ԱՄԲՈԽ

(ի կամ ոյ, ից.) NBH 1-0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὅχλος, δῆμος turba, populus Համօրէն խումբ ռամկին. Ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն մարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ. ... *Ամբոխն սաստեաց նոցա: Ել ամբոխն ʼի բաց: Ոչ կարէին մերձենալ առ նա յամբոխէ անտի: Կամեցաւ մտանել յամբոխն: Յամբոխին բազմութենէ: Ել եդոմ ընդդէմ նոցա ծանր ամբոխիւ. եւ այլն: *Ամբոխիւ հետեւակ զօրաց: Ամբոխոյն Բելայ: Սատակեաց զբազմութիւն ամբոխիցն. Խոր. ՟Ա. 10. 12: *Խառնիճաղանճ ամբոխիւն հանդերձ. Ագաթ.: *Ամբոխս մարդկան եւ հոյլս հինից պատրաստեալ. Յհ. կթ.: ԱՄԲՈԽ. θόρυβος, στάσις tumultus, seditio, perturbatio, περίστασις turba circumfusa, calamitas Աղմուկ. խռովութիւն. շփոթութիւն, խառնակութիւն, իրար անցում. ... *Ետես զփողարսն, եւ ամբոխ յոյժ: Տեսանէ ամբոխ յոյժ եւ լալականս: Յետ դադարելոյ ամբոխին: Ոչ կարաց գիտել զստոյգն վասն ամբոխին: Ոչ բազմօք, եւ ոչ ամբոխիւ: Ի բազմանալ ամբոխին՝ երկուցեալ հազարապետն. եւ այլն: *Ամբոխ աղաղակին. Եղիշ.: *Շփոթ իմն ամբոխից լեալ. Խոր.: *Խռովութիւնս ամբոխից. Նար.: *Լի ամբոխիւ զինէն յարուցանէ ալիս. Պիտ.: *Ազատեալք յամբոխից եւ ʼի խռովութեանց. Յճխ.: *Զի ʼի ձեռն խաղաղական ողջունիս այսորիկ ʼի բաց հանցէ զամբոխն ʼի մտաց նոցա. Ոսկ. հռ.: *Ո՞րքան ամբոխիւք ելից զսիրտ ձեր սատանայ. ՃՃ.: *Սկիզբն ամենայն չարեաց ամբոխ եւ շփոթ է. Վրք. հց. ՟Գ: *Ողորմելիք դատեսցին ոչ յաղագս ամբոխիցն: Ոչ բերելով զդժուարագոյնս իրացն զամբոխ. Բրս. գոհ. եւ Բրս. չար.: Իսկ ԱՄԲՈԽ ԱՌՆԵԼ. ὁχλοποιέω ... *Ամբոխ արարեալ՝ խռովեցին զքաղաքն. Գծ. ՟Ժ՟Է. 5: ա. ԱՄԲՈԽ. ա. իբր ամբոխական. *Մինչեւ երկիրն շարժէր յամբոխ աղաղակէ անտիʼʼ. յն. ʼի ձայնէ բանակաց. ՟Ա. Մակ. ՟Թ. 13: *Ամբոխ հետեւակաւ. Խոր. ՟Բ. 41:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ — ( ) NBH 1 411 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πολύοχλος, πολυπληθής, πλῆθος multus numero, fequens Ուր է ամբոխ բազում. բազմաժողով, խուռն. շատւոր. ... *Զի մեզ զբազմամբոխ ժողովսդ ցուցանես. Ոսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽԱԺՈՂՈՎ — (ոյ.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: 11c գ. Ամբոխ ժողովեալ. *Եւ ոչ ամբոխաժողովոյն զինքն երեւեցուցանել կամէր. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11: ԱՄԲՈԽԱԺՈՂՈՎ ԼԻՆԵԼ. Ժողովել զամբոխ. ամբոխ առնել. ὁχλαγωγέω populum congrego, concito *Դատեցին (այս ինքն խիթացին), զի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆՃՈՅ — (ոյի, իւ. ԽՆՃՈՅՔ, կամ ԽՆՋՈՅՔ, ոյից, իւք.) NBH 1 0955 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԽՆՃՈՅՔ կամ ԽՆՋՈՅՔ կամ ԽՆՃՈՅ ԽՆՋՈՅ. Սեղան ուրախութեան մանաւանդ հարսանեաց. խրախճան. խրախութիւն. կոչունք. կերխում …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՂԱԿ — (ի, աւ.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. յորմէ յն. ἁλαλαγμός jubilatio, vociferatio, κραυγή, βοή, ἧχος clamor, sonus, sonitus Գոչիւն. ձայն մեծաբարբառ՝ յոր եւ է դէպս. կանչել կանչուըռտելն. ... *Լուիցէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԽ — (ի, ից.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԽ կամ ԱԽ. κλεῖθρον, σύγκλεισμα, πτίξις, κάτοχος claustrum, clausura, repagulum, plicatura Փակ. փականք. փակաղակ. կապ. զօդ պնդիչ. ախլակ, ախլանք, կղպաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԽԱՏՐՈՅԶ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 10c, 13c ա.գ. ԱՂԽԱՏՐՈՅԶ կամ ԱԽԱՏՐՈՅԶ. Խռովարար, խռովայոյզ ամբոխ, եւ ամբոխեալ. խառնակ. *Անդ ապա զնուաճեալսն առ ինքեամբ զաղխատրոյզսն բանիւք համոզեալ: Ոչ սակաւ ինչ ձայն ամբոխի աղխատրոյզ շփոթից ʼի վերայ ածեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽԱՐԱՐ — ( ) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 14c ա. ὁχληρός turbulentus, molestiam adferens Որ ամբոխ առնէ. խռովիչ. խռովարար. աղմկարար. տակնուվրայ ընօղ. ... *Հրեշտակ ամբոխարար. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *ԶԲարաբբայն զայր մի ամբոխարար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0057 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. որպէս ամբոխումն. ταραχή, στάσις perturbbatio, seditio, factio Խռովութիւն. աղմուկ. շփոթ. *Ի հակառակիցն ախորժմանց կամ ամբոխութեանց յըմբռնման գոլով. Դիոն. եկեղ.: *Ոչ մի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԳՈՒՄԱՐ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c Գումարեալ ʼի լրութենէ աշխարհի կամ գաւառի. համաշխարհական. *Ի մէջ տիեզերական աշխարհագումար քում հրապարակին. Մարաթ.: *Աշխարհագումար տօն, կամ ամբոխ, կամ ժողովք. Պիտ.: Մեսր. երէց.: Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.