ԴՈՒՌՆ

(դրան, դրամբ. Դրունք կամ դուրք, դրանց, դրաց, ի դրունս, առ դուրս, զդրունս, զդուրս, դրամբք, դրօք. ) NBH 1-0639 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. յն. թի՛ռա. պ. տէ՛ռ. սանս. տվա՛ռա. θύρα, πύλη porta, ianua, ostium, vestibulum դուռ .... Մուտ եւ ել բնակարանի. մասն շինուածոյ փակելի եւ բանալի ի պէտս անցից ներքուստ արտաքս. *Դուռն քաղաքի, տան, խորանի: Փակեցաւ դուռնն: Զդուրս տապանի: Առ դուրս կամ առ դրան խորանի: Դրանէ ի դուռն բանակիդ: Դրօքն փակելովք: Կափարիչ դրան գերեզմանին: Դուռն կամ դրունք երկնից: Մերձ է առ դուրս: Դրունք դժոխոց. եւ այլն: *Ել դուռնն կենաց ի դրաց անտի մահու. Եփր. համաբ.: *Ի բախել զդուրս դրաննʼʼ. իմա՛ զարտաքին դուռն. Գծ. ՟Ժ՟Բ. 13: *Ի դուրս ի դուրս երերեալ եւ դադարեալ կառանչէʼʼ. իբր ռմկ. դռնէ դուռ. Մանդ. ՟Ե: *Եմուտ թագաւորն, եւ եդաւ դուռնʼʼ. այսինքն փակեցաւ. Գանձրն.: *Դրացն (կամ դրանցն) փակելոց՝ եմուտ: Դրօքն փակելովք. Ոսկ. ՟Բ. 40. (ուր առաջինն է ոճ յն. եւ երկրորդն՝ լտ:) ԴՈՒՌՆ. նմանութեամբ. *Ի դուռն եկեալ հասեալ էր այնուհետեւ յոյսն հեթանոսաց. Եւս. պտմ. ՟Ա. 5: *Դուռն բանայ հեթանոսաց հաւատոյ. Երզն. մտթ.: *Մեք ոչ ուսաք փակել զդուռն փայտի, այլ եւս առաւել զդուռն լեզուի: Բանից նոցա դրունք ոչ գոն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ. եւ ՟Է: *Դուռն են լսելիք՝ մտաց. Եղիշ. յես.: *Դուռն է բանական հոգւոյն՝ ցանկականն: Դուռն եղեւ ուղիղ հարցումն. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ստիպ.: *Որ դրունք են ամենայն բարութեանց, կամ բարկութեան եւ սրտմտութեան. Յճխ. ՟Ը: ԴՈՒՌՆ կամ ԴՐՈՒՆՔ ԱԼԱՆԱՑ, կամ ՃՈՐԱՅ, կամ ԿԱՍՊԻՑ, կամ ՊԱՀԼԱՒԱՅ. եւ այլն. Անցք. կիրճք լերանց: Խոր.: Եղիշ.: Զենոբ. եւ այլն. պապ իւլ էպվապ. եւ տէմիր գափը, տէրպէնտ. որ եւ ԴԱՐԲԱՆԴ. Տե՛ս եւ ԿԱՊԱՆ: ԴՈՒՌՆ ԱՐՔՈՒՆԻ կամ ԻՇԽԱՆԻ. Պալատն. արքունիք՝ հանդերձ բնակչօքն. ... *Ի դուռն կոչեցանʼʼ. յն. յարքայէ. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 28: *Ի դուռն եկեսցէ: Առաքեցի ի դուռն արքունի. Խոր. ՟Գ. 34. 57: *Բողոք ի դուռն կարդային. Եղիշ. ՟Է: *Զինուորեալ ի դուռն: Ի դրանն մարդկանէ: Զբազմութիւն դրան իւրոյ: Դրամբ եւ ընտանեօքʼʼ. այսինքն իշխանօք եւ սպասաւորօք. Փարպ.: ԴՐԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ. Այն՝ որ կայ ընդ հայրապետին ի հայրապետանոցի: Ուռհ.: ԴՐԱՆ ԵՐԷՑ. որ եւ ՎԱՆԵՐԷՑ, ԵՐԷՑ ՎԱՆԱՅ. Քահանայ՝ որ կայ ի պալատան: Իշխանի, յեպիսկոպոսարանի, եւ այլն: Փարպ.: Բուզ.: Կիր.: Վրդն.: Տ. ԴՈՒՐՔ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԴԱՐԱՊԱՍ — (ու, կամ ի.) NBH 1 0603 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c, 14c գ. ԴԱՐԱՊԱՍ գրի եւ ԴԱՐԵՊԱՍ, ԴԱՐՊԱՍ. պ. տէրվազ, տէրպազ. այսինքն Դուռն բաց. դուռն արքունի կամ իշխանական. պալատն. ապարանք. ... *Բացաւ դուռն դարապասու հօրն իւրոյ: Ելին ծնօղքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑ — I. (բացաւ, բացօք, ʼի բաց.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. Որպէս Բացեալ. անփակ. անծածկելի. ἁνεώγμενος, ἁποκεκαλύμμενος, ἁκατακάλυπτος apertus, revelatus բաց ... *Դուռն իմ բա՛ց էր ամենայն եկելոց: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀ — (ու, ուց, կամ ի, ից.) NBH 2 0585 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. φυλακή, προφυλακή custodia, observatio, excubiae. Արմատ Պահելոյ. Պահպանութիւն. եւ Բաժանումն ժամանակի պահապանաց գիշերոյ, յերիս ժամս՝ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0586 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c գ.ա. φρουρά custodia, ut praesidium, et custodes φύλαξ custos προστάτης praepositus, praefectus. Որ պահէ պահպանէ. պահապան, վերակացու. պաշտպան. ոստիկան. քեահեա,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԻՒՍԱԴՈՒՌՆ — (դրան.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical գ. Ըստ յն. Նախադուռն. πρόθυρον vestibulum Դուռն շինեալ յաղիւսոց, որպիսի է արտաքին դուռն տան կամ ապարանից. *Թաղեա՛ զնոսա յաղիւսադրան թաքստեան ʼի մուտս ապարանիցն փարաւոնի. Երեմ. ՟Խ՟Գ. 9 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՄՈՒՏ — ( ) NBH 1 0263 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. Յոր աշխարհ ամենայն կամ բազմութիւն մարդկան մտանէ. (այն է աքունի դուռն, արքունիք.) ... *Աշխարհամուտ դուռն. Ագաթ.: Կորիւն.: Խոր. ՟Գ. 57 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՔՍ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c մ. ἕξω foras, foris, extra Արմատ նախընթաց եւ հետեւորդ բառից. որպէս ծագեալ ʼի ձայնիցս Արտ, եւ աք. (անդք, եւ ոտք). եւ ըստ այսմ նշանակէ Յարտս, յանդս, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԲ — ( ) NBH 1 399 Chronological Sequence: 11c Բառ պ. պապ. այսինքն Դուռն. այլ ի մեզ է յատուկ անուն. *Ո՞ւր բաբ՝ այսինքն դուռն բարեաց. Մագ. ՟Ի՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՀՈՅԼ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Բազմախումբ. բազմաժողով. յոքնաթիւ. յոքնատեսակ. բազմապատիկ. դաս դաս, շատւոր. ... *Անդ բազմահոյլ կենդանիքն մտեալ՝ ապրեցան ʼի ջրհեղհեղին պատուհասից. Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.