ԵՐԱՆԵՄ

(եցի, եա՛.) NBH 1-0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c (ն. տր. եւ հյց. խնդրով.) μακαρίζω beatum praedico Երանի՛ տալ. երանելի կարդալ. երջանիկ համարել. բարեհամբաւել որպէս բարեբախտ, նախանձելի, եւ ցանկալի. երնեկ ըսել. ... *Ամենայն ազինք երանիցեն նմա. Սղ. ՟Ճ՟Խ՟Գ. 15: *Որ երանենդ ձեզ, խաբեն զձեզ. Ես ՟Գ. 12: *Երանեսցեն ինձ ամենայն ազգք. Ղկ. ՟Ե. 48: *Երանեմք համբերողաց. Յկ. ՟Ե. 15: *Մի՛ ումեք երաներ յառաջ քան զվախճան. Սիր. ՟Ժ՟Ա. 30. (նոր թարգ): *Երանիցեն ինձ կանայք. (ա՛յլ ձ. երանեսցեն զիս.) Ծն. ՟Լ. 13: *Երանէ զվախճան արդարոց. Իմ. ՟Բ. 16: *Եւ մեք զփառաւորեալսն յայստուծոյ երանեսցուք: Երանէ զծառայսն, յորոց անունն օրհնի. Յճխ. ՟Ժ՟Զ. ՟Ժ՟Է: *Ոչ երանել զբարեբախտութիւն մարդոյ մինչեւ ցվախճան. Խոր. ՟Բ. 12: *Ի գովողաց եւ յերանողաց առաւել վնասեսցի. Երանօղք մեր խաբեն զմեզ. Վրք. հց. ՟Բ. եւ ՟Ժ՟Է: *Եթէ ընդ առիւծս արգելցին, ի մէնջ պարտ է երանիլ. Բրս. գոհ.: *Ոմն ի նախասկիզբն, որով երանիլ կարողանայ, Կլիմաք.: *Լցան լիացան եւ երանեցան: Երանեալք եւ բարեբանեալք: Մայր երանեալ: Երանեալ մարգարէի: Երանեալն դաւթի: Երանեալ եպիսկոպոսի. Նար. որ անխտիր ասի եւ Երանելի. որպէս եւ Երանեալ է, կամ Երանելի է, կամ Երանի՛ այնմ եւ այլն, են նոյն: ԵՐԱՆԵԼ ասի ըստ յն. ոճոյ, նաեւ որպէս Երանացուցանել, երանելի առնել. *Զնա պսակէ եւ երանէ. Սարգ. յկ. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՒԱՂ — ( ) NBH 1 0389 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c մջ. ὁί heu Վա՛յ. եղո՛ւկ. ո՛հ. վա՛հ, ափսո՛ս. ավա՛խ, ավէ՛խ, օ՛հ, եազը՛գ. *Աւա՛ղ բախտին: Աւա՛ղ զրկանացս: Աւա՛ղ թշուառական պատմութեանս. Խոր ՟Բ. 12: ՟Գ. 68: *Վա՛յ եւ աւա՛ղ, զի կորնչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԱՆԵԱԼ — ( ) NBH 1 0669 Chronological Sequence: Unknown date Տ. երանեմ. եւ երանելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ — ( ) NBH 1 0883 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c ա.գ. ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ ԼԵՌՆԱԿԵՑԻԿ. որ կայ ʼի լերին. բնակիչ լերանց. եւ Լեռնաբնակ միայնակեաց. *Ոչ միայն զքաղաքացիս, այլ եւ զվայրաբնակ լեռնակեացս. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Գ: *Եւ երթեալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԵՌՆԱԿԵՑԻԿ — ( ) NBH 1 0883 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c ա.գ. ԼԵՌՆԱԿԵԱՑ ԼԵՌՆԱԿԵՑԻԿ. որ կայ ʼի լերին. բնակիչ լերանց. եւ Լեռնաբնակ միայնակեաց. *Ոչ միայն զքաղաքացիս, այլ եւ զվայրաբնակ լեռնակեացս. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Գ: *Եւ երթեալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ — ( ) NBH 2 0035 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 11c, 12c մ. Տ. ՀԱՆԱՊԱԶ. διαπαντός semper, quotidie. *Հանապազորդ դիցես ʼի վերայ սեղանոյ, կամ բացցին դրունք, կամ մատուցանէին զողջակէզս, կամ գրել. Ել. ՟Ի՟Ե. 3: Ես. կ ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.