ԱՄԵՆԱԳԷՏ

(գիտի.) NBH 1-0059 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. ἑπόπτης, πάντα προειδώς inspector, omnia praevidens եւն. Ամենայնի գիտակ, ճանաչօղ, տեսօղ. ամենատես՝ սեպհական Աստուծոյ. ամմէն բանի գիտցօղ՝ տեղեակ. ... *Չես ինչ ապրելոց յամենագէտ (յն. ʼի վերատեսուչ) դատաստանացն Աստուծոյ. ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 35: *Ամենագէտ է ամենայնի (յն. նախագէտ է էիցն). Կոչ. ՟Զ: *Ո՛չ զի ուսանիցի ամենագէտն (յն. զամենայն նախատեսօղն.) Սեբեր. ՟Է: եւ Ոսկ. մ. ՟Բ. 6. 14: *Զամենագէտն Աստուած՝ անգէտ համարեցաւ: Թէպէտ եւ նա ամենագէտ է, դու մի՛ յապաղեր խոստովանել նմա զմեղսն. Եփր. պհ. եւ Եփր. խոստ.: *Ամենագիտին չէր ʼի ծածուկ: Անցանել զամենագէտ երեսօքն (այս ինքն զամենատես աչօքն) անհնար է: Ամենագէտ հոգւովն. Ագաթ.: *Տեսեալ ամենագիտին զսնոտի աշխատութիւնն. Խոր.: *Ամենագիտին հայեցեալ ʼի դարձս իմ. Փարպ.: *Խոստովանիմ ամենագիտիդ. Նար.: *Բաւանդակ ունի յինքեան զամենագէտ գիտութիւնն. Եզնիկ.: *Միթէ չունիցի՞ զամենագէտ գիտութիւն, որով զամենայն գործս իբրեւ ʼի գրի գրեալ ունի. Ոսկ. ես.: Զմարդոյ ասի՝ իբր իմաստուն ամենայնիւ. բազմահմուտ. ... *Ամենագէտ յանցաւոր (Սողոմոն). Նար. ՟Խ՟Ը: *Զոր աւելորդ է ձերումդ երկրորդել ամենագէտ մտաց. Գր. տղ. թղթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ — (ի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ. Տ. ԱՄԵՆԱԳԷՏ: *Անվրէպ կատարին յամենատես եւ յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն. Խոսրովիկ.: *Քեզ ամենագիտողիդ յանձն առնեմ զպահպանութիւն հոգւոյ իմոյ: Հոգւոյն Սրբոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ — (ի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ. Տ. ԱՄԵՆԱԳԷՏ: *Անվրէպ կատարին յամենատես եւ յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն. Խոսրովիկ.: *Քեզ ամենագիտողիդ յանձն առնեմ զպահպանութիւն հոգւոյ իմոյ: Հոգւոյն Սրբոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀԱՍ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ա. Որ ամենայն ուրեք եւ արագ հասանէ. *Ամենահաս, ամենատես. Մանդ. ծն.: *Ամենահաս թեւոցն ձգմամբ. Նար. խչ.: *Ամենահաս ձեռօքն զբռամբ ածէ զձեզ. Լմբ. սղ.: Եւ ամենայնի հասու. ամենիմաստ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀՆԱՐ — (ի.) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. Գտակ ամենայն հնարից յամենայն դժուարութիւնս. ամենաճարտար, եւ ամենակար. ամենարուեստ. ըստ յն. քաջահնար. քաջարուեստ. εὑμήχανος, ἁριστοτέχνης industrius, ingeniosus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՏԵՍ — (ի.) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տեսօղ ամենայնի. ամենահայեաց. ամենանկատ. ամենագէտ. եւ ամենատեսուչ. ամենախնամ. *Ո՛չ յամենատես ականէն խուսեցեալ. Փիլ. յովն.: *Որ ոչն ծածկի յամենատես… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ կամ ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ. πάνσοφος omniplenus sapientia, sapientissimus Լի ամենայն իմաստութեամբ. իմաստուն ամենայնիւ յամենայնի. ամենագէտ. ասի պարզապէս զԱստուծոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ — (ծի.) NBH 1 0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ կամ ԶԱՌԱԾԵՄ ԶԱՌԱԾԱՆԻՄ կամ ԶԱՌԱԾԻՄ. ἁποστρέφω, φομαι , καταπλήσσω, ομαι, ἁνακύκλοω, ομαι եւն. averto, everto, seduco, revolvo, or եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՌԱԾԵՄ — (ծի.) NBH 1 0715 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԶԱՌԱԾԱՆԵՄ կամ ԶԱՌԱԾԵՄ ԶԱՌԱԾԱՆԻՄ կամ ԶԱՌԱԾԻՄ. ἁποστρέφω, φομαι , καταπλήσσω, ομαι, ἁνακύκλοω, ομαι եւն. averto, everto, seduco, revolvo, or եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՐ — I. (լրոյ, ոց. եւ լրի. (ʼի հր. բայիս Լսել, լուր.)) NBH 1 0903 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁκοή auditus, auditio. որ եւ ԼՈՒ ասի. Լսելն. լսելիութիւն, լսողութիւն. ունկնդրութիւն. կարդողութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՊԱՂԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0330 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c ձ. ՅԱՊԱՂԻՄ Տ. ՅԱՊԱՂԵՄ չ. *Մի՛ յապաղիցիս դառնալ առ Տէր ʼի մեղաց. Սիրաք հին. ՟Ե. 8. (նորն, մի՛ յապաղիցես): *Զի՞ յապաղիս, եւ ոչ շարժիս եւ ընդոստչիս. Փիլ. լին.: *Թէպէտեւ նա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.