ԱՅԳ

(ոյ կամ ու, ուէ, ուց.) NBH 1-0079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 14c գ. Կատարած գիշերոյ եւ սկիզբն տունջեան. աղօտ լոյս առաւօտու ընդ արշալուրշն նախ քան զարեւագալն. լուսանալն վաղուեան աւուր. եւ լոյս. առաւօտ. արեգ. օր. (լծ. յն. աւղի՛. αὑγή splendor, lux, iubar, lumen, ... ) ἔως aurora, oriens ... diluculum ... *Այգն առակ օրինակի է զգալի լուսոյ: Առաքինութիւն ծագեալ յոգւոջ (արեգակնաբար՝) զայգն իւր ծագէ, եւ զլոյս առաքէ: Այգ դեռեւս խորին է, զայլս ոչ կարի քաջ տեսանել կարացեալ: Արեգակն յորժամ եղիցի առ այգն (այս ինքն մօտ ʼի ծագել յարեւելից ընդ այգն) եւ կամ առ միջօրեայն (հարաւակողման), ցրտացուցանելով երկայն հեռաւորութեամբն զհիւսիսային կողմն ապականեաց. Փիլ. ել. եւ այլաբ. եւ նխ. ՟Բ: *Իբրեւ այգն զառաւօտն մերկացաւ: Ընդ այգոյն առաւօտանալն: Ընդ այգուն առաւօտուն լուսանալոյ. Ագաթ.: *Դարձուցանես յայգ զստուերս մահու: Այգ արփիասկիզբն. Նար. ԺԶ. եւ կուս: *Կերին եւ գնացին, զի յայգ էր դեռ օրն. Վրք. հց. ՟Ե: *Շնորհել նմա այգ մի ժամանակ կենաց. Վրք. հց. Ի: Կամ կանուխ ժամ առաւօտին. առաւօտ. վաղորդայն. օր վաղուի սկսեալ. կանուխ առաւօտը, առւօտ. ... πρωί, πρωία mane, hora matutina *Իբրեւ այգ եղեւ: Ըղձանային այգուն լինելոյ: Յայգուէ մինչեւ ցերեկոյ: Ոչ թողուցուք ʼի նմանէ յայգ: Որ ինչ մնասցէ ʼի նմանէ յայգ. Մտթ. ԻԷ. 1: Յհ. ԻԱ. 4: Գծ. ԻԷ. 29: ԻԸ. 23: Ել. ՟Ժ՟Բ. 10. եւ Թուոց. ՟Թ. 12: *Այգուն եղելոյ՝ զսպանեալսն թաղել հրամայեաց. Խոր. ՟Բ. 45: *Որ եւ ոչ այգուն կացին մնացին. Նանայ.: *Յայգուէ մինչեւ յերեկոյ. Պիտ.: մ. ԸՆԴ ԱՅԳՆ. ԸՆԴ ԱՅԳՍ ԱՅԳՈՅՆ. մ. Ընդ առաւօտն. πρωί mane առւըտանց, կանուխ. ... *Ընդ այգն ընդ առաւօտն յարուցեալ. Մրկ. ՟Ա. 35: *Ընդ այգն ընդ առաւօտն հրամայեաց. Ագաթ.: *Ընդ այգս այգոյն եկին հասին. Բուզ. ՟Դ. 10: մ. ՅԱՅԳՈՒԷ. մ. πρωίθεν ... *Յայգուէ իսկ ելանէր ամբոխս. ՟Բ. Թագ. ՟Բ. 27: *Երեկ տեսեալք զնա՝ զի ʼի տանս է, բայց յայգուէ ոչ եւս. Վրք. հց. ԻԶ: *Յայգուէ եւ երեկոյն այնպէս շատ փորձ փորձեաց զնա. Բուզ. ՟Դ. 54: ԱՅԳՈՅ կամ ԱՅԳՈՅՆ. ԱՅԳՈՅ ԱՅԳՈՅ. Ընդ առաւօտն. ընդ առաւօտս առաւօտս. առւըտանց, առւօտները. ... *Այգոյն ձերբակալ արարեալ ածին ʼի բանակն. Փարպ.: *Այգոյ այգոյ դնել քահանայիցն. Ոսկիփոր.: ԶԱՅԳՈՅ. Տե՛ս ʼի տառն ՟Զ: ԱՅԳՈՒՆ, եւ ԱՅԳՈՒՑ, կամ ՅԱՅԳՈՒՑ. Տե՛ս զկնի ʼի կարգին: ՑԱՅԳ. ԶՑԱՅԳ. որ է գիշերն ողջոյն մինչեւ ցառաւօտն. Տե՛ս ʼի տառն Ց: ԱՅԳ ԿԻՒՐԱԿԷ. Գիշերն կիրակամտի, կամ շաբաթու՝ որում լուսանայ կիրակէ. *Արժա՛ն է գիշերապաշտօն առնել յայդ կիւրակէ. Յհ. իմ. ատ. իմա՛ մինչեւ յայգն կիւրակէի:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՌԱՒՕՏ — (ու, ու. կամ ի, իւ. ուց.) NBH 1 0298 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. πρωί, ὅρθρος mane Այգ. սկիզբն տունջեան. արեւագալ. (որպէս թէ երեւոյթ կամ արեւուտ, կամ ըստ համեմատութեան յունին՝ առյարոյթ, ժամ յառնելոյ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՂԱՂ — ( ) NBH 1 0002 Chronological Sequence: 8c Gallus հյ. այգ աղաղակ Տ. ԱՔԱՂԱՂ: *Ագաղաղք փետրամօրուսք. Խոր. աշխրհգ. ձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԵՄ — (եցի.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ն. αἰρέω, προαιρέω, θέλω, βούλομαι, εὑδοκέω, ἑπιτηδεύω praeeligo, volo, probo, placet mihi, studeo Նախայօժար կամօք ընտրել. կամել. հաճիլ. հաւանել. սիրել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳԱՆԱՄ — ( ) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, 8c չ. ԱՅԳԱՆԱԼ. Այգ լինել. լուսանալ. առւօտ ըլլալ, լուսնալ. ... *Ընդ այգանալ աշալրջոցն. Խոր. ՟Բ. 39: *Մինչեւ ցառաւօտն այգանալոյ սուրբ կիւրակէին. Վրք. հց. ԻԱ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳԿԻՒՐԱԿԷ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս ʼի վերջկոյս բառիդ ԱՅԳ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳՈՅ — ( ) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date ԱՅԳՈՅ ԶԱՅԳՈՅ. Տե՛ս ʼի բառն ԱՅԳ, եւ ʼի տառն Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. λύω, ἁπολύω solvo, absolvo որ եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄ, կի. Արձակ առնել կամ թողուլ. լուծանել զկապեալն, կամ զկապանս. ʼի բաց քակել. ազատել. ներել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՇԱԼՈՒՐՇ — (լուրշք.) NBH 1 0370 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. ԱՐՇԱԼՈՒՐՇ կամ ԱՐՇԱԼՈՒՇ կամ ԼՈՒՐՋՔ Յետին պահ գիշերոյ՝ որում յաջորդեն նշոյլք լուսոյ առաւօտուն. Տ. եւ ԱՐԵՒԱԳԱԼ: Վարի նախդրիւս Ընդ, որպէս մակբայ. առտուն՝ մութն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՓԻԱՍԿԻԶԲՆ — ( ) NBH 1 0384 Chronological Sequence: 10c ա. Սկզբնաւորիչ ծագման լուսոյ առաւօտու. *Այգ արփիասկիզբն աստեղն առաւօտին. Նար. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.