ԴԻՒԱՆ

(ի, աց.) NBH 1-0628 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c գ. παστοφόριον atrium, οἷκος domus Դահլիճ. սրահ մեծ յարքունիս, սենեակ կամ հրապարակ. տիվան, իբր ատեան, եւ էյվան, գաւիթ. *Մո՛ւտ ի դիւան անդր առ սոմնաս հանդերձապետ. Ես. ՟Ի՟Բ. 15: *Էջ ի տուն թագաւորին՝ ի դիւան դպրապետինʼʼ. յն. տուն, կամ բնակարան. Երեմ. ՟Լ՟Զ. 12: Կամ Տուն մատենից, եւ ուսմանց. σχολή schola, βιβλιοθήκη bibliotheca, ἁρχεῖον archivum դպրատուն, գրքատուն. ... *Խօսէր ի դիւանին տիւրանեայʼʼ. յն. դպրոց. Գծ. ՟Ժ՟Թ. 9: *Գիր դիւանաց: Բանալ նմա զդիւանն արքունի: Յեդեսիայ դիւանին: Խոր.: *Ի մատեանս բոլոր դիւանաց. Մագ. ՟Ժ՟Դ: *Ի դիւանի մտացն գրեցեալ. Նար. ՟Ի՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՇԽԱՐՀԱԳԻՐ — (գրի, րաւ.) NBH 1 0260 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c գ. ἁπογραφή descriptio, λαογραφία vulgi descriptio կամ բայիւ ἁπογράφω, ομαι describo, or Գրութիւն եւ Գրուած համաշխարհական ʼի դիւան արքունի. քննութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1045 Chronological Sequence: 10c գ. Գրութիւն ատենական բանից. դիւան. արձանագրութիւն. օրէնք. *յառաջագէտ լինել յատենագրութիւնս նորս իսրայէլի. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵՆԱՏԵՂԻ — (ղւոյ) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ԱՏԵՆԱՏԵՂԻ ԱՏԵՆԱՏՈՒՆ Տեղի եւ տուն ատենի. ատեան. դիւան. ապարանք դատաւորի. ... *Շինեցան տաճարք, ատենատեղիք, փողոցք. Միխ. աս.: *Ընդէ՞ր ոչ մտանէք յատենատունդ. Եղիշ. ի չարչարանս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԵՆԱՏՈՒՆ — (տան) NBH 1 0335 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. ԱՏԵՆԱՏԵՂԻ ԱՏԵՆԱՏՈՒՆ Տեղի եւ տուն ատենի. ատեան. դիւան. ապարանք դատաւորի. ... *Շինեցան տաճարք, ատենատեղիք, փողոցք. Միխ. աս.: *Ընդէ՞ր ոչ մտանէք յատենատունդ. Եղիշ. ի չարչարանս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՔՈՒՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0385 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c βασιλικός, βασιλικώτατος regius, nimis regius Արքունի. արքայական. թագաւորական. *Զօրէնսն կատարիցէք զարքունականս ըստ գրոց. Յկ. ՟Բ. 8. (իբր երկնաւոր թագաւորի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0584 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 14c գ. βιβλιοθήκη bibliotheca Տեղի գրոց. գրատուն. մատենադարան. որ եւ ԴԻՒԱՆ կամ ԱՐԿՂ ԳՐՈՑ ասի. գրքատուն, գրքարան. ... *Պտղոմէոս՝ որ կոչեցաւ եղբայրասէր, գրանոց կազմեալ՝ ժողովել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԱՊԱՀ — ( ) NBH 1 0584 Chronological Sequence: 13c ԳՐԱՊԱՀ ՏԵՂԻ կամ ՏՈՒՆ. Գրատուն. մատենադարան. դիւան. *Գրեաց եւ այլ գիրս, եւ եդան ʼի գրապահ տեղիս հռոմայեցւոց: Եգիտ ʼի գրապահ տանն սուրբ յարութեանն. Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԻՉ — (գրչի, չաց.) NBH 1 0587 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c, 14c ա.գ. γραμματεύς scriba, γραφεύς scriptor Գրօղ. ճարտար յարհեստ գրչութեան. նօտար. դպիր. ատենադպիր. եւ ընդօրինակօղ գրոց. գրագիր .... եբր. սօֆէր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՀԼԻՃ — (լճի, ճաց.) NBH 1 0592 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c գ. ԴԱՀԼԻՃ կամ ԴԱՀՂԻՃ. պ. տիհլիզ, տէհլիզ. թ. դահլիզ, դէհլիզ. παστοφόριον curia, aula Սրահ վարագուրաձիդ, սենեակ ընդարձակ յարքունիս կամ յապարանս ուրեք. դիւան. ... Տե՛ս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՊՐՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0640 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c գ. σχολή, διδασκαλεῖον schola, gymnasium որ եւ ԴՊՐԱՆՈՑ, ԴՊՐՈՑԱՏՈՒՆ. Տեղի ուսման. աշակերտանոց. վարդապետանոց. վարժարան. դիւան. դարատուն. ... *Կարգեաց աստուած զաշխարհս որպէս դպրոց. Յճխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.