ԱՄՈՒՍԻՆ

(սնի կամ նոյ, նաց կամ նէից.) NBH 1-0072 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 9c, 10c գ.ա. (որպէս թէ համասին, ʼի միասին. լծ. եւ յն. ղամէ՛տիս, ղամէտի՛). γαμέτης, ἠ γαμετή, γαμέτις maritus (այրն) uxor (կինն) ὀ, καὶ ἠ συζυγή , σύζυγεις, -εῖσα conjugatus, conjux, κοινωνός, συνών particeps, conversans, qui sunt simul այր կանամբի, եւ կին արամբի. լծակից. փեսայ եւ հարսն. էրիկ կնիկ, էրիկը՝ կամ կնիկը, հարսուփեսայ, պսակուած կամ նշանած, կարգուած. ... *Որդի (Իսահակ) յամուսնէ լինի իմաստնոյն՝ հարազատ եւ սիրելի եւ միայն. Փիլ. իմաստն.: *Նոցին ամուսինքն տոռն ընդ անձն փոխանակ երիտասարդութեան ցնծութեանն: Նա էր ամուսին եւ կին ուխտի քո. ՟Գ. Մակ. ՟Դ. 7: Մաղ. ՟Բ. 14: *Որպէս անգոսնէ կին զամուսին իւր. Երեմ. ՟Գ. 20: Իսկ Յովէլ. ՟Ա. 8. *Ողբա՛ առ իս իբրեւ զհարսն քրձազգած ʼի վերայ առն իւր ամուսնոյʼʼ. յն. կուսականի, կամ կուսի. լտ. յարբունս հասակի. (որպէս նոր փեսայ, կամ խօսնայր:) Նոյնպէս եւ Եղիշ. ՟Գ. *Կին կռուեսցի ընդ առն ամուսնոյ իւրոյʼʼ: Իսկ ʼի գիրս Պիտոյից առաւել դնի վասն կանանց. *Անցնիւր այր զիւրոյ ամուսնին դաշն պահեսցէ: Հանդերձ ամուսնաւ: Յորդորմամբ ամուսնին: Նմանապէս եւ զամուսնացն: Ի հարազատն ամուսնաց. եւ այլն: *Հեռանային յընդանեացն եւ յեղբարց, եւ յամուսնէից, եւ յորդւոց. Մեսր. եր. (որ կա՛մ է անսովոր հոլով՝ իբր յամուսնից, կամ յամուսնաց. եւ կամ յայտ առնէ զխօսեցեալ կինն:) Տե՛ս եւ ԼԾԱԿԻՑ, ԿՈՂԱԿԻՑ, ԶՈՒԳԱԿԻՑ: Այլաբանութեամբ՝ որպէս հարսն Քրիստոսի. *Այլ եւ ամուսին սրբութեան Բանին Աստուծոյ ասի եկեղեցի սուրբ, եւ այր նորա Քրիստոս բարձրացեալ ʼի պարծանս խաչին. Համամ առակ.: Անսովոր ոճով՝ իբր զուգահասակ սննդակից, հասակակից, ժամանակակից. ... ἱσήλαξ aetate par, aequalis *(Միտք, զգայութիւն, եւ ցանկութիւն) հասակաւ զանազանք առ յիմանալ միայն, իսկ ժամանակաւ ամուսինք եւ զուգահասակք (յն. մի բառ): Յառաջնումն գոյացուցանելն ամենայնի՝ յորում եւ զաշխարհ արար, հաստատէ զամենայն ընդ նմին լի իւրեանց պտղովն ամուսին խորհրդոցն. Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. ել. ՟Ա. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶՈՒԳԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0746 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. συζυγής, γεῖς conjux, junx Ի բառէս Զոյգք. Լծակից ըստ մարմնոյ. կողակից. ամուսին. ընկերը, այսինքն կնիկը կամ էրիկը. ... *Պարզամիտ բնութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c ա. συζώων, συμβιόων , բայիւ συζάω, συμβιόω una vivens, conviva կամ σύνοικος, συνών cohabitans, contubernalis πλησίον… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՃՈՅ — (ճոյք, ճոյից.) NBH 2 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁρεστός, ον gratus, placitus, um. բայիւ εὑαρεστέω complaceo եւն. Հաճելի. հաճոյական. կամակ. գովելի. ընդունելի. սիրելի. ցանկալի. սրտին ուզածը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Сюник — У этого термина существуют и другие значения, см. Сюник (значения) …   Википедия

  • Григор I Ашотян — Գրիգոր Ա Աշոտյան Восстановление лица по черепу (А. Чагарян) …   Википедия

  • ԱՄՈՒՍՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: 8c մ. Իբրեւ ամուսին. ըստ օրինաց ամուսնութեան. օրինօք լծակցութեան յառագաստի. γαμικῶς nuptialiter, consuetudine conjuii *Գալ Ադամայ ʼի գիտել ամուսնաբար զզուգակիցն իւր. Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0072 Chronological Sequence: 11c Տ. ԱՄՈՒՍԻՆ. *Ամենայն մարդոյ բաւական լիցի ամուսնակից իւր (յն. իւր կինն): Բազումք եւ յարդար ամուսնակցէ պահեն զանձինս իւրեանց. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 17 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՐԻՄ — (եցայ, ցեալ.) NBH 1 0099 Chronological Sequence: 12c ձ. որպէս այրի լինել՝ մնալ. իբրու այրիանալ. χηρεύω vidua sum, viduam ago ... *Ամուսին սորա էր հաղորդութիւն տեսութեանն Աստուծոյ, յորմէ հեռացեալ այրեցաւ, եւ յայս աշխարհս պանդխտեցաւ. Լմբ. սղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՂՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0175 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. Ամուսին. այր եւ կին. ὀ καὶ ἠ σύγκοιτος concubitor, trix էրիկ կնիկ. ... *Յանկողնակցէ քումմէ զգո՛յշ լեր պատմել ինչ նմա. Միք. ՟Է. 5: *Այլազգեացն ʼի ձեռս մատնէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.