ԱՄԵՆԱՀՆԱՐ

(ի.) NBH 1-0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. Գտակ ամենայն հնարից յամենայն դժուարութիւնս. ամենաճարտար, եւ ամենակար. ամենարուեստ. ըստ յն. քաջահնար. քաջարուեստ. εὑμήχανος, ἁριστοτέχνης industrius, ingeniosus, artificiosus ամմէն բանին ճարը գտնօղ, խիստ ճարտար. ... *Ամենահնար ամենագէտ է: Եւ ʼի փոքունսն ամենահնար ճարտարապետ է. Ոսկ. մտթ.: *Ո՛րչափ եւս ամենահնարն ʼի դէպ ժամանակի առնէ: Եզնիկ.: *Փառս մատուցանէին ամենահնարին. Փարպ.: *Ամենահնար արուեստաւորիդ. Նար. ՟Կ՟Թ: *Անբժշկելի վիրօք առ ամենահնարդ մաղթեմ բժիշկ. Մեսր. եր.: *Ամենահնար իմաստութիւն, կամ գիտութիւն, կամ զօրութիւն. Եզնիկ.: Պիտ.: Նար. ՟Ժ՟Ա: Եւ մենքենաւոր. բազմահնար. ամենապատիր. չարարուեստ. *Յաղթել ամենահնար չարիս (կամ չարեաց) սատանայի. ՃՃ.: *Ամենահնար պատերազմն սատանայի. Մանդ. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԳԻՒՏ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c ա. Գտօղ զամենայն հնարս. ամենահնար. ամմէն բանին ճարը գտնօղ. *Ամենագիւտ սէր (է Աստուած): Ամենագիւտ սիրոյն գործ երեւեցաւ: Ամենագիւտ ամենաշահ խրատիւք: Ամենագիւտ հանճարովն: Զմտաւ ածել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. πανουργικός, παντουργός omnium opifex, omnipotens Ամենայնի ճարտարապետ. կարօղ գործել զամենայն, եւ արդեամբք արարող. ամենահնար. *Զամենագործն բնութեանց մարդկեղէն մտօք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱՐ — (ի.) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. Տ. ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ. որ եւ ԱՄԵՆԱՀՆԱՐ. *Փրկութիւնն դիւրաւ տնօրինի յամենակարէն Աստուծոյ: Սլացեալ ամենակարն զօրութիւն. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ստիպ.: *Վասն ամենակար զօրութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c ա. παντοδύναμος omnipotens Որ ամենայնի եւ յամենայնի է կարօղ. որ եւ ԱՄԵՆԱԿԱՐ. ամենազօր. ամենահնար. ... *Ամենակարօղ զօրութիւն. Յճխ.: *Ամենակարող զօրութեամբդ միշտ թագաւոր յաւիտենից:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀՆԱՐԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: 12c մ. Որպէս ամենահնար ճարտարապետ. ամենայն արուեստիւք իմաստութեամբ. *Ի վերայ ծովու հիմունս էարկ ամենահնարապէս եւ կարողաբար. Սարկ. շարժ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՀՆԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: 13c գ. Ամենահնար ճարտարութիւն. ամենակարութիւն. *Տե՛ս աստանօր զքաջ ամենահնարութիւնն Աստուծոյ յայտնեալ. Ոսկ. գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՐՈՒԵՍՏ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 13c ա. πάντεχνος plane artificiosus, omnimodas artes sciens, πανάρετος omnis virtutis, vel artis; omni virtutum genere ornatissimus Քաջարուեստ. ամենաճարտար. ամենահնար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՏԱՐԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0395 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c ն. εὑαγγελίζω, ζομαι, εὑαγγέλλω evangelium praedico, laeta nuncio, annuncio Քարոզել զաւետարանն Քրիստոսի, կամ զվարդապետութիւն աւետարանին. *Ոչ առաքեաց զիս Քրիստոս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0652 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. (ի վերացեալն). Եղանիլն. լինելութիւն. ստեղծումն. ծնունդ. *Մտաց եւ զգայութեանց զեղանութիւն ասելով յառաջ. Փիլ. այլաբ.: *Ամենահնար արուեստաւորիդ իմս եղանութեան. Նար. ՟Կ՟Թ: Կամ (ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԵՎԷՐ — ( ) NBH 1 1067 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c ա.մ. ԿԱՐԵՎԷՐ կամ ԿԱՐԷՎԷՐ. Կարի կամ ʼի խոր կամ չարաչար վիրաւորեալ, եւ վիրաւորելով. սաստիկ վէրս առեալ կամ տուեալ, առնլով կամ տալով. *Ախտացեալ են, այլ դու բժիշկ ես.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.