ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0086 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. Այլակերպիլն Տեառն ʼի Թաբովր. որ եւ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. ուստի եւ տօնն Վարդավառի. μεταμόρφωσις transfiguratio, transformatio *Փայլուն ճաճանչիւք ճառագայթեալ ʼի մեզ, որպէս յաշակերտսն յայնմ աստուածային աւուր այլակերպութեանն. Դիոն. ածայ. ՟Ա: *Ի լերինն տեսանելով զայլակերպութիւն փառացն Տեառն. Պիտ.: *Սոսկալի հիացմամբ զայլակերպութիւն քո Տէր եւ այլն. Շար.: Մերթ ծպտումն. կերպարանափոխութիւն. ... *Թուեցաւ Աքայաբու, եթէ այլակերպութիւնն ապրեցուցանէ զնա ʼի դատավճռէն. Եփր. թագ.: Կամ այլայլութիւն. փոփոխութիւն. ... *Ոչ այլակերպութիւն ինչ ʼի բնութեան մուծանելով. Սեբեր. ՟Բ. (որ մարթի հայել եւ ʼի յաջորդ նշ:) Մանաւանդ՝ տարբերութիւն. պէսպիսութիւն. զանազանութիւն. ... διαφορά differentia *Գիտել զայլակերպութիւնս տնկոց, եւ զզօրութիւնս արմատոց. Իմ. ՟Է. 20: *Չգոյր ինչ ʼի միջի նոցա այլակերպութիւն մինչեւ ʼի նշանագրացն փոփոխումն: Խելամուտ լինել այլակերպութեան իւրաքանչիւր գուշակաւոր պատմութեանցն. Եւս. քր. ՟Ա: *Զի՞նչ այլակերպութիւն կարծիցեն ʼի միջի ընդ նովաւն եւ ʼի նմանէ. ցո՛յց զայլակերպութիւնն՝ որ ʼի միջի կայցէ. Սեբեր. ՟Դ: *Ահաւասիկ կարի մեծ այլակերպութիւն. զի նոքա արարածք են, եւ սա Արարիչ: Յորժամ տեսանիցես բարւոք զերկոցունցն այլակերպութիւն. Ոսկ. եբր. եւ Մտթ.: *Առաւել այլակերպութեամբ մի քան զմի գերա հրաշապէս փայլեն (շինուածք). Արծր. ՟Ե. 7: Իսկ Նար. ԽԵ. *Զնմանեացն այլակերպութիւն". կարծի հայել ʼի բ նշ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԳՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0581 Chronological Sequence: Unknown date, 13c Տ. ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. *Գունափոխութեամբ տեառն ʼի թաբոր: Յաւուրն գունափոխութեան ʼի լեառն թաբոր. Վրդն. սղ. եւ Վրդն. քրզ.: Տօնակ.: գ. ԳՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ (2 1049) գ. Որպէս Այլակերպութիւն տեառն. *Յաւուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒՄՆ — (պման.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: 11c գ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ) ըստ ա նշ. *Զայլակերպումնն ʼի լերինն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 16. եւ 42 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒԱՀԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0628 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. δαιμονιζόμενος, δαιμονισθείς daemoniacus; a daemonio obsessus, vexatus Հարեալ ի դիւէ. այսակիր. դիւալլուկ. ... Տե՛ս Մտթ. ՟Դ. 24: ՟Ը. 28. 33: Մարկ. ՟Ե. 18: Ղկ. ՟Ը. 36: Իսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0712 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c գ. διαφορά differentia, discrimen διορισμός distinctio ποικιλία , ἁλλίοτης varietas, diversitas Որոշումն, մտաւոր կամ իրական. տարբերութիւն. այլակերպութիւն, այլեւայլութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0947 Chronological Sequence: 13c Տ. ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. μεταμόρφωσις transfiguratio. *Վասն Աստուածային փոխակերպութեան՝ մի աւետարանիչն զկնի ութ աւուր ասէ, եւ միւսն վեց աւուր. Դամասկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.