ԵՐԱՆԻ

(-) NBH 1-0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c մջ. ԵՐԱՆԻ՛ (տր. խնդրով, որ ներգործութեամբ կամ զօրութեամբ.) μακάριος, -ιοι beatus, -ti որպէս թէ՝ Երանելի՛ ասելի է, երանութեան է արժանի. երնե՛կ, երնե՛կ անոր՝ որ .... զի որ ի յն. եւ լտ. ասի, երանելի կամ երջանիկ է այն՝ որ. կամ երանեալք են՝ ոյք, եւ այլն. մեք թարգմանեմք եւ ասեմք հասարակօրէն. *Երանի՛ ամենեցուն՝ ոյք յուսացեալ են ի տէր: Երանի, ում (կամ որում) թողութիւն եղեւ մեղաց: Երանի առն, կամ երանի իցէ առն, որ, եւ այլն. Սղ.: եւ Առակ.: *Երանի՛ աղքատաց: Երանի՛ սգաւորաց: Երանի՛ իցէ ծառայիցն այնոցիկ եւ այլն. Մտթ.: Կամ *Երանի՛ (այնմ) որ խորհի զաղքատն: Երանի՛ (այնոցիկ) ոյք քննեն: Երանի՛ (այնոցիկ) զորս ընտրեցեր. եւ այլն: Դուն ուրեք եւ հյց. խնդրով. *Արդարեւ երանի՛ զազատեալսն ի տրտմութեան տեղւոյ: Երանի՛ զամենեսին: Երանի՛ է զարժանացեալս այսմ պարարման եւ ցնծութեան: Արդարեւ երանի է զայնպիսին. (նոր ձեռ. երանելի՛ է զայնպիսին.) Լմբ. սղ.: *Բայց երանի՛ զանձն իմ էին, թէ բանք իմ աստ դադարէին. Շ. եդես.: ԵՐԱՆԻ, իբր անուն, կամ անուանացեալ. *Բիւր երանի են, որ տան զպտուղն լիապէս». այսինքն երանելի են, կամ երանութեան արժանաւոր. Նար. երգ.: *Որով առաք զերանին». այսինքն զվճիռն՝ երանի՛ որ, եւ այլն. Շար.: ԵՐԱՆԻ ՏԱԼ. μακαρίζω Երանութիւն տալ. այսինքն Երանի՛ ասել. երանել. բարեբախտ համարել. *Ունկն որ լսէր, երանի տայր ինձ. Յոբ. ՟Ի՟Թ. 11: Յառաջ քան զվախճան մի՛ տար երանի մարդոյ. Սիր. ՟Ժ՟Ա. 30. (հին թրգ): *Երանի՛ տամ նմա, եւ երկրին ընդ որ անցանիցէ: Յոյնք երանի ետուն վասն նորա աշխարհիս հայոց. Եղիշ. ՟Ը: *Յիրաւի տացուք քեզ երանի՝ մա՛յրդ յիսուսի. Նար. կուս.: *Երանի՛ տայի անձին (իմում). Փիլ. ՟ժ. բան.: մջ. ԵՐԱՆԻ՛ ԹԷ. մջ. εἵδε, ὅφελον utinam Օ՜շ թէ. իցէ՜ թէ. երնե՛կ թէ, ա՛խ թէ .... բացատրի եւ բառիւքս, Ո՜ տայր. լա՛ւ էր. յանկա՛րծ, եւ այլն. *Երանի՛ թէ ի դժոխս պահէիր զիս. Յոբ. ՟Ժ՟Դ. 13: *Երանի՛ թէ թագաւորէիք. ՟Ա. Կոր. ՟Դ. 8: *Երանի՛ թէ մօտակտուր իսկ լինէին. Գաղ. ՟Ե. 12:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • Mer Hayrenik — Մեր Հայրենիք English: Our Fatherland Mer Hayrenik National anthem of  Armenia Ly …   Wikipedia

  • ԵՐԱՆԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c (ն. տր. եւ հյց. խնդրով.) μακαρίζω beatum praedico Երանի՛ տալ. երանելի կարդալ. երջանիկ համարել. բարեհամբաւել որպէս բարեբախտ, նախանձելի, եւ ցանկալի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՐՀԻՄ — (հեցայ.) NBH 1 0975 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c հ. μελετάω, λογίζομαι, διαλογίζομαι , βουλεύω, ομαι, φρονέω եւն. meditor, cogito, ratiocinor, consulo, consulto, volo եւն. Մտախոհ կամ մտախոհ լինել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱ — (նորա, նմա, նովաւ, նոքա, նոցա, նոքօք.) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c գ. αὑτός, ἑκείνος ille, ipse; is, ejus . Դերանուն ցուցական, յայտնիչ անձին կամ իրի ցուցելոյ իբր յերկրորդ կարգի, ո՛չ սա, ո՛չ դա, այլ երրորդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱ 2 — ( ) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c շղ. ՆԱ՛. δέ, δή, μέν, οugr SmCi;, μὲν οὗν γε , ἁλλά vero, autem, etiam, verum, sane, profecto, ac quidem, quinimo. որ եւ գրի՝ ՆԱՅ՝ նոյն հնչմամբ. Որպէս թէ՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՊԱՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0737 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c չ. եւ ն. προσδέχομαι, προσνοέω, ἑμμένω , τηρέω, παρατηρέω, διαπαρατηρέω expecto, exspecto, observo, adverto, maneo եւն.(ծ. լտ. էքսբէքդօ. պ. բաիսդէն ). Ակն ունել յուսով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՐՏՄԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0899 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c ձ. λυπέομαι, συλλυπέομαι tristor, moereo, doleo σκυθρωπάζω vultu tetrico et tristi sum στυγυάζω pro inviso habeo ἁθυμέω animum despondeo եւ այլն. Տրտում եւ տխուր լինել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Mer Hajrenik — Մեր Հայրենիք Transkription Mer Hayrenik Titel auf Deutsch Unser Vaterland Land Armenien  Armenien Armenien Demokratische Republik 1918 …   Deutsch Wikipedia

  • Mer Hayrenik — …   Deutsch Wikipedia

  • Nationalhymne Armeniens — …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.