ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ

(-) NBH 1-0009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c գ. ἑνέργεια , efficacitas, σημασία , significatio Ներգործութիւն. զօրութիւն. *Գիտել զազդեցութիւն բնութեանց: Հայելի անարատ Աստուծոյ ազդեցութեանն: Յաղթեաց՝ ո՛չ զօրութեամբ մարմնոյ, եւ ոչ զինուց ազդեցութեամբ: Հաւատովք Աստուծոյ ազդեցութեանն: Որոյ գալուստն ըստ ազդեցութեան սատանայի է. ազդեցութիւն մոլորութեան. եւ այլն: *Պահք կատարեալ հաւատոց ճշմարտութեան ազդեցութիւն: Լուան զազդեցութիւն չարին ʼի մէջ նոցա. Յճխ. ՟Թ: Ճառընտ. ՟Ա: Եւ ազդարարութիւն. նշանակումն. ազդ. լուր. նշանակ. խապէր *Ըստ թուոյ ամացն յետ ազդեցութեանն ստասցի յընկերէ իւրմէ: Հարջիք փող ազդեցութեան: Զերկրորդ փողն ազդեցութեան: Եւ փողքն ազդեցութեան ʼի ձեռս նոցա: Ազդեցութեամբ ազդ եղեւ մեզ: Թողութեան ազդեցութիւն է այն. Ղեւտ.: Թուոց.: Յես.: Եւ ներքին շարժութիւն. գրգումն. թելադրութիւն. իլհամ *Հոգեւորն խորհի սրբութիւն ʼի Սրբոյ Հոգւոյն ազդեցութենէ: Ոչ ʼի մարդկեղէն մտաց, այլ ʼի յազդեցութենէ Հօրն լուսոյ: Վերին ազդեցութեամբ լուցեր զտաճար կռոց նոցա: Որ յիս բնակեալ է, եւ ո՛չ որ յիս ազդեցութիւնս գործէ: Այս ամենայն ազդեցութիւնք՝ բնական են յանասունսն, եւ ոչ խորհրդականք. Յճխ. ՟Ժ: Սարգ. յկ. ՟Դ: Ժմ.: Սեբեր. ՟Ե: Եզնիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԴ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c գ. ԱԶԴ αἵσθησις , sensus, sensio, instinctus, monitum. որ եւ Ազդումն, Ազդեցութիւն. Զգացումն. իմացումն. իմաց. տույ, հէսս *Յորժամ զերծանիցին ʼի վշտացն, առնուցուն զազդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՑՈՒՄՆ — (ցման, անց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Նոյն ընդ վ: (=ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ) *Հոգւոյ ազդեցմամբն խօսեալ Յիսուսի: Ստեղծիչն ասեմ ազդեցմամբ կոչեցաւ զգօն: Զոգի կենդանի էին ազդեցման յինքեան ընկալեալ: Հատո՛ զօտար ազդեցմունս ʼի մահ կրթողին. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c Տ. ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ, որպէս ներգործութիւն, զօրութիւն, ոյժ. վաւերականութիւն. *Զանճառ պարգեւսն յայտ առնէր, եւ զանբաւ զազդողութիւնն: Ի ձեռն ազդողութեան գլխոյն կարող է զգալ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴՈՒՄՆ — (դման, անց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἑνέργεια , operatio, actus, instinctus Ազդեցութիւն. ազդեցումն. ներգործութիւն. շարժումն ներքին. շնչումն. թելադրութիւն. դրդում. ամէլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0025 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 11c գ. αἱδώς reverentia verecundia Պատկառանք. ամօթխածութիւն. զգուշութիւն. ... *Խրատու ակնածութեան իմոյ լուայց: Կանայք ... ակնածութեամբ եւ զգաստութեամբ զարդարել զանձինս. Յոբ. ՟Ի. 3:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՔԱՂՑՐ — (ցունք, ցունց.) NBH 1 0331 Chronological Sequence: 8c ա. θεόχριστος a deo unctus Աստուծով քաղցրացեալ. ըստ յն. օծեալ. ուր կայցէ քաղցր ազդեցութիւն կամ օծութիւն Աստուծոյ. իբր ասծաշունչ գիրք. զի ասէ Դիոնես. ածայ. ՟Գ. թէ զգիրս յեռոթէոսի համարիմք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ — (գունի, իւ, կամ աւ, ից, կամ աց, իւք կամ օք.) NBH 1 463 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ὐψηλότερος, ὐψηλότατος altior, excelsus Առաւել բարձր (ըստ ամենայն նշ). վերագոյն. գերապանծ. գերազանց. Մին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. αἵσθησις sensio Զգալն, խելամտութիւն. խելքը հասնիլը՝ բացուիլը. *Վաղվաղակի ընդ ահեկին եւ աջոյ զգացումն՝ Աստուածային պարապէր ուսմանց. Սկեւռ. լմբ. Եւ μήνυμα, μήνυσις indictio, indicium,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0757 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (ʼի բայէս Զօրել, եւ լծ. ընդ տճկ. զօռ, զարպ ). δύναμις , ἱσχύς, δυναστεία, κράτος եւն. vis, virtus, potemtia, fortitudo, robur, facultas… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԱՓԱՅԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0901 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 11c, 12c գ. ἕλλαμψις illustratio եւն. Լուսափայլ գոլն առնելն. շողշողումն. ցոլունք. նշոյլք. լուսաւորութիւն. պայծառութիւն (զգալի կամ իմանալի, պէսպէս առմամբ.) *Լաւագոյն արժանաւորին վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.