ԱՄՐՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ὁχύρωμα, ἑρυμνότης, κρημνότης munitio, munimentum, firmitas Ամո՛ւր եւ անքոյթ գոլն. յապահովութիւն. պատսպարութիւն. հաստատութիւն, սերտութիւն. պնդութիւն. տոկունութիւն. անսասանութիւն. ... *Ամրութիւն սրբոց՝ երկիւղ Տեառն: Յամրութիւն քաղաքին յուսացեալ էին: Ի պարսպացն ամրութիւն. Առակ. ՟Ժ. 29: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 34: ՟Ժ՟Բ. 14: *Լեառն զեկեղեցի կոչէ, եւ զկրօնիցն ամրութիւնս: Զհաստատութիւնն եկեղեցւոյ զամրութիւնն. Ոսկ. ես. (յն. անմարտնչելին գոլ. անձեռնարկելի լինելն:) *Վասն տեղացն ամրութեան անդր ժողովեալ էին. Լաստ. ԺԶ: *Պարիսպ ամրութեան (այս ինքն ամուր). Շար.: եւ Պիտ.: *Դարան կամ նշան ամրութեան (այս ինքն ամրանալոյ): Անկեղակարծ յուսոյ ամրութիւն: Գօտեւորեալ միջապինդ ամրութեամբ. Նար. ՁԳ: *Զգեցեալ յանձինս իւրեանց զհաւատս եւ զսէր իբրեւ զզրահս ամրութեամբ. Ագաթ.: *Ամրութիւն քաղաքին՝ ո՛չ քարինքն են, այլ՝ բնակչացն առաքինութիւն. ապա ուրեմն ամրութիւն քաղաքի՝ բարեպաշտութիւն միայն է. Մխ. երեմ.: *Պահեալ ամրութեամբ զհովուապետն: Համօրէն ժողովրդեան քում սովիմբ ամրութիւն. Նար.: Եւ իբր թանձրացեալ, տեղի ամրանալոյ կամ պահպանութեան. վայր անառիկ. բարձրաւանդակ, դղեակ, պարիսպ. պատնէշ. ցանկ, փականք զգուշութեան. ապաստան. ... *Նստցիս յամրութիւն (յն. յամբարտակն կամ ʼի բարձրաւանդակի) վիմի: Զքաղաքն ամրութեամբն հանդերձ ʼի ձեռն (յն. զընդ ձեռամբն) առնուին. Յոբ. ԻԲ. 24: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 28: *Եւ ինքն գնաց ապստամբեալ ʼի կողմանս ամրութեանն մարաց: Զի քանդեալ աւերեսցեն զամրութիւն ամենայն քաղաքաց. Խոր. ՟Բ. 60: ՟Գ. 35: *Բոյլք էրէոց դադարեալ յիւրաքանչիւր ամրութեան: Բուրաստանն պարփակեալ ունէր պարսպաձեւ կազմութեամբ ամրութիւն ʼի խիտ եւ խոցոտող մացառուտ փշոց. Պիտ.: *Ամրութիւն դռնափակաց, կամ սեմոց, կամ որմոց. Նար.: *Ոչ պէտք են մեզ դրանց եւ նգաց, եւ ոչ այլ ինչ ամրութեանց. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 13: *Անդ հանգուցին զտապանակն եւ զխորանն յամրութիւն լերինն (Սիոնի). Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՐՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0076 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. Նոյն ընդ ԱՄՈՒՐ, գ. Ամրութիւն. տեղի ամրանալոյ. վայր ամրափակեալ. եւ մարտկոց. որպէս ὁχύρωμα, περιοχή munitio, munimentum, propugnaculum ... *Մինչեւ ցքաղաք ամրոցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇՏԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. πύργος turris Ամբարտակ. բուրգն. դիտանոց. մարտկոց. մահարձան. ամրութիւն պարսպաց, եւ տեղի պահապանաց ʼի բարձր վայրի. ... *Շինեսցուք մեզ քաղաք եւ աշտարակ: Աշտարակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c գ. ἁσφαλία, ἁσφάλεια cautio, diligentia, securitas եւն. Զգոյշն լինել. զգուշանալն. ուշադրութիւն. փոյթ պահպանութեան. ճշդութիւն. ամրութիւն. ապահովութիւն. *Իմ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՍՏԱՆ — (յակաստանի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. Ամրութիւն. հաստատութիւն. աստութիւն. անքոյթ կայք իբր յապաստանի. ապահով վիճակ. կարգ եւ պայման յանկաւոր եւ անայլայլակ: Վարի ընդ բայս՝ Կալ, կացուցանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱՒՈՐԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: 5c Տ. ԱՀԱԳՆԱԼՈՒՐ. *Զահաւորալուր ամրութիւն զինուն ցելեալ վեր ʼի վայր. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՐ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ռմկ. ամո՛ւր, ամպուր. լծ. թ. մամուր, եւ էմին. ὁχυρός կամ ἑχυρός munitus, firmus, tutus, ἑπικαίριος commodus, ἱσχυρός fortis, validus, ἁσφαλής cautus ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ամուր. ա. անքոյթ. անվտանգ. ամրակառոյց. անմարտնչելի, անառիկ. ապահով. ... *Լերին նմանեցուցանէ, զի զամրական զանառիկ (յն. մի բառ, ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis միտսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὁχυρόομαι munior, firmor, circumsepior, circumvallor Ամո՛ւր լինել. ամրութիւն զգենուլ. զինիլ. պնդիլ. զգուշանալ. պատիլ. յապահովիլ. ամըրնալ, պատրաստուիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՐԱՓԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0076 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. Ամրութիւն շուրջանակի. պատսպարութիւն. զգուշութիւն. *Շինեաց պարսպաւոր ամրափակութեամբ զբլուրն. Արծր. ՟Դ. 11: *Ամենայն իրօք կարօտ եմք ամրափակութեան, զի թշնամիքն ընդ խաւար խոցոտեն. Լմբ. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԻՒՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0141 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ԱՆԵՐԿԻՒՂ գրի եւ ԱՆԵՐԿԵՒՂ, ԱՆԵՐԿԵՂ. ἅφοβος, ἁπτόητος metu carens, intrepidus Որ չունի զերկիւղ. անահ. անվախ. ... *Եթէ նստիցիս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.