ԱՅՆՊԻՍԻ

(սւոյ, սեաց.) NBH 1-0092 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. τοιοῦτος, τηλικοῦτος talis, tantus Այնմ նման. նոյնպիսի. եւ այնպէս մեծ կամ փոքր, լաւ կամ վատթար. անանկ, անանկը. ... *Յառաջ քան զայն ոչ եղեւ այնպիսի մարախ, եւ յետ այնորիկ ոչ եղեւ այնպիսի: Որ յայնպիսի մահուանէ փրկեաց զմեզ: Շատ է այնպիսւոյն պատուհասն այն: Հարկ էր օրինաւորացն այնպիսեօքն սրբել: Յամենայնէ յայնպիսեաց անտի: Եւ դուք այնպիսիք ոմանք էիք: Ընդ այնպիսումն եւ հաց մի՛ ուտել. եւ այլն: *Այնպիսեացն պատուհասից: Յայնպիսում կապանաց. Ագաթ.: *Այնպիսւոյ չարաշուք առն ողորմեցար. Նար. ԾԸ: *Ոչ կարացեալ տանել այնպիսում վատթարութեան: Այնպիսւով սաղապաճեմիւ մտաք յԵգիպտոս. Խոր. ՟Գ. 25. 62: *Արժանի գտայ այնպիսւոյ իմն ծանր աղէտի. Պիտ.: *Յայնպիսում չարեացն միջի. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է: մ. ԱՅՆՊԻՍԻ. իբր մ. այնպէս. *Այնուհետեւ այնպիսի զգաստացաւ, եւ այնպիսի ողորմած եղեւ, որ եւ ʼի մարմինն իւր ոչ խնայէր. Վրք. հց. ԺԴ: *Ո՞ր հայր գթած, կամ ո՞ր մայր ողորմած այնպիսի եղէկիզին ʼի վերայ թշուառութեան որդւոց. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Ա: *Որ այնպիսի խոնարհի մտօք. Խոսր.: *Որ այնպիսի իմն զօրաւորագոյն գտաւ խորհրդով, մինչ զի ... Այնպիսի իմն ըստ նոցա քաջարութեանցն զուգահաւասար եւ զիւրեանցն ցուցին իմաստութիւն. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԶՈՒԳԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0746 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ա. ἵσος, ἵσιος aequalis, par Զուգահաւասար. հաւասարակից. նման. համեմատ. ընկեր. եւ Ամոլակից. եւ Համագոյական. *Բան հզօրին ողորմեսցի զուգականին նորա. Յոբ. ՟Խ՟Ա. 3: *Իսկ երանելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (ʼի համ, գալ, կամ համանգամայնք.) τρόπος modus κατάστασις conditio եւ ἑξεύρεσις inventio ἁπόκρισις responsio եւն. Ամենայն որպիսութիւն իրաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻՏ — (մտի, զմտաւ. ՄԻՏՔ մտաց, մտօք.) NBH 2 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ՄԻՏ ՄԻՏՔ. νοῦς mens διάνοια , ἕννοια, νόημα cogitatio, intellectus φρήν ingenium ἑνθύμησις φρόνησις… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱԽՃԱՒԱՆԴ — (ի, աց.) NBH 2 0583 Chronological Sequence: Early classical գ. Զարդ ինչ կանացի. Տե՛ս եւ ՊԱԿ. *Այնպիսի պախճաւանգօք եւ լանջագեղ կամարօք զսպիցիս պնդակազմն. (յն. լոկ՝ այնպիսի՛ս զգեցիր.). Ոսկ. եբր. ՟Ի՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐՏԻՄ — (տիս, տի, տիմք, տիք, տին, տէի, տէիր, տէր, տէաք, տէիք, տեցայց, տիցիմ, տիցիս, տիցի, տիցին, տող, տեցեալ, տել, տելոյ, տելով.) NBH 2 0643 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c, 14c Բայ հասարակ պակասաւոր. որպէս ներգ. վարի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏԱՑՈՒԱԾ — (ոյ կամ ի, ոց.) NBH 2 0742 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. κτῆμα, κτῆσις possessio ἑγκτήσις acquisitio, emptio ὔπαρξις, τὰ ὐπάρχοντα, ὐπόστασις substantia, tiae, facultates ἁποσκευή apparatus եւն. Ստացեալ եւ սեպհական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՇԱՄԱՆ — ( ) NBH 2 0932 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. որպէս յն. փա՛թօս. πάθος passio, malum, mala. Կիրք. ամբոխումն մտաց. խռովութիւն սրտի. դժկամակութիւն. սադրանք, եւ յանդիմանութիւն անձամբ անձին. եւ այալոց. եւ Փորձանք, անցք. չարիք. արկածք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆԻՒ — (նուի, նուաց կամ, նուից.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. εὑγενής, ἁγαθός, καλός , generosus, nobilis, bonus, probus Որ է ʼի լաւ ազնէ. ազնուատոհմ. պատուաւոր. քաջազարմ. լաւ ազգէ. էզրէֆ, շէլէպի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՍՏԱՆ — (յակաստանի.) NBH 1 0023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c, 13c գ. Ամրութիւն. հաստատութիւն. աստութիւն. անքոյթ կայք իբր յապաստանի. ապահով վիճակ. կարգ եւ պայման յանկաւոր եւ անայլայլակ: Վարի ընդ բայս՝ Կալ, կացուցանել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.