ԱԶԳԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0007 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. συγγένεια , cognatio Մերձաւորութիւն ըստ ազգի եւ ցեղի եւ ազգատոհմի. ազգակցութիւն. արենակցութիւն. *Եղիուս յազգականութենէ Արամայ. Յոբ. ՟Լ՟Բ. 2: *Ազգականութեան անուամբ պատրեալ: Որ ʼի քում հարազատութեան ազգականութենէ տանն Յուդայի: Որք հարազատ առ ʼի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ. Խոր. ՟Բ. 71: Նար. ՟Ի: Պիտ.: Իբրեւ ʼի թանձրացեալն, Ազգ. ցեղ. տոհմ. *Ել չորրորդ վիճակն որդւոցն Իսաքարու ըստ ազգականութեան իւրեանց: Այս է ժառանգութիւն ցեղի որդւոցն Դանայ ըստ ազգականութեան իւրեանց. Յես. ՟Ժ՟Բ: *Խաղայ սատանայ ընդ մերասեր ազգականութեանս (այս ինքն ազգի մարդկան). Նար. մծբ.: Ազգական. ազգակից. *Հրաժարեալք ʼի կնոջէ, եւ ʼի մանկանց, եւ ʼի մարմնական ազգականութենէ. Սարգ. ՟գ. յհ.: Բնութենակից. համագոյ. *Մին անպատումն ազգականութեանց. Նար. ՟Հ՟Ե: Իսկ նմանութեամբ՝ Որպիսի՛ եւ է մօտաւորութիւն. ընտանութիւն. կցորդութիւն: *Անմահութիւն է ազգականութիւն իմաստութեան. Իմաստ. ՟Ը. 18: *Միւռոն՝ ստուգաբանեալ մեկնապէս ըստ մեզ՝ մեռելութեան ազգականութիւն: Տե՛ս եւ զտպաւոր ստուերին յօրինակին զազգականութիւնն առ ճշմարտութիւնս. Նար. ՟Ղ՟Գ: Ոսկ. յհ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԳԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. Ազգակցութիւն. ազգականութիւն. խըսըմլըգ, ագրապալըգ *Ոչ միայն աշակերտք (Գրիգորի), այլեւ ազգախառնութեամբ եմք հաղորդեալք. Փարպ.: *Ընդ օտարոտիսն ազգախառնութիւնս առնէին. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. συγγένεια , cognatio, conjunctio Ազգակիցն գոլ. ազգականութիւն. արենակցութիւն. եւ Բնութենակցութիւն. եւ Բնութիւն. *Ի նախնեացն յարենէ որ ասին ազգակցութիւնքն: Որ ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. συγγένεια , cognatio Ազգատոհմ. ազգականութիւն. համացեղութիւն. սօյ սօփ *Նոցա՝ եւ հայոց թագաւորացն մի ազգաւորութիւն էր տոհմին. Բուզ. ՟Գ. 6: *Տուն եւ ազգաւորութիւն եւ գաւառ ո՛չ էր ընտանի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԻՒՆ — (արեան, եանց.) NBH 1 0358 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. αἶμα sanguis, cruor Հիւթ կենդանական կարմրորակ՝ սփռեալ երակօք յամենայն մասունս մարմնոյ կենդանւոյն. արուն. ... *Շունչ ամենայն մարմնոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆՏԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0784 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ԸՆՏԱՆՈՒԹԻՒՆ կամ ԸՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ. οἱκειότης, τὸ οἱκεῖον familiaritas, privata necessitudo Ընտանի գոլն՝ ըստ ամենայն առման. մերձաւորութիւն. ազգականութիւն. ծանօթութիւն. հարազատութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀՐԴԱՌՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0979 Chronological Sequence: 15c ա. Առնօղ կամ ընդունօղ զխորհուրդ ինչ եկեղեցւոյ, մանաւանդ զմկրտութիւն. *Հոգեւոր ազգականութիւն է մերձաւորութիւն հոգեւոր սիրոյ՝ յառաջ եկեալ ʼի տալոյն զխորհուրդն, եւ ʼի յմբռնելոյն զխորհրդառուն. Մխ. ապար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԶԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0014 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Ազգակցութիւն. ազգականութիւն. *Զմերձաւորսն արեամբ բաւական վարկան համազգութեամբն միայն ունել զհաղորդութիւն սիրոյ առ իրեարս. Շ. ընդհ.: *Ասելով՝ համազգութեամբ, որպէս յամենեցուն ազգապետէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՏԱԿՈՏՈՐ — ( ) NBH 2 0057 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա.գ.մ. περικόψας, περικεκομμένως, κόμματα եւն. Ի հատուածս կոտորեալ, եւ կոտորելով. կցկտուր իրք, եւ կրճատեալ. կըսկտուր, կտորբրդուճ. ... *Յօրինակէ եւ ʼի գրողէ յոյժ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁδελφότης fraternitas γνησιότης germanitas, sinceritas συγγένεια affinitas եւն. Հարազատ եղբայրութիւն, ազգականութիւն, ազգակցութիւն, որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՌՈՆ — (ի, իւ, կամ աւ, ով, աց.) NBH 2 0252 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. ՄԵՌՈՆ կամ ՄԻՌՈՆ, կամ ՄԻՒՌՈՆ. Բառ յն. μύρον կամ μύρων . որ թարգմանի իւղ անոյշ. եւ առանձինն է սուրբ իւղն օծութեան ʼի դրոշմել զմկրտեալս, յօծանել զքահանայս, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.