ԱՅՆՊԷՍ

(-) NBH 1-0092 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c մ. οὔτω, οὔτως ita, sic, tam Որպէս զայն. այնու օրինակաւ. այնպիսաբար. նոյնպէս. եւ այնչափ առաւել կամ նուազ. յայնմ աշտիճանի. անպէս, անոր պէս, անանկ. ... *Այնպէս լուսաւորեսցէ լոյս ձեր, որպէս զի: Եւ այնպէս ուսուսցէ զմարդիկ: Աստուած այնպէս զգեցուցանէ: Այնպէս սիրեաց Աստուած զաշխարհ, մինչեւ ... Այնպէս՝ որպէս անշունչքն ձայն տայցեն: Միթէ որպէս նայն եհար, սա այնպէ՞ս վիրաւորեսցի: Գիտասջիք զայնպիսիսն, որ այնպէսն գնայցեն. եւ այլն: Կամ *Ոչ գրեցի զայդ, զի ինձ այնպէս ինչ լինիցի (յն. այնպէս լինիցի): Զի ա՛յնպէս ճշմարիտ մեծ զօրութիւն նստի անդ. եւ այլն: Կամ *Իջուցեալ զառագաստն՝ այնպէս երթային եւ գային: Եւ այնպէս յանցուցեալ յեղբարս՝ ʼի Քրիստոս մեղանչէ. եւ այլն: Կամ *Յաճախեցեր ʼի պոռնկութիւնս քո, սակայն եւ այնպէս ոչ յագեցար: Սակայն եւ այնպէս ոչ կասէր ʼի հպարտութենէ անտի. եւ այլն. (ռմկ. բայց անանկ ալ, այսու ամենայնիւ:) *Իբրեւ այն այնպէս իմն նոցա ʼի դիմի հարկանէին. Ագաթ.: *Այնպէս իմն արժանաւոր գտեալ, մինչ զի, եւ այլն. Պիտ.: *Որ պարգեւեացն զայնպէս բարեբախտիկ պայծառութիւնն. Պիտ.: *Ոմն ա՛յսպէս կարծեօք, եւ ոմն՝ ա՛յն (այսինքն ա՛յնպէս). Լմբ. էր ընդ.: եւ Շ. թղթ.: *Այնպէս աներկիւղս առնէ զմարդիկ՝ իբրեւ զանմարմին զօրս հրեշտակաց. Եղիշ. ՟Ե:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ՕՆ — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c մջ. ἅγωμεν, φέρε, φέρε δή, φέρε οὗν age, agedum, eja. Աղէ՛. հա՛պա. բե՛ր. ... (ըստ յն. ա՛ծ. բե՛ր. ածու՛ք. արասցու՛ք.) *Օն արի՛ք գնասցուք. Օն եկայք եւ մեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆՊԻՍԻ — (սւոյ, սեաց.) NBH 1 0092 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. τοιοῦτος, τηλικοῦτος talis, tantus Այնմ նման. նոյնպիսի. եւ այնպէս մեծ կամ փոքր, լաւ կամ վատթար. անանկ, անանկը. ... *Յառաջ քան զայն ոչ եղեւ այնպիսի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱ — ( ) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ԱՊԱ կամ ԱՊԱՅ, ապայի, յապա, յապայս, զապայս, առ ʼի յապայս. μέλλων, ον futurus, um յետոյ լինել. հանդերձեալ. ապառնի. եւ Յետոյ. ետքի, ետքը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍԵՄ — (ասացի, ասա՛.) NBH 1 0313 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φάσκω, φημί, ἕπω, λέγω , ῤέω, ἑρέω dico, aio եւ այլն. (արմատն է հյ. ասք. լծ. եւ յն. ա՛սմա, երգ. ֆա՛սգօ, ասեմ). Ոգել. բարբառել. խօսել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵՔ — ( ) NBH 1 486 Chronological Sequence: 13c, 14c ԲԵՔ կամ ԲԷՔ, ի, ից. Ձայն անսովոր՝ որպէս Մեծ. աւանդ. ճոխ. իբր այլազգականքս, ... զի ասի. *Բեքն, մեծ. եւ ջեքն (որպէս թ. չէ՛գ ... ) աւելի մեծ եւ բարձր: Բէքիցն աւանք, եւ ջէքիցն խումբք սոսկականք են եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԷՔ — ( ) NBH 1 486 Chronological Sequence: 13c, 14c ԲԵՔ կամ ԲԷՔ, ի, ից. Ձայն անսովոր՝ որպէս Մեծ. աւանդ. ճոխ. իբր այլազգականքս, զի ասի. *Բեքն, մեծ. եւ ջեքն աւելի մեծ եւ բարձր: Բէքիցն աւանք, եւ ջէքիցն խումբք սոսկականք են եւ գեղաղէշք. Երզն. քեր. եւ Նչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0628 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c, 13c չ. Լինել որպէս զդեւ. եւ Դիւագնիլ, մոլեգնիլ ցասմամբ. ... *Հրեշտականամ յերեսս, եւ ի խորհուրդս դիւանամ. Նար. ՟Հ՟Ա: *Բուռն եհար զդիւացեալ բնութենէն. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Վիշապք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՐՄԱՆԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0721 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 13c, 14c ա. θαυματουργός, θαυματοποιός qui miracula edit, vel agit mira, mirabilis Սքանչելագործ. հրաշագործօղ. *Մեծ է, բայց ո՛չ ըստ զարմանագործին. Սեբեր. ՟Ը: *Տէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՐԱՏԵՍԵՄ — ( ) NBH 1 0807 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ն. παραβλέπω ԹԵՐԱՏԵՍԵԼ. Վեր ʼի վերոյ հայել. ոչ բարւոք տեսանել, անտես առնել. աղէկ չնայիլ. ... *Ո՞ր արօտական այնպէս թերատեսէ եւ այնպէս թերալսէ, որպէս արբեալն: Ոչինչ գրեցելոցն թերատեսել: Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄ — I. (կաս, կայ, կացի, կա՛ց, կացէ՛ք.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c չ. ἴσταμαι sto, եւս եւ κεῖμαι jaceo διαμένω, ἑμμένω permaneo, remaneo, persevero. Տեղականել ուրեք. հաստատուն կամ կանգուն մնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.