ԱՄԵՆԱՊԱՏԻԿ

(տկի, կաց.) NBH 1-0065 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πανποικήλος, παντοῖος, παντοδαπός omnigenus, omnis generis, multiplex Ամենազան. ազգի ազգի. բիւրազգի. բիւրապատիկ. բազմապատիկ. եւ մեծաշուք կամ բազմագունի. ամմէն կերպ, շատ կերպ. ... *Որ ինչ միանգամ կազմիչք են հեշտ ցանկութեանն՝ ամենապատիկք: Ծաղկաներկս յամենապատիկ երանգոց: Դրախտն՝ ամենապատիկ ծառովք լի: Ըստ ամենապատիկ փոփոխմանց. Փիլ.: *Ի տունս պայծառս քարամբք ամենապատկօք ծաղկեալս. Ածաբ. աղք.: *Մեծութիւն ամենապատիկ յարքունիստ համբարեցաւ: Ամենապատիկ խրատու քաղցրութիւն, կամ մրրկօք ալեաց. Նիւս. կազմ. ՟Գ. եւ Երգ.: *Ամենապատիկ պարգեւք, կամ երանութիւնք, բարութիւն, կամ չարութիւն. վայելչութիւն. Պիտ.: Սարգ.: Լմբ.: *Ամենապատիկ ներբողիւ: Ի բազմականս ամենապատիկս. Նար.: Իսկ Խոր. ՟Բ. 85. *Այլ Կոստանդիանոսի ամենապատիկ յարդարեալ (զԲիւզանդիոն՝) անուանեաց նոր Հռովմʼʼ. իմա՛ իբր Մկ. ամենապատկապէս, կամ ամենայն վայելչութեամբ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱԶԱՆ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c ա. Ամենապիսի. ամենապատիկ. ամենազգի. ամմէն ցեղ. ... παντοῖος, παντοδαπός, πανποικήλος omnigenus, omnimodus, varius *Ամենազան պտղովք առ լցեալ. Խոր.: *Ամենազան ծառո՛ց պտղաբերաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԿԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: 12c մ. Ամենապատիկ օրինակաւ. ամենայն յեղանակաւ. բազմօրինակաբար. *Մարմնով լինէր պսակեալ ամենապատկապէս. Սարկ. քհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c ա. παντοδαπός omnis generis Ամենապատիկ. բազմատեսակ յոյժ. բիւրազգի. բազմադիմի. պէսպէս. ամմէն ցեղ. ... *Ամենատեսակ անկոցն սաղարթք: Ամենատեսակ կենդանիք. Արիստ. աշխ.: *Ծովացեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆՕՐԻՆԱԿ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: 8c ա. παντοῖος omnigenus Ամենազան. ամենապատիկ. ազգի ազգի. պէսպէս. ամմէն կերպ. ... *Լսելեացն ամէնօրինակս ընդունելով ձայնս. Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Ա: *Թշնամեացն ամէնօրինակ չարեացն. Ղեւոնդ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՒՆԱԿ — I. (ի, աց.) NBH 1 0580 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. Գոյն. երանգ. որակ. կերպ. տեսակ. ազգ. եւ Զանազանութիւն. *Երփն երփն ամենայն գունակաց: Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Յամենայն աղտեղութեանց սուրբ լինել, յամենայն օտար գունակէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐԱԽՏ — (ի, իւ կամ աւ, ից կամ աց, իւք.) NBH 1 0642 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 13c գ. παράδεισος paradisus որ եւ ԴՐԱՍՏ. Դարաստան. պարտէզ. բուրաստան. տեղի պտղատու ծառոց, եւ ծաղկանց. որպէս եւ պ. տիրէխթան, ծառք, ծառատունկք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻՐ — (լրի, լրիւ, լրից, իւք.) NBH 1 0888 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c գ. πλήρωμα plenitudo. Լրումն. լրութիւն. բովանդակութիւն. *Քառասնից երեք՝ լիր. ըսկիզբն, եւ մէջ, եւ վախճան. Փիլ. լին. ՟Ա. 91: *Տեառն է երկիր լրիւ իւրով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՂԿԱՒԵՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 1003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c ն. Ծաղկավէտ առնել. ծաղկեցուցանել. Կր. ծաղկիլ, ծաղկաւետանալ. *Ամենայն աստուածապաշտութեամբ, եւ մեծաւ ուրախութեամբ ծաղկաւետել ձեզ զկէտ հանդիսի աստուածավայելուչ հանգստեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԵՂՅԵՂՈՒՄ — (յեղի, յե՛ղ.) NBH 2 0354 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 9c, 11c, 12c, 13c Տ. ՅԵՂՅԵՂԵԼ, ըստ ՟ա. նշ. *Բազում անգամ զ՝որովն եւ ʼի ձեռն նորա՝ յեղյեղուն: Ստէպ վեր ʼի վայր զայն յեղյեղումք: Քաղցր ճառիս՝ զոր ստէպ ոչ դադարեմք յեղյեղուլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԲՈՂ — (ի, ից.) NBH 2 0415 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c Տ. ՆԵՐԲՈՂԵԱՆ. *Ամենապատիկ ներբողիւ կրկնեալ զգովեստ զղջմանն: Օրհնաձայն գոհաբանութեամբ անքնին ներբողիւ գովեալ. Նար. ՟Խ՟Ե. ՟Հ՟Ե: *Յարմարեալ ձայն ներբողի. Շար.: *Արժանանայ փոխարինաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.