ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ

(նեցուն կամ ցունց, նեսեան կամ նեսին, յամենեցունց, ամենեքումբք.) NBH 1-0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ԱՄԵՆԵՔԵԱՆ ԱՄԵՆԵՔԻՆ գրի եւ ԱՄԵՆԻՔԵԱՆ, ԱՄԵՆԻՔԻՆ, զամենիսեան կամ զամենիսին. πάντες omnes Ամենայն ոք. ամենայն անձինք՝ զորոց իցէ բանն՝ առեալ միանգամայն. ամմէնքն ալ. ... *Էին ամենեքեան միաբան ʼի միասին: Լցան ամենեքեան Հոգւով Սրբով: Ամենեքին սոքա: Ամենեքին զՅովհաննէս իբրեւ զմարգարէ ունէին: Յանդիմանի յամենեցունց, եւ քննի յամենեցունց: Ամենեցուն՝ որոց էք ʼի Հռովմ.: Վասն ձեր ամենեցուն: Ամենեքումբք հանդերձ՝ որք կարդան, եւ այլն: *Խաղաղութիւն ամենեցուն, կամ ընդ ամենեսեան, կամ ընդ ամենեսին: Զամենեսեան օրհնեա՛, զամենեսեան իմաստնացո՛ ... եւ ամենեցուն պարգեւեա՛. Ժմ.: *Սէր կալցես առ ամենեսեան, բայց մեկնելով մեկնեսցիս յամենեցունց. Վրք. հց. ՟Ի՟Ե: *Ի ձէնջ ամենեցուն (իբր յամենեցունց). Եփր. ՟բ. կոր.: ա. Եւ ա. ամենայն եւ իւրաքանչիւր. համայն. առհասարակ. ամմէն, բովանդակ. ... *Հարքն մեր ամենեքին: Սրբովքդ ամենեքումբք. եւ այլն: *Մարգարէիւքն ամենեքումբք: Ամենեցուն արարածոց ցուցանէր. Ագաթ.: *Առ ամենեքումբք մրգաբերօքն: Զայլոցն ամենեցուն խնամոցն: Ամենիքեան օրինակք: Ի ցանկալիսն յամենիսեան. Պիտ.: *Զերծո՛ զիս յամենեցունց ընդդիմացողաց: Յամենեցունց մասանց: Զամենեսին զսրբոցն պարս. Նար.: ա. իբր մ. ԸՆԴ ԱՄԵՆԵՍԵԱՆ. ա. իբր մ. Ամենեքին ʼի միասին. միանգամայն. բոլորը միատեղ. ... *Որչափ բազմութիւն աստեղաց են յերկինս, եւ ընդ ամենեսեան ոչ են բաւական լուսաւորել զտխուր տրտմութիւն գիշերոյն. Վեցօր. ՟Զ: եւ Շիր.: մ. ՅԱՄԵՆԵՑՈՒՆՑ. որպէս յամենայն մարդկանէ, է անուն հանրական. իսկ իբր յամենայն կողմանց կամ յամենայն իրաց, լինի իբր մ. ամենայնիւ. բոլորովին. *Տարակուսեալ յամենեցունց՝ յղէր առ մեծն Ներսէս բազում անգամ աղաչելով. Խոր. ՟Գ. 29: Ընդ տեղւոյն ճշմարտեալ է ասելն Արիստակեայ գրչի. *Ամենեքեան զբոլորն նշանակեն (իմա՛ ընդհանուր՝ ամենայնքն). իսկ ամենեքին՝ մասնաւոր. (այս ինքն ամենեքին սոքա, դոքա, նոքա)ʼʼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՌԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0283 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. παραβολή, πρόβλημα parabola, similitudo, proverbium, adagium Առած նմանաբանական, կամ այլաբանական. բան ինչ ʼի մէջ առեալ ʼի նշանակել զայլ ինչ. խորհրդաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՋՆԱԶԳԵՍՏ — ( ) NBH 1 0375 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c, 13c ա. Սեւազգեաց. թխամած, եւ սգաւոր, եւ սգատեսակ. տխրագոյն. *Ամենեքեան խորգազգածք, ամենեքեան արջնազգեստ. Լաստ. ՟Ժ՟Ա: *Արջնազգեստ արարեալ՝ յամենայն մեղս թաւալեցուցին զնա. Մարաթ.: *Յորոց պարտ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՓՇԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0397 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 10c, 12c, 14c Տ. ԱՊՇԻՄ. *Ի բարձրութենէ խոնարհեցայ, եւ ափշեցայ: Լցան տունք ափշելոց յերկրի անիրաւութեամբ. Սղ. ՟Ձ՟Է. 16: ՟Հ՟Գ. 20: *Յիմարեալ աշեալ. Ագաթ.: *Հիացմամբ ափշեալ. Ագաթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԵՔԵԱՆ — (րեցունց.) NBH 1 502 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. ԲՈԼՈՐԵՔԵԱՆ ԲՈԼՈՐԵՔԻՆ. ὄλοι, πάντες universi, omnes Բոլոր բազմութիւնն. ամենեքեան, ամենեքին. բովանդակ անձինք կամ իրք. բոլոր նոքին. բնաւքն առ հասարակ. ամմէնքը. բոլոր *Ի մարմնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԵՔԻՆ — (րեցուն) NBH 1 502 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. ԲՈԼՈՐԵՔԵԱՆ ԲՈԼՈՐԵՔԻՆ. ὄλοι, πάντες universi, omnes Բոլոր բազմութիւնն. ամենեքեան, ամենեքին. բովանդակ անձինք կամ իրք. բոլոր նոքին. բնաւքն առ հասարակ. ամմէնքը. բոլոր *Ի մարմնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԳԱԶԳԱՑ — ( ) NBH 1 0974 Chronological Sequence: Early classical, 11c ա. ԽՈՐԳԱԶԳԱՑ ԽՈՐԳԱՀԱՆԴԵՐՁ. Խարազնազգեաց. *Ամենեքեան խորգազգացք, ամենեքեան արջզնագեստ. Լաստ. ՟Ժ՟Ա: *Երեւեցուցանէր զանձն իւր մարդկան պահօղ եւ խորգահանդերձ. Բուզ. ՟Զ. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐԳԱՀԱՆԴԵՐՁ — ( ) NBH 1 0974 Chronological Sequence: Early classical, 11c ա. ԽՈՐԳԱԶԳԱՑ ԽՈՐԳԱՀԱՆԴԵՐՁ. Խարազնազգեաց. *Ամենեքեան խորգազգացք, ամենեքեան արջզնագեստ. Լաստ. ՟Ժ՟Ա: *Երեւեցուցանէր զանձն իւր մարդկան պահօղ եւ խորգահանդերձ. Բուզ. ՟Զ. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԲԱՆ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. ὀμόλογος, ὀμόνοος, ὀμογνώμων, σύμφωνος consentiens, concors, consonans, nus. Որոց մի է բան՝ այսինքն խօսք կամ համեմատութիւն. համաձայն, միախոհ. համեմատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՀԱՄՈՒՌ — ( ) NBH 2 0266 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c մ.ա. ὀμοθυμαδόν unanimiter συλλαλών, συνελόντι summatim συμπληροτικῶς complete. Համօրէն ʼի միասին. հանուրն միանգամայն. համանգամայն. ընդ ամենայն. առ հասարակ. միաբան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՁԵՌՆ — ( ) NBH 2 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ա.մ. ՄԻԱՁԵՌԱՆԻ ՄԻԱՁԵՌՆ. χωλός debilis, mancus. Ունօղ կամ ունելով զմի եւեթ ձեռն. փեցի. ... *Միաձեռանի մտանել ʼի կեանս. Մտթ. ՟Ժ՟Ը. 8: *Մտանել ʼի կեանս՝ կաղ, կամ միաձեռն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.