ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἁλληγορία, ἁλληγόρημα allegoria, figura, interpretatio allegorica Նմանաբանութիւն. առակ. ձեւ. նշանակ. բան խորհրդաւոր կամ գաղտնի իմաստիւք. եւ իմաստ խորին, եւ մեկնութիւն նորին. ... *Երեւելի՛ է ոչ միայն յայնմանէ, որ յայլաբանութեան տեսութիւնն է, այլ եւ ʼի ճառէ գրոյն: Ըստ մտածութեան այլաբանութեամբ: Փիլոնի (գիրք) աստուածային օրինացն այլաբանութեան. Փիլ.: *Գողացեալ զառ ʼի յաստուածոցն հուր, եւ շնորհեալ մարդկան. որ է այլաբանութիւն: Զայլաբանութիւնն (երգոց) ճշմարտեսցուք. Խոր. ՟Ա. 6: ՟Բ. 46: *Այլաբանութիւն ունի բանս. Եղիշ. դտ.: *Զոր եւ Պօղոս ըստ այլաբանութեանն առակախօսեալ՝ ասաց, Հագար լեառն Սինայ է. Փարպ.: *Գիտել զդէմս մարգարէութեանն, ընդ նմին եւ զայլաբանութիւն նորա. Շ. բարձր.: Իսկ Ածաբ. մկրտ. *Գիտեմ հուր մաքրական՝ զոր Քրիստոս եկն արկանել յերկիր. հո՛ւր եւ ինքն այլաբանութեամբ կոչի". յն. վերածութեան բանիւ. ἁναγωγῆς λόγος anagoge որ է համեմատութիւն: ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. διαφωνία dissonantia Այլայլութիւն եւ օտարութիւն բանի, կամ այլ եւ այլութիւն խօսից եւ մտաց. երկբանութիւն. անմիաբանութիւն. տարաձայնութիւն. ... *Որք գողացեալ զմերն ʼի մէնջ, այլաբանութեամբ յառաջ բերեալ իբր իւրեանց սեպհական. Յհ. կթ.: *Բազմութիւնք ազանց այլաբանութեանց ʼի մի բերիւր միաձայնութիւն. Գանձ.: *Պօղոս վասն այլաբանութեան եւ չմիաբանութեան ասացելոցն ասաց ա՛յլ աւետարան, այլ ոչ վասն թուոցն. Ոսկ. գղ.: *Երկոցունց մարգարէութեանցն մի եւ նոյն դիտաւորութիւն է, եւ չի՛ք ինչ այլաբանութիւն ʼի միջի. Եզնիկ.: Կամ այլ ընդ այլոյ եւ երկդիմի բան. անյարմար խօսք. ... *Ես խուժիկն պատճառադրելով խօսէր ընդ նմա այլաբանութիւնս, սուտ պատճառս եւ դիպողս. Փարպ.: *Եթէ ոչ թուեսցի ումեք՝ արտաքոյ տեղւոյ այլաբանութիւն. Կամրջ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. եւս եւ գ. յոքն. ἐτερόμορφος, ἔτερος , διαφέρων, διάφορος, παρηλλαγμένος, ἑξηλλαγμένος qui formae diversae est, alienus, diversus, differens… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՍԱՑԻԿ — (իկք.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Early classical, 13c, 14c ա. եւ գ. Որ եւ ԱՅԼԱՓՈԽ, ԱՅԼԱՇՐՋԻԿ. Փոխաբերական. այլաբանական. առակաւ եւ օրինակաւ կամ նշանակաւ ասացեալ. ուստի յարակից գոյականաւ վարի որպէս այլաբանութիւն, փոխաբերութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Early classical գոյականն վերնոյն. Այլաբանութիւն. փոխաբերութիւն. առակ. ... *Կայ եւ այլասացութիւն ինչ ʼի տեղւոջս յայսմիկ: Այլասացութիւն ասի, յորժամ զայլ ինչ ասիցէ, եւ զայլ ինչ նշանակէ: Տե՛ս, զի չէ այս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆԵՄ — (եցի) NBH 1 0292 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 10c ն.չ. μυθολογέω fabulor Առասպելս որպիսի եւ իցէ խօսել, գրել, յօդել, նուագել. *Զմտաւ ածել զոր ինչ ոչն է, եւ ստեղծուլ, եւ առասպելաբանել. Աթ. ՟Բ: *Որ յաղագս մարմնափոխութեանն նոցա առասպելաբանեն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՁԵՌՆՊԱՏՐԱՍՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0307 Chronological Sequence: 6c ա.մ. Կարի առձեռնպատրաստ. դիւրապատրաստ. *Ոչ զայն որ առձեռնպատրաստագոյն, ընդ միտ ածեն: Ունի եւ այլաբանութիւն առձեռնպատրաստագոյն՝ տեղիդ. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին. ՟Ա. 45: *Քամահելի անպիտանութիւնն ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 441 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c գ. ἡθοποιΐα morum adfectuumve expressio, effictio Առնելն՝ այսինքն ձեւացուցանել եւ նմանեցուցանելն ստեղծաբանութեամբ զբարս մեռելոց կամ անշնչից. խօսք առ անկենդանս, կամ ʼի դիմաց անխօս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0807 Chronological Sequence: 13c գ. Թերի յորջորջումն. եւ Դերանունութիւն, կամ այլաբանութիւն. *Կամ թէ թերանունութեամբ (մականուան) զառաքինութեան բարուցն ունի բարսաբայն զնշանակ. Ոսկ. գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈՐՋՈՐՋՈՒՄՆ — (ջման.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c Տ. ՅՈՐՋՈՐՋԱՆՔ. *Գիր՝ երկաքանչիւրից անուանց առնէ զյորջորջումնն, Աստուծոյ եւ մարդոյ. Աթ. ՟Դ: *Ազգի ազգի յորջորջմունս (կամ յորջորջանս) յանձն առնու առ իւրում բարերարութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՅՆ — (նորին. նմին. նովին կամ վիմբ. Նոյնք կամ նոքին, նոցին՝ նոցուն՝ նոցունց. նոքիմբք՝ նոքումբք՝ նովիմբք. ) NBH 2 0439 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դերան. ցուց. ա.գ. αὑτός, τή, τόν, οugr… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0945 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c գ. ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒՄՆ. κατάλλαξις, καταλλαγή commutato μεταφορά translatio. Փոխաբերելն եւ իլն. յեղանակումն. այլոփոխութիւն. եւ Այլաբանութիւն. նմանութիւն. *Որ զերկրաւս եւ երկնովքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.