ԸՆԾԱՅԵՄ

(եցի.) NBH 1-0778 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ն. ԸՆԾԱՅԵՄ կամ ԸՆՁԱՅԵՄ. προσφέρω, καρπόω offero Ընծայ մատուցանել. ընձեռել ընձեռայս, այսինքն ʼի ձեռանէ տալ տուրս եւ նուէրս. նուիրել. պատարագել. եւ Պտղաբեր լինել Աստուծոյ. տալ երախայրիս. ... *Ոչ ընծայեցի ʼի նոցանէ պղծոյն. Օր. ՟Ի՟Զ. 14: *Որ Աստուածասէրն է, ընծայօղ է՝ որպէս Աբէլն. Փիլ. լին. ՟Ա. 62: *Ցուցանեմ, եւ ոչ ընծայեմ: Ի սպաս պաշտաման քեզ ընծայեցից: Ընծայեցի քումդ եկեղեցեաց զայս նուէր բարեաց՝ բանից ցանկալեաց. Նար.: ԸՆԾԱՅԵԼ. προφέρομαι, ἁνάγω profero, refero παρέχω adhibeo, praesto ἕναντι եւն. ante եւն. Յառաջ բերել. մատուցանել. վերագրել. յանդիման առնել, կր. լինել. *Յովսէփ ընծայեցաւ առաջի փարաւոնի. Ծն. ՟Խ՟Ա. 46: *Կատարեցեր զփափաքումն ընծայելոյ քո ʼի տաճարին: Որ ընծայես զարարածս բարձրելոյ քում հօր: Որ ընծայեսցես զմեզ ʼի կեանսդ յաւիտենից. Շար.: *Խաչի կամաւ ընծայեաց: Աճման հասակի զնոյն ընծայեցեր: Յայտս մաքուրս՝ հերս ընծայես (իբր ընձիւղել): Ի մարմնոյս անօրինելոյ ընծային պտուղք դառնութեան: Աչաց ընծայեաց զվերստին լոյս (ետ, շնորհեաց): Ընծայեալ մարմնոյս զմրաշարս գիծ (գրեալ, համարեալ) եւ այլն. Նար.: *Ընծայի ʼի նմա խորհուրդ լուսատեսակ խոստովանութեաննʼʼ. այսինքն ʼի վեր երեւի. Սարգ. ՟բ. պ. ՟Ա: *Յայտնագոյն ընծայի անդստին ʼի դատաւորացն գրոց. Եւս. քր. ՟Ա: ԸՆԾԱՅԵԼ. որպէս Ընծայիւք պատուել. *Առատ պատարագօք ընծայեալ զնա. Յհ. կթ.: ԸՆԾԱՅԵԼ. (2-1052) ըստ ՟Գ նշ. ասինքն Պատուել ընծայիւք. *Ընծայեալ զնոսա ոսկւով եւ արծաթով: Զիւրաքանչիւր ʼի թագաւորացն ընծայեաց նմանապէս: Ընծայեալ զնորածին արքայն. Եպիփ. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՄԱՔՐԱՓԱՌ — ( ) NBH 2 0233 Chronological Sequence: 11c Տ. ՍՊԻՏԱԿԱՓԱՌ. մակդիր մարգարտի. *Ընծայեմ քեզ ո՛չ զմաքրափառն ʼի թալատայ (այսինքն ʼի ծովէ) արտակիտեալ ստորիջացն ʼի խորս. Մագ. ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒՄԻԶՄԱԴԱՅ — ( ) NBH 2 0452 Chronological Sequence: 11c գ. Բառ. յն. նօ՛միսմա, յոք. նօմի՛սմադա. կամ նուազական, նօմիսմատդիօն. Դրամ օրինաւոր կամ արքունի. *Ընծայեմ քեզ նպաստ՝ ոչ զնումիզմադայն արաբացի (որպէս ոսկի ընտիր). Մագ. ՟Լ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.