ԱՅՊՆ

(-) NBH 1-0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c գ. Որպէս տճկ. ա՛յպ, այը՛պ Ամօթ. ամօթալի պակասութիւն. առիթ այպանութեան. խայտառակ ինչ. խաղքութիւն. ... αἱσχρόν, αἷσχος probrum, probrosum, turpitudo, dedecus, pudor *Չի՞նչ է այդ այպն կատականաց՝ թողուլ մեզ զայդպիսի կին. Յուդթ. ՟Ժ՟Բ. 11: *Եթէ լնու վեց ամիսն, եւ ոչ գտանի այպն ʼի ծառայն, յետ այնր ոչ դարձուցանէ. Մխ. դտ.: ԱՅՊՆ. Որպէս այպանութիւն. այպանումն. եւ նշաւակ այպանութեան. ἑπίχαρμα որպէս ռմկ. վըրան խնտալը, տնազ. ..., χλεύασμα, μυκτηρισμός, ἑμπαιγμός ludibrium, insultatio, subsannatio, irrisio, derisio *Զի մի մատնեսցէ ʼի նախատինս եւ յայպն հեթանոսաց: Արարեր զմեզ նախատինս, ծաղր եւ այպն կատականաց թշնամեաց մերոց: Եղաք մեք այպն կատականաց: Ետու զքեզ յայպն ամենայն աշխարհաց. Յուդթ. ՟Դ. 10: Սղ. ԽԳ. 15: ՀԸ. 4: Եզեկ. ԻԳ. 4: *Զի մի՛ ոք այպն լինիցի արտաքնոց տեսողաց. Շ. ընդհ.: ԱՅՊՆ ԱՌՆԵԼ. Տ. ԱՅՊԱՆԵԼ. ἑμπαίζω, γελάω, ἑπιγελάω illudo, rideo, derideo, irrideo *Այպն առնէին զիս, եւ ոչ գիտէի: Այնպէս այպն առնիցեն զձեզ: Տառապեցուցանէին, եւ այպն առնէին: Այպն առնէին զնովաւ, եւ հարկանէին: Այպն արարեալ եւ այլն: Մերձաւորքն իմ այպն առնէին, եւ ասէին. արդ ոչ եւս երկնչի մեռանել: Զիս այպն առնէին՝ որ ըմպէին գինի: Դառնութեամբ բանից իմոց արարից այպն զարհամարհութիւն. եւ այլն: *Այպն առնէ զտէրունական բանիւս. Շ. մտթ.: *Զայպնարարողսն մանկունս. Մագ. ԼԱ: մ. ԸՆԴ ԱՅՊՆ. իբր մ. Ընդ խաղս. ընդ կատակս. ... *Ոչ եւս ընդ այպն կամ ընդ խաղ խօսիմ ընդ ձեզ. Հ=Յ. ապր. ՟Ժ՟Է.: ԱՅՊՆ ԵՒ ԿԱՏԱԿ ԱՌՆԵԼ. κωμῳδέω sicut in comoediis irrideo Այպն առնել ըստ միմոսաց եւ ծաղրածու խաղալկաց. ... *Եկիր նախատել զիս, այպն եւ կատակ առնել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 36:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԿԱՏԱԿԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1060 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c գ. γέλως, χλεύασμα, χλευασμός, μυκτηρισμός risus, derisus, jocus, subsannatio, irrisio. Կատակ. կատակելն, իլն. ծաղր. այպանք. այպն. ... *Լինել ʼի կատականս: Ի ծաղր եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂ — I. (ու, ուց, կամ ոյ, ով, կամ ի, ից.) NBH 1 0913 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. (յորմէ յն. խալքինտա, խալքիսմոս, ազգ ինչ խաղու.) παιδιά . (որպէս թէ մանկութիւն). παίγνιον ludus, lusus ἁθύρματα… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՊԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ն. (լծ. թ. այըպլամագ) παίζω, ἑμπαίζω, καταπαίζω , καταγελάω, μυκτηρίζω, χλευάζω, γελάω illudo, derideo, irrideo, subsanno Այպն առնել. խազ առնել. ծաղր առնել. ունչս առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՊԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c գ. Այպանելն, իլն. որ եւ այպն. ծաղր. խաղ. կատականք. անարգանք. թշնամանք. ... παιγνία lusus, ludibrium *Այպանութիւն քո արար քեզ զայդ. Երեմ. ԽԹ. 16: *Այպանութեան բաժակ, քացախ ընդ լեղւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՊՆԱԿԱՏԱԿ — ( ) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 11c ԱՅՊՆԱԿԱՏԱԿ ԳՈՒՍԱՆ. Միմոս. μῖμος mimus ... *Երթեալ նստիցիմք այպնակատակն գուսանացն լսելոյ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: ԱՅՊՆԱԿԱՏԱԿ ԼԻՆԵԼ. Այպն առնել. այպանել. թշնամանս ձգել. *Որ ʼի ներքս անդ էին,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՊՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0093 Chronological Sequence: 12c գ. Այպն առնելն. այպանութիւն. *Այպնարարութեամբ արհամարհութիւն բանից. Լմբ. ամովս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԿԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0283 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. αἱσχύνη, αἵσχιδον, παραδειγματισμός pudor, ignomina, traductio որ եւ ԱՌԱԿ ՆՇԱՒԱԿԻ. Խայտառականք. ամօթանք. խայտառակութիւն, ծանականք. նշաւակութիւն. յամօթ առնելն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆԵՄ — (արարի, արա՛, արարեալ, արարօղ կամ առնօղ կամ առնելի. կր. առնիմ, արարայ.) NBH 1 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ποιέω, πράσσω, πράττω, κτίζω ago, facio, fabrico եւն. Գործել (որպէս թէ առնաբար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀԵՄ — (եցի.) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c ն. καταφρονέω, ἑξουδενέω, ἑξουθενέω , ἁτιμάζω, ἑκμυκτηρίζω, ἑμπαίζω եւն. Չ contemno, nihili facio, despicio, ignomina afficio, etc. համարել ինչ. յոչինչ գրել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0364 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 13c Տ. ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ. *Արարից այպն զարհամարհութիւն. Երեմ. ՟Ի 8: *Արհամարհութիւն լինէր առաջին պատուիրանին վասն նորին տկարւոթեան. Եբր. ՟Է 18: *Արհամարհութիւն կրեալ ʼի քեռւոյն իւրմէ. Խոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.