ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. Այլայլին. այլազգ իմն լինելն իւիք օրինակաւ. փոփոխումն. յեղումն. այլութիւն. այլայլումն. եւ ըստ իմաստասիրաց՝ փոփոխութիւն որակի. ἁλλοίωσις mutatio ... *Փիոսն թարգմանի՝ բերանոյ այլայլութիւն: Այլայլութեամբ բերանոյ (իմաստակ ասի ոք, եւ ոչ իմաստուն). Փիլ. այլաբ.: *Ի յառակ այլայլութեան՝ առ ʼի բարին փոխարկութեան: Դիմօք այլայլութեան: Յայլայլութիւն նորոգ յեղյեղեցան. Նար. ԿԳ. ՀԳ. ԽԶ: *Ոչ փոփոխումն կամ այլայլութիւն ունելով ʼի միաւորութեանն. Շ. թղթ.: Այլայլութեան վիճակեալ. Լմբ. սղ.: Այլայլելն. նորոգումն, եւ փոփոխիչ գոլն. ... *Փոխակերպեալ ըստ այլայլութեան աջոյ բարձրելոյն, զնոյն ասել զհողեղէնն՝ հոգեղէն. Գր. սքանչ. ի ստեփ.: *Յեղանակիչ անրջոց, այլայլութիւն տխրութեանց. Նար. ՁԴ: Տարբերութիւն. պէսպիսութիւն. զանազանութիւն. այլեւայլ գոլն. ... διαφορά differentia *Զայլայլութիւնն (ընդ հրէայս եւ ընդ սամարացիս) ʼի ներքս ժողովէ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 32: *Օտարացեղ իմն են ʼի միմեանց այլայլութիւնք նմանութեանցն: Զանազան ծաղկանց բազմաբուրեան այլայլութիւն. Նար. ՟Ժ. ՂԳ: *Զորս ինչ ըստ աշխարհի զանազանութիւնք էին եւ այլայլութիւնք, զամենայն ʼի մի միաբանութիւն ածին. Կամրջ.: Ամբոխումն. պղտորումն. այլամտութիւն. ... *Ետես զիս այլայլեալ, եւ ծանեաւ զիմոյ այլայլութեան զօրինակն: Ճարպոյ եկեալ զակամբ՝ յայլայլութիւն մտաբերէին, անգիտացեալք յիմարեցան. Վրք. հց. ՟Դ: Ագաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԲԱԶՄԱԽՏԵԱՆ — ( ) NBH 1 406 Chronological Sequence: 8c ա. πολυπαθής pluribus perturbationibus obnoxius Անկեալ ընդ բազում ախտիւք, կամ ընդ բազում կրիւք, եւ վշտօք աղետից եւ տառապանօք. *Մարդկայինս բնութիւն ʼի սկզբնուստն յաստուածայնոցն բարութեանց անմտաբար սահեալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՐՔ — (կրից.) NBH 1 1100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. πάθος, πάθη, πάθημα passio, perpessio, affectio, afflictio, calamitas եւն. նոյն ընդ Կիր՝ որպէս արմատ Կրելոյ. (հակադրեալ ներգործութեան.) եւ ընդ Կարիք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0946 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c գ. μετάθεσις, μεταγωγή, μεταβολή , μεταποίησις, μεταφορά translatio, transmutatio, commutatio, traductio, restauratio, metaphora եւն. Փոխադրելն, իլն, ըստ ամենայն առման. զոր օրինակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱԳՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: 5c գ. Հիանալի փոփոխութիւն. այլայլութիւն հրաշալի. *Եցոյց զահագնափոխութիւն երեսացն ʼի մահկանացու բնական տեսչութենէս. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἁλληγορία, ἁλληγόρημα allegoria, figura, interpretatio allegorica Նմանաբանութիւն. առակ. ձեւ. նշանակ. բան խորհրդաւոր կամ գաղտնի իմաստիւք. եւ իմաստ խորին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. եւս եւ գ. յոքն. ἐτερόμορφος, ἔτερος , διαφέρων, διάφορος, παρηλλαγμένος, ἑξηλλαγμένος qui formae diversae est, alienus, diversus, differens… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. Այլակերպիլն Տեառն ʼի Թաբովր. որ եւ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. ուստի եւ տօնն Վարդավառի. μεταμόρφωσις transfiguratio, transformatio *Փայլուն ճաճանչիւք ճառագայթեալ ʼի մեզ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Տարբերութիւն. պէսպիսութիւն, կամ այլայլութիւն. *Ի նմանութեան եւ յաննմանութեան, ʼի նոյնութեան եւ յայլակութեան. Փիլ. ել. ՟Բ. 33: *Զի մի՛ այլակութիւն յուղիղ փառատրութիւնն խառնեսցի. Եղիշ. խր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼՈՒՄՆ — (լման.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 13c, 14c Տ. ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ. ἁλλοίωσις mutatio *Մի՛ այլ այլումն ինչ անփոփոխելւոյն նոյնութեան կարծեսցուք. Դիոն. ածայ. ՟Թ: *Ըստ այլայլման իրաց եւ ժամանակաց. Փարպ.: *Առանց այլայլման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ — (թեան.) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c գ. ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄՆ. Այլափոխելն, եւ իլն. այլայլութիւն ո՛ր եւ է օրինակաւ. ... *Փոփոխմամբ եւ այլափոխութեամբ անուանցն: Խորհրդոցն այլափոխութիւն. Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.