ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՒ

(-) NBH 1-0092 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c մ.շ. Զհետ այնորիկ. ապա. այլ եւս. եւ արդէն իսկ. արդ. անկից էտեւ, անանկ ըլլալէն էտեւ, ա՛լ. ... ἕτι ultra, ἥδη jam *Ոչ իժիք ազդիցէ այնուհետեւ: Այնուհետեւ ոչ եւս պիտոյ է վասն մեղաց պատարագ: Հայեցաւ ʼի մարմին իւր այնուհետեւ իբրեւ ʼի մեռեալ: Գիտաց՝ եթէ բազում ժամանակք են այնուհետեւ: Փախստեայ գնացին այնուհետեւ բնակիչք յԵրուսաղեմէ. եւ այլն: *Այնուհետեւ եկեալ մտեալ էին: Անդ այնուհետեւ ʼի նմին ժամանակի լցեալ կատարի ասացեալն բան. Ագաթ.: *Ի հարկէ յուղիղն այնուհետեւ վարին կարգաւորութիւն. Պիտ.: *Ապա այնուհետեւ տաստատէին. Յհ. կթ.: *Սկսաւ այնուհետեւ խորհուրդ յաւելուլ. Եղիշ. ՟Ա: *Տապալէր այնուհետեւ զմիութիւն եկեղեցւոյ. Լմբ. ատ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՊԱ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, ον futurus, um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՊԱՏԻՄ — ( ) NBH 2 0628 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ձ. Որպէս Փարիլ. *այնուհետեւ պարապատեալ զիւրայնովքն՝ զմեզ արասցէ ... զգենուալ զանապականութիւն. Պրպմ.: Կամ Ճապկատիլ, քոշկորտալ. *Սկսանի այնուհետեւ մերթ յորանջել՝ յողն երթալ, մերթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՅԹԱՔԵՄ — (եցի.) NBH 2 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c չ. περιτρέπομαι, περιφέρομαι, παρακίνομαι titubo, vacillo, erro ὁλισθέω labor, lapso, labefio. Գայթել աքեաց կամ աքեօք. գթել ոտիւք. դողդոջել. շարժլիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՎԱՅԵԼ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical ա. Վայելչական եւ զուարճացուցիչ աչաց. *Անդ էր այնուհետեւ սրտալիր ուրախութիւն, եւ ակնավայել տեսիլ հայեցելոցն. Ագաթ. եւ Կորիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀ — (ի, իւ, ից, իւք.) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c գ. φόβος timor, metus Երկիւղ՝ մանաւանդ սաստիկ. սոսկումն. սարսումն. վախ. ... *Յահէ նորա խռովեցան: Ահիւ եւ խնդութեամբ բազմաւ: Անկաւ ահ ʼի վերայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.գ. αἱσχρός, τό αἱσχρόν turpis, deformis, inhonestus, probrosus Որ ինչ բերէ զամօթ. ամաչելի. արժանի ամաչելոյ, անվայել. անարժան. յոռի. զազիր. տգեղ. անպարկեշտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՆԴԱԿԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ձ. Այլանդակ գտանիլ ըստ ամենայն նշ. *Դու փոխարկեալ այլանդակիս ամբարտաւանութեամբ. Ճ. ՟Բ.: *Եւ էր այնուհետեւ տեսանել զաշխարհս մեր ո՛չ որպէս զբարբարոսս այլանդակեալս. Խոր. ՟Գ. 20 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.