ԴՐՕՇԵՄ

(եցի.) NBH 1-0645 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ն. γλύφω, κολάττω, ἑγκολάττω sculpo, scalpo, celo, rado, dolo (որպէս դրով յօշել. մանաւանդ նոյն ընդ պ. թէրալիյտէն. թ. թըրալ էթմէք ) Տաշելով եւ քերելով քանդակել, փորագրել, առաւել՝ զարձանս կռոց. *Զփայտն խեղաթիւր եւ ոստովք վարակեալ՝ առեալ դրօշեաց մտադրութեամբ գործոյն իւրոյ. Իմ. ՟Ժ՟Գ. 13: *Դուռն երկրորդ շրջանակաւ, դրօշեալ ի նմա քերոբս եւ արմաւենիս. ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 35: *Դրով գործեաց, եւ դրօշեաց զնա ... Եւ դրօշեաց ի նմանութիւն պատկերի. Ես. ՟Խ՟Դ. 12. 13: *Իւրաքանչիւր ոք իւրով արուեստիւ զնոյն դրօշէր. Եզնիկ.: *Նոցա ձեռագործքն յախտէ իմեքէ սկիզբն ընկալեալ դրօշեցան. Յհ. իմ. պաւլ.: *Ո՞ր դրօշող, ո՞ր նկարիչ կարիցէ ճարտարութեան մեղուաց նմանել. Ոսկ. փիլիպ.: Իսկ Պտմ. աղեքս. *Դրօշեալ գիրք նուիրականք աստուածայինքʼʼ. յն. իմա՛ զդրոշմեալ նշանագիրս եւ զխորհրդաւոր պատկերս եգիպտական բրգանց. որպէս տառք սրբազնաքանդակք: Եւ Ոսկ. մ. ՟Ա. 24. *(Զնիւթ մետաքսի) ընդ կօշիկսն կարես, եւ զմորթսն այնու դրօշեսʼʼ. ի լս. դրոշմես. յն. գեղերեսել: ա.գ. ԴՐՕՇԵԱԼ ելոյ. դրօշեալք, ելոց. ա.գ. γλυπτός, τὸ γλυπτόν sculptilis, sculptile, γλύμμα, ξοάνος sculptura Քանդակեալ պատկեր. արձան կռոց. Տե՛ս Դատ. ՟ժե. 3. եւ 4: Ես. ՟խե. 20: Ել. ՟Լ՟Դ. 13: Օր. ՟Է. 5: Ղեւտ. ՟իզ. 1: Դատ. ՟գ. 19. եւ 26: ՟դ. թգ. ՟ժէ. 41: *Բագինս կազմելով պատկերօք եւ դրօշելովք. Փիլ. ՟ժ. բան.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.