ԳՈՐԾԻ

(ծւոյ, ծեաւ կամ ծւով, ծեաց կամ ծուոց, ծեօք կամ ծւովք.) NBH 1-0576 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. ἑργαλεῖον , ὅργανον, σκεῦος եւն. instrumentum Սպաս կամ անօթ կամ կազմած՝ սատար գործելոյ իբրեւ որով. բնական գործին առաւել կոչի գործարան, իսկ արհեստականն՝ գործի. գործիք. ... *Գործի ձկնորսաց, կամ հաւորսաց, պատերազմի, զինուորաց, մշակաց, հովուութեան, նաւին: Ձեռին գործի: Ամենայն կահ խորանին, եւ ամենայն գործի նորա: Գործեօք երգոյն (այսինքն նուագարանօք). եւ այլն: *Գործիս երկաքանչիւրոց փոքունց կազմել: Որս հեղգ արանց՝ գործեօք եւ որոգայթիւք. Պղատ. օրին. ՟Ա. եւ է: *Գործի երաժշտական, արուեստագիտաց, ոստայնանկութեան: Գործիք տանջանաց, սպանութեան, մահու: Գործի սպանման, եւ նոյն՝ գործի կենաց (խաչն): Մեքենայից եւ հնարաւոր գործեաց: Բազմութիւն դարբնաց գործւովք. եւ այլն. ՃՃ.: ԳՈՐԾԻ՝ բնական. որպէս Գործարան. *Ընթացից գործ (ոտն): Խօսնականաց գործի (լեզու): Մարմնեղէն գործի: Գործնականացն գործի. Նար.: *Կատարեալ մասանց մարմնոյ զգայականօքն եւ այլ եւս գործեօքն. Փիլ. ել. ՟Ա. 7: ԳՈՐԾԻ՝ բարոյական. Միջնորդ, միջոց, առիթ. *Փորձանք ʼի ձեռն որո՞ց գործեաց: Գործւովք մարգարէութեան որսացեալ եղեւ. Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. յովն.: *(Արարածն առանց անձնիշխանութեան) իբրեւ գործի մի էր արարչին. Եզնիկ.: *Վերինք եւ ներքինք եղեն մեզ գործիք տանջանաց. Եղիշ. ՟Ե: *Զորս ʼի ձեռն առեալ իբրեւ գործեաւ իւիք աստուած զբարերարութեանն ʼի մեզ հեղու զխնամս. Յհ. իմ. պաւլ.: *Յորմէ (այսինքն ʼի պատճառէ) իբր աստուած. եւ ʼի ձեռն որոյ (կամ որով), իբր զգործի. իսկ աստուծոյ գործի՝ բան է. Փիլ. նխ. ՟ա. (ուստի աղանդ արիանոսաց զբանն աստուած գործի հօր գոլ հայհոյէր յարարչութեան, եւ ոչ արարչակից):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԻՄԱՑԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0851 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. νοητός intelligibilis. Իմանալի. որ մտօք է տեսանելի, եւ ոչ աչօք. Եւ այս է յոյժ սքանելի եւ իմացական տեսութիւնք. Եղիշ. խաչել.: *Իմացական ʼի վեր քան զբան՝ աստուածախաչ, որ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՕԴԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0379 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ն. ἁρθρόω, διάρθρω articulo, formo, fingo. որ եւ ՅՕԴԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Յօդել. ձեւացուցանել զբարբառ կամ զբան. յարմարել եւ զայլ իրս. *Յօդաւոր ձայնին գործի՝ լեզու, զձայնն յօդացուցանէ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c ա. Ունօղ զզօրութիւն ազդելոյ. գործի նշանակելոյ զիրս ինչ. *Ոչ ձեռն (ունէի) ձգողական, որ համերցն է ազդողական: Տեսեալ զազդողականացն գործի ապաձայն. Նար ՟Ժ՟Ե. ՟Կ՟Զ: Զգայարան. զգայուն. զգայական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՂՆ — (եղան, ղունք, ղանց.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. τόξευμα, τόξον arcus Գործի նետաձգութեան, որ է փայտ կամ ոսկր կիսակամար՝ լարիւ աղեաց միացեալ ʼի ստորէ առ ʼի ձգտել եւ թողուլ երթալ զնետն ʼի նպատակն. աղեղ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՒ — (անուոյ, ոց. կամ անուի, ուաց.) NBH 1 0156 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c գ. τρόχος (լծ. հյ. դրուգն, անիւ բրտի.) rota Կազմած բոլորակ՝ որ շրջի ʼի վերայ լիսռան իւրոյ, առաւել ʼի ձգել զկառս եւ զսայլս. ... որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԻՉ — (գրչի, չաց.) NBH 1 0587 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա.գ. γραμματεύς scriba, γραφεύς scriptor Գրօղ. ճարտար յարհեստ գրչութեան. նօտար. դպիր. ատենադպիր. եւ ընդօրինակօղ գրոց. գրագիր .... եբր. սօֆէր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԷՆ — (զինու, ուց, կամ ից.) NBH 1 0733 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. ὄπλον, λα arma, (armorum) եւ θώραξ lorica Գործի երկաթի, եւ այլ անօթ եւ կազմած անձին ʼի վանել զզեան թշնամւոյն. եւ Զրահ. սպառազինութիւն. զէնք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՊՈԼՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0819 Chronological Sequence: 13c գ. Գործի հարկանելոյ եւ կոճոպելոյ. տոփիչ. գաւազան. կամ Գործի յօտելոյ. *Թէպէտ յաճախեցեր զթոպոլոց քո ʼի վերայ ոստոց իմոց, զհին տերեւս ոչ կարասցես թափել յինէն. Վանակ. յոբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵԶՈՒ — (զուի, աւ, աց, օք. կամ զուոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1 0882 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γλῶσσα lingua. (լծորդ գտանին ընդ հյ. եւ եբր. լազօն. քաղդ. լիզան. ար. լիսան, լուղէթ. յն. ղլօ՛սսա. լտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԺԱՒՈՐ — ( ) NBH 1 1095 Chronological Sequence: 6c ա. Որ ինչ հայի ʼի կուժ, կամ կայ ʼի կուժ. *Կուժն եւ՛ մասն է եւ՛ գործի, այլ ոչ նոյն իրի. այլ ամանն գործի է պարունակեցելոյն. իսկ կժաւոր ջուր՝ մասն է այլոց ջրոյ. Անյաղթ վերլծ. արիստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.