձամբք.) NBH 1 462 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ὐψηλός altus, elatus, excelsus, sublimis Ի վեր բարձեալ, ամբարձեալ, վերացեալ. վերին. վերագոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՄԻՏ — (մտի, տաց.) NBH 1 464 Chronological Sequence: Unknown date, 9c ա. ὐψόφρων, ὐψηλόφρων altum et elatum habens animum որ եւ ԲԱՐՁՐԱՍԻՐՏ, ՄԵԾԱՄԻՏ. Ամբարտաւան. փքացեալ. յոխորտ. մենծսիրտ, հպարտ. ... *Պիղծ է առաջի Աստուծոյ ամենայն բարձրամիտ: Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՅՕՆ — (ի, ից.) NBH 1 464 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c ա. Բարձր՝ յօնիւք, այսինքն ամբարտաւան՝ աչօք. ամբարհաւաճ, սնապարծ. ... *Առ ինքնարգոյ բարձրայօնն. Նար. ՟Գ: *Ահարկութիւնն՝ առ ապստամսն ʼի պատուիրանէն է պիտանացու, եւ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱՊԱՐԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 465 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա. ὐψαύχην elatam cervicem habens կամ բայիւ, ὐψαυχενέω cervicem extollo որ եւ ԲԱՐՁՐԱՊԱՐԱՆՈՑ ասի, եւ ԲԱՐՁՐԱՎԻԶ. Իբր Ամբարտաւան, գոռոզ. *Մի՛ երկրաւորդ բարձրապարանոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԱԽԱՆՉ — ( ) NBH 1 0544 Chronological Sequence: 6c, 13c ա. ὐπέρογκος supra modum tumidus, turgidus, valde fastosus Կարի խաչեալ, փքոցուռոյց. յոխորտ. խրոխտ. մեծամիտ. ամբարտաւան, եւ ամբարտաւանական. *Զթագաւորացն զմեծամեծ եւ զգերախանչ բարեբախտութիւն: Իբրու թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.