ԱՄԵՆԵՒԻՆ

(-) NBH 1-0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. որ եւ ԱՄԵՆԵՒԻՄԲ. (որպէս թէ ամենիւ.) այս ինքն ամենայնիւ. ամենայն իրօք. բոլորովին. բոլորովիմբ. իսպառ. բնաւ. σύν πάντι, πάντη, πάντα, ἄπαν , παντελές, παντελῶς, παντάπασιν, καθόλου, ὄλως omnino, prorsus, totaliter ըստ ամենայնի, ամմէն բանով, ամմէն կերպով, ամբողջ. ... *Յորժամ արձակեսցէ զձեզ, ամենեւին հանցէ զձեզ աստի: Օրէն յաւիտենական տեառն ամենեւին կատարեսցի: Ոչ կարէր ամենեւին ʼի վեր հայել: Ամենեւին մի՛ երդնուլ: Եւ արդ ամենեւին իսկ վատթարութիւն է ʼի ձեզ: Որպէս եւ ես ամենեւին ամենեցուն հաճոյ լինիմ: Ամենայնի հաւատայ, ամենեւին (յն. զամենայն) յուսայ: Պատուիրեցին ամենեւին մի՛ խօսել: Մոլախոտէ՛ ամենեւին: Ոչ մերձենայր ամենեւին հուրն ʼի նոսա. եւ այլն: *Ամենեւին իսկ անմտանելի: Ամենեւին իսկ օտար. Պիտ.: *Ամենեւին անբժշկութիւն. Նար. ՟Ժ՟Ը: *Ո՛չ, ամենեւին ոչ. Լմբ. պտրգ.: Յորս բացասականքն՝ ռամկօրէն բացատրին, բնաւ, իսկի. այս ինքն բնաւին ոչ: ԱՄԵՆԵՒԻՆ. Յարի եւ յանուանս, մանաւանդ յածականս՝ պահմամբ նշանակութեան մակբայի, կամ որպէս համակ. ողջոյն. ամենազան, կարի յոյժ. բոլոր, ամմէն կերպ. ... παντοδαπός omnigenus, ὄλος totus *Խառնակութիւնք, եւ ամենեւին բնութեանս ամբոխումն. Նիւս. կուս. ՟Բ: *Շառագոյն ամենեւին. Ծն. ՟Ի՟Ե. 25: *Ամենեւին պատշաճագոյն: Նորոգագոյն ամենեւին: Ամենեւին վատթարագոյն: Ամենեւին ողորմելի, կամ ընտիր, կամ պիտանացու. Պիտ.: *Ընդ ամենեւին անարգիս: Ամենեւին բարերարութիւն. Նար. ՟Ժ՟Է. ՟Ծ: ԱՄԵՆԵՒԻՆ. իբր այո՛. եւ կարի՛ իսկ քաջ. ... *Ուրեմն զա՞յն ասես: (պխ.) Ամենեւին իսկ. Բրս. ընդ ապող.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՄԱՍՆ — (սին, սունք կամ մասք, սանց.) NBH 1 0200 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 14c ա. ἁμερής partium expers Որ ոչն ունի մասունս բաղադրիչս. պարզ ամենեւին. անմասնիկ. անբաժանելի ʼի մասունս. (հոգին, եւ կէտն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ — (սրբոյ.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Ամենեւին սուրբ. որպէս աղբիւր ամենայն սրբութեան, սուրբն սրբոց. (Աստուծոյ եւ աստուածայնոց սեպհական.) πανάγιος, παναγιώτατος, παναγέστατος sanctissimus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁԵՌՆԱՐԿԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0190 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c Յոր ἁνεπιχείρητος, ἅληπτος qui nequit assequi, qui non prehenditur չէ մարթ ձեռն արկանել կամ հասուցանել. ոչ ածելի զբռամբ. անըմբռնելի. անհպելի, անհնարին. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒ — (ի, ից.) NBH 1 497 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ὄλος, πᾶς, σύμπας, ἄπας totus, integer, cunctus, universus (ʼի գործիականէ բառիս Բուն.) Բոլոր. համօրէն. բովանդակ. ամէն. ամենայն. հանուր իւր սարօքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՎԱՆԴԱԿ — ( ) NBH 1 506 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c ὄλος, ὀλόκληρος totus, integer Տ. ԲԱՒԱՆԴԱԿ. այսինքն Բոլոր, ողջոյն, ամբողջ, կատարեալ, համօրէն, ամենայն. ... *Եօթն եօթներորդս բովանդակ թուիցես. Ղեւտ. ՟Ի՟Գ. 15:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐ — I. ( ) NBH 1 0602 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա.գ. ἅρτιος par Զոյգ թիւ. ջուխտ. ... *Ամենայն թիւ կա՛մ դար, կամ կոճատ է ... Ի դարին կամ ի կոճատին. Կիւրղ. գանձ.: *Ոչ զմի եւ ոչ զերկու եւ ոչ զերիս, եւ ոչ ամենեւին զդար եւ զկոճատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆՈՑԷՀԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0955 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. Որ հարկանէ կամ շարժլէ զխնոցի՝ ʼի զատուցանել զկոդի ʼի կաթանէ. *Մի՛ ամենեւին հացարար եւ կաթանէ. *Մի՛ ամենեւին հարցարար եւ կովկիթ կամ խնոցէհար ʼի վասն տարցիկին մարդ. Կանոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՃԱՏ — (ի, աց.) NBH 1 1113 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա.գ. περιττός, σσός, όν (այսինքն աւելի). impar. (որպէս կոճ հատեալ ուրոյն.) Թիւ անզոյգ, հակադրեալն դարի, այսինքն զոյգ թուոյ. ... *Դար եւ կոճատ զթուոյ ստորոգին. եւ Հարկաւոր է միումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱԿԱԴՐԵՄ — (եցի.) NBH 2 0191 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 9c, 11c, 12c, 13c ն. ἑπιτίθημι impono, superimpono եւն. Ի վերայ դնել. զետեղել. կր. վերաբազմիլ. *Յանսաղարթաբեր արմատ փայտին մակադրեալ զքեզ անհպելի հպմամբ: Ի վեր քան զմիտս եւ զհասումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.