ԹԵԹԵՒ

(ի, աց, կամ ոյ, ոց.) NBH 1-0804 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 14c ա. κοῦφος levis ἑλαφρός levis et celer, velox (ʼի կրկնութենէ արդեօք բառիս Թեւ). Նուազ ծանրութեամբ կամ կշռով. ուստի եւ դիւրաթռիչ. արագընթաց. ... *Նստեալ ʼի վերայ թեթեւ ամպոյ: Զհողմն թեթեւ: Եւ Ասայէլ թեթեւ էր ոտիւք զմի յայծեմանց ʼի դաշտի. Ես. ՟Ժ՟Թ. 1: Իմ. ՟Ե. 11: ՟Բ. Թագ. ՟Բ. 18: *Մի՛ փախիցէ՛ թեթեւն: Զի ոչ թեթեւաց են ընթացք. Երեմ. ՟Խ՟Զ. 6: Ժղ. ՟Թ. 11: *Ծանր ընդ թեթեւին, եւ ուղղորդն ընդ թիւրին. Արիստ. աշխ.: *Զոմն ծանր, եւ զոմն թեթեւ: Ի թեւս թեթեւս մտաց: Թեւոց թեթեւոց հողմոց: Հոգիք թեթեւք ʼի ծանր մարմնի: Թեթեւ պարզութիւն. Նար.: *Բնութեամբ թեթեւ է ծծումբ եւ հուր, վասն այնորիկ ʼի վեր կոյս բերեալ լինի: Որ բնութեամբ թեթեւն էր՝ առ ʼի բերիլ ʼի վայր կոյս հարկեցաւ. Փիլ. լին. ՟Դ. 51: *Հաներ զերկաթն, թեթեւովն զծանրագոյնն. Եպիփ. խչ.: ԹԵԹԵՒ. ἑλαφρός levis et facilis, non molestus, contemnendus κοῦφος exiguus Դիւրին, հեշտին, դոյզն. փոքր. փոքրոգի, եւ անարգ. եւ Թեթեւամիտ. *Զամենայն բան թեթեւ ինքեանք դատէին: Թեթեւ նեղութեանս: Թեթեւ ի՞նչ իցէ յաչս ձեր: Թեթե՞ւ ինչ թուիցի ձեզ. Ել. ՟Ժ՟Ը. 26: ՟Բ. Կոր. ՟Դ. 17: ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 23: Ես. ՟Է. 13: *Թեթե՛ւս կացո՛ զաշխատութեանս այս սկիզբն. Նար. ՟Ձ՟Ե: *Գնայր առ թեթեւ գործս. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: *Թեթեւքն եւ վաղահասուկքն, որ երբեմն զայս ասիցեն, եւ երբեմն զայն, չկան երբէք ʼի հաստատութեան. Ոսկ. մ. ՟Բ. 12: մ. ԹԵԹԵՒ. ԹԵԹԵՒՍ. ԹԵԹԵՒՈՎ. մ. κούφως leviter Արագապէս. եւ Դիւրաւ. *Թեթեւ թռչել. Անյաղթ բարձր.: *Որոյ յուսով թեթեւ կրիցէք զաշխատանսն. Շ. ՟բ. պետ. ՟Ը: *Թեթեւ բերիցեն զվիշտս. Երզն. մտթ.: *Արագս ընթասցին, եւ թեթեւս հասանիցեն: Երագս ընթանային, եւ թեթեւս դառնային. Ես. ՟Ե. 26: Եզեկ. ՟Ա. 14: *Ածելի սուր թեթեւս հատանէ. Կիւրղ. թագ.: *Դիւրով եւ թեթեւով վճարես զգործ մի կարի մեծ. Փարպ.: *Խաղաղութեամբ եւ թեթեւով դարձաք յաշխարհ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: Իսկ Մանդ. ՟Ը. *Պա՛րտ է թեթեւօք ընտանեցուցանելʼʼ. իբր թեթեւ իրօք: Եւ Ոսկ. տիտ. *Եւ նմա թեթեւ լիցի յաշխատութենէʼʼ. իմա՛ թեթեւութիւն, դիւրութիւն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԵՆԱՀԵՇՏ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c ա. Կարի հեշտին եւ հեշտալի. ախորժելի. քաղցր յոյժ. հեշտ ու թեթեւ, կակուղ, անուշ. ... *Հնազանդեալ ընդ ամենահեշտ լծովն, որ թեթեւ է առաքինեաց. Յճխ.: Ագաթ.: ՃՃ.: *Ամենահեշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՂՏՈՒԿ — ( ) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c ա. ἁνεπαχθής, ἁνεπαχθέστερος non molestsus Ոչ տաղտկալի. դիւրիչ. դիւրին. հեշտալի. հեշտալուր. *Անտաղտուկ արար, կամ առնիցէ, կամ կահիցէ զբանն: Որ անտաղտուկ էր եւ թեթեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԻՆ — (րնոյ, ոց.) NBH 1 0635 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c ա. ἑχερής, ῤᾴδιος, εὕκολος, κοῦφος facilis, levis եւն. Ուր գոյ դիւրութիւն, կամ չիք դժուարութիւն. դիւր. անաշխատ. անարգել. անխափան. հեշտ. հեշտին. թեթեւ. ... *Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵԹԵՒԱԲԵՌՆ — ( ) NBH 1 0804 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ա. Ազատ ʼի ծանրութենէ բեռին, թեթեւ բեռամբ. թեթեւ. դիւրին. *Թեթեւաբեռն մարմնով եւ մտօք սլացեալք. Շար.: *Թեթեւաբեռն զսակն արքունի արարեալ. Յհ. կթ.: *Թեթեւաբեռն ճանապարհ. Վրք. հց. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵԹԵՒԱԳԻՆ — (գնի կամ գնոյ.) NBH 1 0804 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c, 14c ա.մ. Թեթեւ գնով. դիւրագին. աժան. ... *Սեւադեղ եւ եղէգնն թեթեւագին են. Սեբեր. ՟Գ: *Թեթեւագնի վաճառէր. Կիւրղ. ղեւտ.: *Զանուշահամ եւ զծանրագինն լաւ համարին նոքա քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵԹԵՒԸՆԹԱՑ — ( ) NBH 1 0805 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 9c, 13c ա. Թեթեւ յընթացս. արագ, եւ առանց ծանրութեան. *Սլացեալ յարեւմտից յարեւելս թեթեւընթաց ամպով իմոյ կուսութեանս. Խոր. հռիփս.: *(Հրեշտակք) թեթեւընթացք, եւ քան զմիտս երագունք. Յհ. գառն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼՓԱԲԵՏՔ — (տաց.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c գ. ԱԼՓԱԲԵՏՔ կամ ԱՂՓԱՓԵՏՔ. Այբուբենք. այբ եւ բենք. յնչ ալֆա վիտա կամ պիդա. եբր. եւ ար. ալէֆ պէթ կամ էլիֆպէ. *Առանց ալփափետաց ուսուցանէ: Նշանագիրս աղփաբետաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 14c ա.գ որ եւ յունական ձայնիւ ասի Փիւսկեան. φυσικός physicus այն է բնական, եւ բնաբանական. Փիլիսոփայ՝ որ քննէ զբնութիւն զգալի եւ ախտական այս ինքն կրական. բնախօս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԵՍԱՔՈՒՆ — ( ) NBH 1 0042 Chronological Sequence: Early classical գ. Թեթեւ քուն իբրեւ աղուեսու հսկողի վասն որսոյ. կեղծեալ իմն եւ հարեւանցի նիրհ. մրափ. *Բազում երկիւղն Աստուծոյ չտայ ʼի խոր ʼի քուն ընկղմել մտացն, այլ ծանծաղագոյնս յաղուեսաքունս միայն զքաղցր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c գ. ԱՄՊ գրի եւ ԱՄԲ. (լծ. ամբար, եւ ումպ.) νεφέλη, νέφος nubes ... Գոլոշի ջրոյ եւ երկրի՝ ջերմութեամբ արեւու վերացեալ՝ դիզացեալ թանձրացեալ յօդս. կամ մէգ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.