ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՒ

(-) NBH 1-0095 Chronological Sequence: 12c մ. Յայսմ հետէ եւ առ յապա. հետեւաբար յայժմու ժամանակէ կամ յայսմ օրէ եւ անդր. ասկից էտեւ, ա՛լ. ... ἁπὸ τοῦ νῦν, λοιπόν a nunc, իբր ab hoc tempore, dehinc, deinceps, in posterum, de caetero *Մեռայց այսուհետեւ, որովհետեւ տեսի զերեսս քո: Ոչ եւս յաւելից հարկանել ... այսուհետեւ ... մի՛ դադարեսցեն: Ննջեցէ՛ք այսուհետեւ, եւ հանգերուք: Ժամանակս կարճեալ է այսուհետեւ: Այսուհետեւ եղբարք, ո՛ղջ լերուք, հաստատո՛ւն կացէք. եւ այլն: շ. Մանաւանդ շ. Եւ արդ. արդ. եւ այժմ աղէ՛. ուրեմն. ուստի. եւ զի այս այսպէս, ապա հետեւաբար՝ ըստ ասացելոցս. τοίνυν, ὤστε, τοιγαροῦν, ἅγε νῦν itaque, nunc ergo, igitur, unde, agedum, reliquum est երբոր աս ասանկ է նէ, հապա. ... *Այսուհետեւ զգո՛յշ լերուք յանօգուտ քրթմնջենէ: Այսուհետեւ խրատեցարո՛ւք բանիւք իմովք: Այսուհետեւ՝ որ անարգէ, ոչ զմարդ անարգէ, այլ՝ զԱստուած: Այսուհետեւ եւ մեք՝ որ այսչափ շուրջ զմեօք մածեալ ունիմք. եւ այլն: *Արդ այսուհետեւ մեծատունք լացէ՛ք. այսուհետեւն ասելով՝ թուի ինձ, եթէ խոր իմն միտս ընծայեցուցանէ. Սարգ. յկ. ՟Ժ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴ — I. ( ) NBH 1 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ԱՐԴ կամ ԱՐԴ ԵՒՍ. (որ եւ յն. ա՛րդի.) ἅρτι, ἁρτίως, προσαρτίως , νῦν, νυνί, τανίν modo, nunc, nuper Այժմ. յարդի ժամանակի կամ ժամու. ʼի մօտոյ. նորոգ. հիմաշ հիմաճուկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՈՒԳ — ( ) NBH 1 0371 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. որ եւ գրի արուք. թ. արըգ. ἱσχνός macer, macilentus Նիհար. հիւծեալ. ազազուն. ... որ եւ նուաղեալ. Նիազ. ոսին. սին. անպտուղ. *Յամենայնէ թափուր եւ արուգ. լաստ. ՟Ժ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՐՔ — (րաց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 15c գ. ԱԽՏԱՐՔ գրի եւ ԱՂԹԱՐՔ. ʼի պրս. ախթէր, որ է աստղ. ὠροσκόποι qui natalem horam observant, γενεθλιαλόγοι qui praedictiones e natali die faciunt Ժամագէտք. աստղահմայք, ծննդաբան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՄՈՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 12c ձ. ԱՂԱՄՈՂԻՄ ԱՂԱՄՈՂԵՄ: իբր ποικίλλομαι variegor Այլայլիլ. այլափոխիլ. այլագունիլ. ծածանիլ. խառնակիլ. *Երեւումն լինի յաղամողեալ լուսոյն. Շիր.: *Զերծանել ʼի բազմամասն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c մ. ԱՄԲԱՐՇՏԱԲԱՐ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԱԲԱՐ ἁσεβῶς, δυσσεβῶς impie. Իբրեւ ամբարիշտ. ամպարշտութեամբ. ... *Մի՛ ինչ զձեզ հաւանեցուսցէ ամպարշտաբար ինչ խորհել. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Մի՛ այսուհետեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳՈՐՈՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c գ. ԱՆԱԳՈՐՈՅՆՈՒԹԻՒՆ. որ եւ ԱՆԱԳՈՐՈՆՈՒԹԻՒՆ. ὡμότης crudelitas անգթութիւն, անողորմութիւն որ ըստ յն. հմութիւն կամ խակութիւն ասի. *Նոքա անագորոյնութեան են, եւ սոքա մարդասիրութեան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊՏԱԿ — ( ) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոչն ապտակեալ. *Այսուհետեւ շրջեցաւ անապտակն (ծնօտ) ընդ ապտակին. Եփր. համաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ա.գ. Որ չէ եղական, այլ՝ ինքնագոյ, որ էն. Աստուած, եւ աստուծոյքն. ἁγένητος . որ գրի եւ ἁγέννητος (որ է անծին). non factus, increatus ... *Անեղն եւ մշտնջենաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0184 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. τὸ ἁσαφόν Անստուգութիւն. անյայտութիւն իրաց կամ բանից. ... *Այս եղիցի պատճառ անհաւաստութեանն. Դիոն. ածայ.: *Զանհաւաստութեանն ʼի ներքս ածել ակնարկէ կարծիս. Խոր. ՟Բ. 61: *Եւ որովհետեւ զանհաւաստութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.