ԳՐՈՀ

(ի, ից.) NBH 1-0587 Chronological Sequence: 10c, 13c, 14c գ. ԳՐՈՀ գրի եւ ԳՐՈԽ. պ. գիւրուհ, կիւրուհ. Ժողովուրդ. ամբոխ. ազգ. ... *Ի հայկականս գրոհի: Թորգոմեանս գրոհի: Գրոհի մերոյ: Մերոյս գրոհի: Հայրենի գրոհի: Գրոհք թշնամեաց. Յհ. կթ.: *Զհետեւակազօր գրոխսն: Ազատագունդ սակաւաձեռն գրոխիւ. Արծր. ՟Դ. 5. եւ 7: Մերթ Ազգ, իբր ազգակից. *Երկու են կատարեալ առաքինութիւնք իբրեւ գրոհք եւ ամոլք. աստուածասիրութիւն եւ մարդասիրութիւն. Երզն. մտթ.: Եւ իբր Ազգ իրաց, կենդանի եւ անկենդան. *Վասն յաւանդ տուեալ գրոհից, թէ մեռցի կամ գողասցի կամ գերի առցի. Նախ. ել.: ԳՐՈՀ ՏԱԼ. գրի եւ ԳՌՈՀ ՏԱԼ.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԳՐՈՀԵՄ — ( ) NBH 1 0587 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ԳՐՈՀԵԼ կամ ԳՌՈՀԵԼ. ԳՌՈՀԻԼ. (լծ. եւ յն. խռա՛օ). Ամբոխիւ դիմել. խուռն յարձակիլ. *Գրոհ տուեալ դիմիցին ʼի մահ: Գրոհ տուեալ ընթանային ʼի հօտ ոչխարացն ժամանել: Գռոհ տուեալ անդր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՇԱՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0370 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c չ. τρέχω, ἑπιτίθεμαι, διώκω curro, invado, persaequor Ընթանալ. յարշաւս գնալ. արշաւանս դնել. խաղալ ʼի վերայ. յարձակիլ. դիմել. ասպատակել (որ է ձիով ընթանալ.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԳՁԱՁԱԿԱՆ — (ի աց.) NBH 1 400 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԲԱԳՁԱՁԱԿԱՆ կամ ԲԱԿՁԱՁԱԿԱՆ. Պարունակական. բովանդակիչ. բոլորական. հանրական. եւ Հաւաքական. կամ ըստ Հին բռ. Շրջաբերական. որ շուրջ առնու. περιληπτικός comprehensivus, συλληπτικός… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՌՈԹ — ( ) NBH 1 0583 Chronological Sequence: Unknown date ԳՌՈՅԹ կամ ԳՌՈԹ կամ ԳՌՈՒԹ. Տ. ԳՌՈԹ, եւ ԳՐՈՀ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՌՈՀ — ( ) NBH 1 0583 Chronological Sequence: 12c Փոխանակ գրելոյ ԳՌԵՀ: Լմբ. սղ. ժէ: ԳՌՈՀ ՏԱԼ, կամ ԳՌՈՀԵԼ. Տե՛ս ԳՐՈՀ ՏԱԼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՌՈՅԹ — ( ) NBH 1 0583 Chronological Sequence: Early classical, 10c ԳՌՈՅԹ կամ ԳՌՈԹ կամ ԳՌՈՒԹ. Տ. ԳՌՈԹ, եւ ԳՐՈՀ. *Գռութ սպայից յինքեանս կուտեալ: Գռոյթ իմն ʼի վերայ զօրու հագարացւոցն տուեալ. Յհ. կթ.: *Գռոթ տուեալ յանձիւր որջարանաց. Արծր. ՟Դ. 11: *Գունդք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՌՈՒԹ — ( ) NBH 1 0583 Chronological Sequence: Unknown date ԳՌՈՅԹ կամ ԳՌՈԹ կամ ԳՌՈՒԹ. Տ. ԳՌՈԹ, եւ ԳՐՈՀ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՌՈԹ — ( ) NBH 1 0641 Chronological Sequence: 10c ԴՌՈՅԹ կամ ԴՌՈՒԹ կամ ԴՌՈԹ ՏԱԼ. Նոյն ընդ վ. (=ԴՌՈՀ ՏԱՄ) *Զօրու բազմի դռութ իմն ի միասին տուեալ: Դռոթ ընդ ինքեան տուեալ: Դռոթս տալ. Յհ. կթ.: *Խառնաղանճ ամբոխիւն դռոթ տուեալ: Եւ ցրուեալքն դռոթ տուեալ դարձան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՐԳՈՄԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 0819 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ԹՈՐԳՈՄԱԾԻՆ ԹՈՐԳՈՄԱԿԱՆ ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ. Ծնեալ ʼի Թորգոմայ յաբեթեան. հայկազն. հայկական. արամեան. *Թորգոմածին վկայն Գարեգին: Տուն թորգոմական: Տոհմ կամ գրոհ թորգոմեան. եւ այլն. Գանձ.: Շար.: Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՐԳՈՄԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0819 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. ԹՈՐԳՈՄԱԾԻՆ ԹՈՐԳՈՄԱԿԱՆ ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ. Ծնեալ ʼի Թորգոմայ յաբեթեան. հայկազն. հայկական. արամեան. *Թորգոմածին վկայն Գարեգին: Տուն թորգոմական: Տոհմ կամ գրոհ թորգոմեան. եւ այլն. Գանձ.: Շար.: Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.