ԶԿԾԻՄ

(եցայ.) NBH 1-0737 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c ձ. Զգածիլ ջերմ կրիւք, կամ կիզանիլ ջեռմամբ կրից. կամ կծանիլ եւ կծուիլ յերեսաց կսկծանաց սրտի: (լծ. ընդ թ. գըզմագ ... ): Որպէս Ջեռնուլ, ըստ եբր. եախան. յն. իբր բաղեղն պատատիլ. ἑγκυσσάω, ἑγκυσσεύομαι hederae more volvor, implicor *Խաշինքն ... զկծիցին ... եւ զկծէին խաշինքն ʼի գաւազանսն: Զկծէին խաշինքն ʼի խառնսն եւ յղենային: Առ ʼի զկծելոյ նոցա ըստ գաւազանացն. Ծն. ՟Լ. 38 = 41: *Սմա վարձեցաւ ոչխար ասրաբերութեամբ, եւ ինքն ʼի սառուցմանէն զկծի (այսինքն կծկի առ ʼի ջեռնուլ). Լմբ. յանառակն: ԶԿԾԻՄ. παροξύνομαι exacerbor Այրիլ սրտի, կսկծիլ, խանձիլ, վառիլ, զայրանալ, դառնանալ ստրջանօք. սիրտը խշխշալ, էրիլ մրկիլ. *Ո՞վ ոք ետես զստրուկն յիւրում մեծութեան, եւ ոչ զկծեցաւ: Ընդ որս եւ զսորին նմանիս պարծանաց (առաջի եդիր) առ իմս խրախոյս, եւ ոչ զկծեցայ. Նար. ՟Ի՟Թ. ՟Կ՟Դ: *Չի՛ք այլ ինչ զօրաւոր, որ այնպէս խածանէ զսիրտ մարդոյ իբրեւ զնախատինսն ... սակայն եւ ոչ յայսոսիկ զկծեցաւ արդարն. Սարգ. յկ. ՟Գ: *Չարակն կոչի այն, որ ընկերին բարութեամբ զկծի: Մոռանայ զնախագործեալ բարիսն, եւ զկծի՝ թէ ընդէ՞ր սխալեցի. Լմբ. առակ. եւ Լմբ. ժղ.: *Գիտեմ զի կծեալ սրտիւք խօսիք զայսպիսի խօսս (ընդդէմ Արտաշրի). Փարպ.: *Սա ոչ միայն գինւով զկծէր (կամ, ոչ զկծէր), այլ եւ ոչ ջրով զծարաւոյն պէտսն կատարէր. Արծր. ՟Դ. 8: *Վասն առաքելոցն ասէին զկծեալք, զի՞նչ արասցուք արանցս այսոցիկ. Ոսկ. գծ.: *Զի եւ հարք յաղագս մանկանց զանբժշկականն ախտացելոցն խռովին եւ զկծին. անդ: *Ի բաց անցեալ գնացին ʼի միմեանց զկծեալ կռուով. Պտմ. աղեքս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶԿԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0737 Chronological Sequence: 12c չ. ԶԿԾԵՄ Տ. ԶԿԾԻՄ. *Որչափ ողոքես, զայրանայ, եւ զկծէ, թէ ընդէ՞ր ոչ չարին չար հատուցանես. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.