ԵՐԵԿՈՅԻՆ

(-) NBH 1-0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր ընկա՛լ տէր. Շար.: *Առաւել քան զամենայն ժամանակս՝ յերեկոյին ժամուն եղիցի քեզ զգուշութիւն ի վերայ խորհրդոց քոց. Վրք. հց. ՟Բ: *Զզոհս երեկոյինս. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 15: *Խաւար, կամ զոհ երեկոյին. Առակ. ՟Է. 9: ՟Բ. Եզր. ՟Թ. 4. եւ 5: *Պատարագ երեկոյին. Ճշ. ուր գրի եւ *Աղաչանք երեկային»: մ. ԵՐԵԿՈՅԻՆ. մ. ἐσπέρας իբր Ընդ երեկս. իրիկուան դէմ, իրիկունը. *Երեկոյին գայ ի գեղն. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԵՐԵԿՈՅԻ — ( ) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՓԱՅԼ — ( ) NBH 1 474 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c ա. τηλαυγής longe splendorem spargens, praefulgens Արտափայլեալ. պայծառափայլ. անաղօտ. յստակ. ջինջ. *Իբրեւ զաստեղս, այսինքն մաքուրս եւ բացափայլս: Երեկոյին ամանակն՝ ոչ բացափայլս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՋԱՄՂՋԵԱԼ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c ա. Մթագնեալ. միգապատ արարեալ, եւ եղեալ. նսեմ. աղօտ. *Խճողեն զորովայն, եւ աղջամղջեալ թմբրեցուցանեն բազում անմտութեամբ զանձինս իւրեանց. Ոսկ. ապաշխ.: *Բիւրապատիկ չարեօք զկեանս մարմնոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՅՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0206 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ἁφανῶς, ἁσυμφάνως non apparens, occulte, obscure Աներեւութաբար. ծածկաբար. մթութեամբ. ընդ քօղով. անորոշակի. *Յայտնապէս պատերազմեալ, եւ անյայտաբար դաւաճանեալ. Ածաբ.: *Դաւել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵԿՈՐԵԱՅ — (եայք, եայց.) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c ա.գ. ἐσπερινός vespertinus Երեկոյեան. եւ Ժամանակ երեկոյին. *Ի տասն եւ չորս ամսոյն ի մէջ երեկորեայցն զատեալ տեառն. Ղեւտ. ՟Ի՟Գ. 5: մ. ՅԵՐԵԿՈՐԵԱՅ. մ. δείλη, ὁψέ, ἐσπέρας, ἁπό… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵԿՈՐԻՆ — ( ) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. ἐσπερινός vespertinus Երեկորեան. երեկոյին. իրիկուան. *Տեսիլն երեկորին եւ առաւօտին՝ որ ասացաւ, ճշմարիտ է. Դան. ՟Ը. 16: *Յերեկորին ժամու հաղորդել խորհրդոյն: Միջասահման իմն երեկորինս է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵԼԱԳԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0937 Chronological Sequence: 5c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. παραφρώνουν desipiens ἑπίληπτος laborans epilepsia, sive morbo comitiali; correptus a daemone . Ոյր խելքն կամ ուղեղն է խանգարեալ. խելացնոր. խելայեղ. գլխագար. վերնոտ կամ այսահար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԵՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1014 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. γεροντικός senilis. Սեպհական ծերոց կամ ծերութեան. *Ծերոյն ծարական ջերմութիւն (կամ ջերմ լուացումն) առտուելով: Ծերական ներխոհեմ խաղալիկս մինչեւ աստանօր հասաւ այժմիկ խաղացեալ. Պղատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԿԱՌԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 1071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ն. ԿԱՐԿԱՌԵՄ եւ ԿԱՐԿԱՌՈՒՄ. ἑκτείνω, προτείνω extendo ἁντιλαμβάνομαι apprehendo μεταδίδομαι trado ὁρέγω porrigo. Երկայնել զձեռն. ընդարձակել. ձգել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.