ԱՅՍՊԷՍ

(-) NBH 1-0095 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. οὔτω, οὔτως sic Այսմ կամ սմին հանգոյն. ըստ այսմ. այսու օրինակաւ. ասանկ, ասպէս. ... *Իբրեւ այս իրք այսպէս հաստատեալ կային: Այսպէս եղիցի ամենայն առն՝ զոր արքայ փառաւորէ: Կարծեալ այսպէս էր, եթէ, եւ այլն: Յիսուսի Քրիստոսի ծնունդն էր այսպէս: Այսպէս գրեալ է: Այսպէս վայել է: Այսպէս եւ այսպէս խօսեցաւ. եւ այլն: Իսկ *Այսպէս ասէ Տէր". ʼի գիրս մարգարէից հասարակօրէն դնի ըստ յն. եւ լտ. Զայսոսիկ, կամ արդ զայս ասէ Տէր. *Այսպէս ասէ, այս ինքն ըստ այսմ օրինակի վարդապետութեան. Սարգ.: *Այսպէս իմա՛ ասքանազեան զմեզ, եւ այսպէս քեզ հաւատարմասցին. Յհ. կթ.: *Եւ զի այս այսպէս է: Եւ արդարեւ այս այսպէս. Լմբ.: *Եւ այսպէս ամ յամէ սովորութիւն կարգեաց: Որպէս ոչ խառնեցաւ ʼի կարգ սուրբ ամուսնութեան աշխարհիս, այսպէս չեմուտ ընդ մարմնաւոր պիտոյիւք. Եղիշ.: *Այսպէս արասցեն ինձ աստուածքն, եւ այսպէս յաւելցեն, եթէ ոչ վաղիւ եդից զանձն քո իբրեւ զմի ʼի սպանելոցն. Ոսկ. պետր. եւ Եղ. որ է բացատրութիւն երդմանս ՕՆ ԵՒ ՕՆ: ա. Մերթ իբր ա. այսգոյն. այսպիսի. *Այսպէսն մանկավարժ: Այսպէս բարեկարգութեամբ: Ոչ այսպէսն ընդ պատճառաւ է. Պիտ.: *Ունայն համարել զայսպէս ասացութիւնս. Վահր. յայտն.: *Զայսպէս երեւման կիրս. Խոսրովիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՅՐ — (հօր, հարք, հարց կամ հարանց.) NBH 2 0032 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πατήρ pater. Այր կամ արու ծնօղ զաւակի, իրական եւ նմանական. առնչակից որդւոյ: Եւ նախ յաստուած որպէս ծնօղ էական եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. ԱՄԲԱՐԵՄ որ եւ ՀԱՄԲԱՐԵԼ. ἁποτίθημι depono, repono Մթերել յամբարս, ժողովել, դնել ʼի պահեստի. շտեմարանել. ամփոփել. գանձել. դիզել, պահել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԻՍ — (ամսոյ, ոց. եւ ամսեան, յամսեան.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c, 15c գ. μήν mensis Որպէս թէ ամ փոքրիկ, այս ինքն ամ լուսնի, որ է ամբողջ շրջան մի նորա ʼի ՟Ի՟Թ, կամ ʼի ՟Լ աւուրս. եւ երկոտասաներորդ մասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0291 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἠγεμονία, χειραγωγία, προοδοποιεῖν conductio, manuductio, viam parare եւն. Առաջնորդելն, եւ իլն. ուղղելն, հորդելն զճանապարհ, յառաջ վարումն. իբր ձեռամբացի տանելն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՆԵՄ — (արարի, արա՛, արարեալ, արարօղ կամ առնօղ կամ առնելի. կր. առնիմ, արարայ.) NBH 1 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ποιέω, πράσσω, πράττω, κτίζω ago, facio, fabrico եւն. Գործել (որպէս թէ առնաբար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.