ԱՄԵՆԻՇԽԱՆ

(-) NBH 1-0069 Chronological Sequence: Unknown date - ԱՄԵՆԻՇԽԱՆ կամ ԱՄԷՆԻՇԽՕՂ. Տ. ԱՄԷՆԻՇԽԱՆ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԷՆԻՇԽԱՆ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՇԽԱՆ որ եւ ԱՄԵՆԻՇԽԱՆ. πάνταρχος, παντάρχης omnibus imperans, omnium dominus Տէր եւ իշխան բոլորից Աստուած. եւ մարդ կարգեալ յԱստուծոյ իշխան ʼի վերայ բազմաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԹԱԳԱՒՈՐ — (ի.) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c գ. Թագաւոր ամենեցուն. թագաւոր թագաւորաց եւ տէր տերանց. ամենիշխան. παμβασιλεύς omnium rex, summus rex *Ճանաչել զամենաթագաւորն Աստուած ʼի համագոյականին իւրում որդւոջ. Աթ. ՟Ը:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԱԼ — (ի, աւ.) NBH 1 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. παντοκράτωρ omnitenens (թարգմանի ըստ լտ. եւ omnipotens ) Որ զամենայն իբրեւ ʼի բռին կալեալ ունի տիրապէս. ամենիշխան. ամենատէր. ինքնակալ ինքնակալաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: Unknown date գ. πανταρχία imperium in omnes Ամենիշխան տէրութիւն ʼի վերայ ամենեցուն. *Զամենապետութիւնն իւր ցուցանէ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾՊԵՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0333 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 11c, 12c ա. θεαρχικός summae divinitatis, divinissimus Սեպհական պետութեան Աստուծոյ. աստուածավայելուչ. եւ Ունակ աստուածային պետութեան, ամենիշխան. որ ասի զԱստուծոյ եւ զաստուածայնոց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾՊԵՏԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0333 Chronological Sequence: 8c ա. θεαρχικώτατος Ամենայնիւ աստուածապետական. նոյն ինքն Աստուած ամենիշխան տիրապէս. *Հաւանեալ եմք գոլ զաստուածպետականագոյնն Յիսուս գերագոյապէս անուշահոտութեամբն զիմանալիսս մեր լնուլ. Դիոն. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՐԻՇԽԱՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0548 Chronological Sequence: 8c ա. ὐπεράρχος superprincipalis Ի վեր քան զամենայն կարգ իշխանական. ամենիշխան. *Զիշխանականն եւ գերիշխանական աստուածապետութեան հօր լուսաւորութիւն. Դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԳԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0789 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ա. βασιλικός regius, regalis Սեպհական թագաւորի, թագաւորաց, թագաւորութեան. արքայական. արքունի. ... *Տանջես զմեղուցեալն դատաւորական սրտմտութեամբ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԵՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0645 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 11c ա. ἁρχικός principalis. Սեպհականն պետի կամ պետութեան իշխանական. գլխաւոր. վեհ. *Ի խորանս պետականս վերամբարձ ճոխանային. Յհ. կթ.: *Զթագաւորն մեր՝ հանդերձ պետական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.