ԱՅՍԱՀԱՐ

(ի, աց կամ ից.) NBH 1-0094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c ա. δαιμονιζόμενος, δαιμονισθείς, ἑνεργούμενος daemonium habens, daemoniacus, energomenus Հարեալ յայսոյ պղծոյ. դիւահար. որ եւ ասի ԱՆՄԱՔՈՒՐ. եւ ԱԽՏԱՑԵԱԼ. դեւ ունեցօղ. ... *Զի՛նչ եղեւ այսահարին, եւ զի՛նչ վասն խոզիցն. Մրկ. ՟Ե. 16: *Է՞ ինչ պակաս ʼի մոլեգին այսահարաց անտի. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3: *Տե՛ս, զի ընդ այսահարիցն դասէ՝ զորս ʼի մարմնաւոր հեշտութիւնս են քարշեալք. Մաքս. ʼի Դիոն.: Եւ մոլեգնեալ իբրեւ զդիւահար. վերնոտ. ... ἑπίληπτος furens, furiosus, insanus *Ահա տեսէք զայրն այսահար: Միթէ կարօ՞տ ինչ իցեմ ես այսահարօք. ՟Ա. Թագ. ԻԱ. 14. 15:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c չ. νοσέω, ἁλγέω, ἁσθενέω, μονέω, πάσχω morbo laboro, doleo, aegroto, patior Նեղիլ ախտիւք ցաւոց. խօթանալ. ցաւագնիլ. տկարանալ. ցաւ քաշել, հիւընդնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՒՈՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. ἑμπαθῶς cum adflictu vel passionibus Ախտաւոր օրինակաւ, անկարգ ախորժակաւ. *Զբանաստեղծից նիւթեղինապէս եւ ախտաւորաբար մնալն ... Ի գետնանախանձ նուաստութիւն պատկերացն ախտաւորաբար խթիլ. Դիոն. թղթ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍԱԲԵԿ — ( ) NBH 1 0094 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր այսահար. տե՛ս ʼի բառն ԱՅՍԱԿԻՐ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍԱԿԻՐ — (կրի, րաց.) NBH 1 0094 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c ա. πνευματοφόρος, δαιμονῶν spiritu (malo) ductus, afflatus, a daemone actus Որ կրէ յանձինս զայսն պիղծ. այսահար. ... կամ բնակարան դիւաց. ... *Իբրեւ զայր մի այսակիր: Մարգարէք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՈՏ — (ի, աց.) NBH 1 0095 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՅՍԱՀԱՐ. ... *Քանզի արտաքոյ կալով այսոտքն, յայս ժամու ʼի ներքս ածէին սարկաւագունքն. Խոսր. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄԱՔՈՒՐ — (քրի, ից կամ ոյ, ոց.) NBH 1 0202 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ἁκάθαρτος, ἁκαθάρτης immundus, impurus Ոչ մաքուր. անսուրբ՝ ըստ օրինաց կամ ըստ վարուց. աղտեղի. պիղծ. փիծ. աղտոտ. ... *Ոչ մտանէր անմաքուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒԱԽՕՍ — ( ) NBH 2 1050 Chronological Sequence: 13c ա. որ խօսի ʼի ձեռն դիւաց բանս խօլականս՝ որպէս այսահար. *Երուանդ էառ ʼի վրաց զքաղաքն ծօնդայ, եւ բնակեցոյց ʼի նմա մարդ դիւախօս, եւ անուանեաց զնա քաջատուն. Պտմ. վր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒԱՏԱՆՋ — ( ) NBH 1 0629 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. Տանջեալ ի դիւէ. այսահար. մոլեգին. չարաչար. *Ընդ դիւատանջըս մոլեգին, ի գերեզմանսըն բնակողին. Յիսուս որդի.: *Տագնապելոց ի դիւատանջ ահիցն. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱԼԹԱԼ — ( ) NBH 1 0791 Chronological Sequence: Unknown date ԹԱԼԹԱԼ ԽԱՂԱԼ. σπαίρω palpito, vibro Թալանալով շարժլիլ. այսր անդր տատանիլ ʼի նուաղման, յայսահարութեան, ʼի լուսնոտութեան. թապըլտըկիլ. ... *Յիմարեալ է մարդն (այսահար) ... թալթալ խաղայ դողալով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍՆԱԺԷՏ — ( ) NBH 1 0902 Chronological Sequence: 13c ա. Ըստ Հին բռ. Լուսնոտ, կնմ այսահար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.