ԱՅԼԱՓԱՌ

(ի, աց կամ ից.) NBH 1-0088 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c ա. ἐτερόδοξος heterodoxus, aliter sentiens Այլաղանդ, այլահաւատ. իբր ունօղ զօտար փառս այս ինքն զվարկ մտաց, զկարծիս ʼի հաւատս. մոլորեալ մտօք. հերձուածող. դաւանանքը տարբեր, հաւատքը ծուռ, հերետիկոս. ... *Հաստատութիւն մատուցենեն այլափառաց. Փիլ. ել.: *Արիանոսացն այլափառաց. ՃՃ.: *Այլափառից բան: Զայլափառիցն զծաղր. Պրպմ. ԼԷ: *Ոչ ʼի հացէ այլափառաց զգոյշ կալ ուսուցանէ, այլ՝ յաղանդոյ. Երզն. մտթ.: Եւ իբր այլափառական. մոլար. օտար. *Զամենայն զայլափառ բարեպաշտութեանն խորհուրդս հալեալ ապականէ. Փիլ. ել.: *Որ այլափառս խօսին, եւ այլ աւետարան աւետարանեն. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՆԴԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 11c ա.գ. Ունօղ եւ հետեւող աղանդոյ իրիք. մոլորահաւատ. այլափառ. հերետիկոս. ... *Զի մի՛ մոլորեսցին զկնի սուտ կարծեաց աղանդաւորաց. Յճխ. ՟Ի: *Հայեցեալ մարգարէութեամբ ʼի տարապարտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿԱՐԾԻՔ — (ծեաց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: 6c ա. Որ է յօտար կարծիս. այլափառ: Յոքն. Ունօղք զայլ եւ այլ կարծիս. *Իշխանք են, որք յառաջակաց են, եւ վերակացուք են բանից այլակարծեացն. Փիլ. լին. ՟Դ. 217: Իսկ ՅԱՅԼԱԿԱՐԾՈՒՑ, որպէս յեղակարծուց, տե՛ս ʼի տառն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿՐՕՆ — (ի, ից.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 14c ա. ԱՅԼԱԿՐՕՆ ԱՅԼԱՀԱՒԱՏ. Որ է յօտար կրօնից կամ ʼի հաւատոց. այլազանդ. այլակդեն. այլազգի. եւ այլափառ. ուրիշ հաւատքի կամ դաւանանքի տէր. ... *Զվայրենաբարոյ ազգս եւ զայլակրօնս նշանակէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՀԱՒԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 14c ա. ԱՅԼԱԿՐՕՆ ԱՅԼԱՀԱՒԱՏ. Որ է յօտար կրօնից կամ ʼի հաւատոց. այլազանդ. այլակդեն. այլազգի. եւ այլափառ. ուրիշ հաւատքի կամ դաւանանքի տէր. *Զվայրենաբարոյ ազգս եւ զայլակրօնս նշանակէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼԻՄԱՑ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date ա. Այլ ընդ այլոյ իմացօղ. այլակարծիք. այլամիտ. այլափառ. ἐτερόφρων aliter vel contra sentiens *Երկուս որդիս իմանան այլայլիմացք (նեստորականք). Պրպմ. ԽԶ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿԱՓԱՌ — (ի, աց.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: 6c ա. Այլափառ. օտարափառ. չարափառ. *Զթշնամիս ասեմ, ոչ միայն որ եւ զպատերազմացն գործ գործեն, այլեւ զայլանդակափառսն. Փիլ. ել. ՟Բ. 22 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date, 12c չ. ԱՅԼԱՓԱՌԵՄ ԱՅԼԱՓԱՌԻՄ. Այլափառ լինել. մոլորիլ. օտարանալ կամ անկանիլ յուղղափառութենէ. հերետիկոս դառնալ. իբր ἐτεροδοξέω orthodoxis non adsentior *Այլափառեաց՝ թողլով զուղղափառ դաւանութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓԱՌԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: Unknown date ձ. ԱՅԼԱՓԱՌԵՄ ԱՅԼԱՓԱՌԻՄ. Այլափառ լինել. մոլորիլ. օտարանալ կամ անկանիլ յուղղափառութենէ. հերետիկոս դառնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՌՔ — (ռաց.) NBH 2 0935 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 13c գ. δόξα gloria, honor κλέος celebritas, splendor nominis. (լծ. Վարկ. յարդ. ) Մեծ համարումն առաջի այլոց, եւ պատիւ ընծայեալ ումեք. շուք. մեծարանք. գով. հռչակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱԽՈՀ — (ի, ից.) NBH 2 1029 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ օտարոտիս խորհի. այլափառ. *Յամօթ լիցին որպէս օտարախոհք. Պրպմ. ՟Ժ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.