ԱԶԴ

(-) NBH 1-0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c գ. ԱԶԴ αἵσθησις , sensus, sensio, instinctus, monitum. որ եւ Ազդումն, Ազդեցութիւն. Զգացումն. իմացումն. իմաց. տույ, հէսս *Յորժամ զերծանիցին ʼի վշտացն, առնուցուն զազդ բարերարութեանն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 3: *Որովք հանդերձելոց իրիք իրաց ազդ լինիցի նոցա: Որպէս յԱստուծոյ տեսչութենէն ազդ լինի առ ամենեսեան. Եզնիկ.: Լաստ. ՟Ի՟Գ: *Զննելի հուրն մերձեցաւ ʼի մարմինս, եւ ազդ ինչ հրոյ ոչ եցոյց: Ազդ ետուն, ժողովեցան: Ո՞վ իցէ որ ազդ տացէ՝ գուշակ լինիցի անգեղց զմահուանէ մարդկան. Ոսկ. ես. ՟Զ: Եփր. դտ.: Վեցօր. ՟Ը: ԱԶԴ ԱՌՆԵԼ. ἁναγγέλλω, διαγγέλλω, σημαίνω denuntio, indico, significo Զգացուցանել. զեկուցանել. ծանուցանել. նշանակել. իմացնել, հասկըցնել. խապէր վէրմէք, խշարէթ՝ իֆատէ էթմէք *Ազդ առնիցէք բարբառով փողոյ: Եթէ ազդ արարեալ էր ինձ, առաքէի զձեզ ուրախութեամբ: Ազդ արարին ʼի տուն թագաւորին ʼի ներքս: Որ ինչ ʼի սկզբանէն էր, ո՞ ազդ արասցէ ձեզ: Յորժամ գտանիցէք, ա՛զդ արասջիք ինձ. եւ այլն: *Ազդ առնէ առ գլխաւորս պարսից. Լաստ. ՟Թ: *Ազդ արարեալ առ Շապուհ զամենայն. Խոր. ՟Գ. 37: *Գլխաւորն ազդ՝ կամ ոտամբ կամ ձայնիւ առնիցէ. Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ: Հռչակեալ. տօնախմբել. *Ա՛զդ արասջիք զյիշատակ սրբոյն Սարգսի. Շար.: Յորմէ ԱԶԴԱՐԱՐՈՂ, իբր Մեծաձայն եւ ազդոյ. *Քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն: Ազդարարող բարբառովն լնու զտիեզերս. Շար.: Յհ. իմ. եկեղ.: ԱԶԴ ԼԻՆԵԼ. Յայտ լինել. լու լինել. պատմիլ. իմացուիլ. պույուլմագ, խապէր օլունմա ըստ յն. ասի եւ նշանակել. գիտակ լինել. զգալ. տեղեկութիւն առնուլ. եւ այլն. *Ազդ եղեւ մուրթքէի բանս այս: Ազդ եղեւ ինձ վասն ձեր: Ազգ եղեւ մակաբայեցւոցն պաշարումն ամրոյն: Ազդ եղեւ նմա վասն յուդայեանց ʼի կողմանցն շամրտացւոց: Իբրեւ ազդ եղեւ նենգութեան յայրդ լինելոյ ʼի նոցանէ: Գուցէ ազդ լինիցի զմէնջ ʼի գէթ. եւ այլն: ՅԱԶԴՈՋ. Փոխանակ գրելոյ ՅԱՍՏՒՈՋ. այս ինքն յառոյգ հասակի. ʼի ժրութեան. յառուգութեան. *Այլ արդ մանկացի՛ր, եւ համարեա՛ զանձնդ յազդոջ: Ոգիքն առաւել ʼի ծերութեանն առողջանան. յայնժամ առաւել յազդոջ լինին. Ոսկ. եբր. ՟Է:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԴԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c ա. Ազդ արարօղ. որ ազդ առնէ. գործի ազդելոյ. *Ազդարարն ժամահար: Ազդարար փող: Նախ քան զհարկանել ժամուն ազդարարի. Յհ. իմ. եկեղ.: Մամիկ.: Կիր. պատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c գ. ἑνέργεια , efficacitas, σημασία , significatio Ներգործութիւն. զօրութիւն. *Գիտել զազդեցութիւն բնութեանց: Հայելի անարատ Աստուծոյ ազդեցութեանն: Յաղթեաց՝ ո՛չ զօրութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵԿ — I. (ի, աց. (ի թանձրացեալն).) NBH 1 0650 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ա.գ. προσήλυτος advena, proselytus ἅποικος, γειῶρος peregrinus Եկեալ ոք արտաքուստ. օտարական յաւելեալ ի բնակս երկրին կամ ի ժողովուրդ աստուծոյ. եւս եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. φρόνιμος prudens, sapiens νηφάλιος, γήφων, οῦσα vigilans, cautus σώφρων sobrius, continens, modestus, honestus իբր Զգացօղ անձին. զգօն. զգոյշ. սկօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԱՐԱՐՈՂ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, 8c (ԱԶԴ ԱՌՆԵՄ) Յորմէ ԱԶԴԱՐԱՐՈՂ, իբր Մեծաձայն եւ ազդոյ. *Քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն: Ազդարարող բարբառովն լնու զտիեզերս. Շար.: Յհ. իմ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. Ազդ առնելն. նշանակելն. ձայնատուութիւն, եւ պատգամաւորութիւն. խապէր *Ազդարարութիւն ժամահարին զգաբրիէլեան փողոյն ունի զօրինակ: Ազդարարութիւն ժամուց. Յհ. իմ. եկեղ.: Ճառընտ.: *Հրեշտակ կոչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ուր լինի ազդ ինչ. զգալի. զգայուն. *Ի ներգործութենէ չարին՝ որպէս վիրին յազդեւոր տեղւոջ՝ յայտնեցաւ ախտ կռապաշտութեանն. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος passio, affectus Կիրք մարդոյ՝ ներքին եւ արտաքին. որ ինչ կրի ʼի մարդն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ. շարժմունք սրտի. բերումն. ազդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԻՐԱՅ — (ի, այք, այից, եւ այիք, այեաց կամ այաց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԱՄԻՐԱՅ որ եւ ԱՄԻՐ. Բառ արաբ. էմիր, միր, միրի միրան, էմիլ, էմին.(ի ամր, էմր հրաման) Իշխան հրամանատար. բդեաշխ. կուսակալ. նախարար. պարոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.